Black Pearl Capital S.A.

KONTAKT

Black Pearl S.A.

ul. Słomińskiego 15/504

00-195 Warszawa

biuro@blackpearlcapital.pl
www.blackpearlcapital.pl

 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000343453
REGON: 142121110
NIP: 7010211009

Kapitał zakładowy: 27 533 800,00 zł (w całości opłacony)
Rachunek bankowy (PEKAO): 79 1240 1040 1111 0010 2728 5238

Black Pearl S.A. jest notowana na rynku NewConnect