Black Pearl Capital S.A.

Regulamin przekazania McAN coin. 

BlackPearl S.A. ma zamiar przekazać nieodpłatnie na rzecz obecnych akcjonariuszy pakiet 2×403.380 szt. waluty cyfrowej McAN coin , łącznie 806.760 McAN. 

  1. Każdy akcjonariusz posiadający dopuszczone do obrotu akcje BPC może otrzymać do każdej posiadanej akcji : 2 szt McAN coin.
  2. Data przekazania wirtualnej waluty : (przed debiutem na Azjatyckiej Giełdzie QB.com”) do dnia 31.01.2021 roku. Planowane pierwsze notowanie McAN coin na Giełdzie „QB.com” – 08.02.2021.
  3. Warunkiem udziału w przekazaniu jest – posiadanie Walletu zarejestrowanego na stronie www.medicancoin.com oraz przedstawienie stanu posiadania waloru BPC (dokument w formacie PDF) na dzień 31.12.2020 oraz 01.01.2021, przesłanego na adres email: mcan@blackpearlcapital.pl (może to być np.: wydruk z rachunku maklerskiego potwierdzający stan posiadanych akcji BPC na dzień 31.12.2020 oraz 01.01.2021).
  4. Zakończenie przyjmowania zgłoszeń – woli otrzymania darmowego McAN coina następuje z dniem 14.01.2021 roku. Zgłoszenia po dniu 14.01.2021 traktowane jako bezprzedmiotowe i nie rodzą skutków prawnych.
  5. 5. Przelew McAN coin na Wallet nastąpi : od dnia 01.2021 do dnia 31.01.2021.
  6. McAN coin może być używany i przelewany na Giełdy na których jest notowany z dniem ich otrzymania przez akcjonariusza.
  7. Wyłączone z przekazania McAN coin są akcje znajdujące się poza obrotem giełdowym, tzn. akcje imienne i na okaziciela.
  8. Ilość akcji biorących udział w przydziale McAN coin jest określona i wynosi : 403.380 szt. – są one notowane w systemie rynku NewConnect.
  9. Wszelakie kwestie sporne będą rozstrzygane przed Sądem Polubownym Ultima Ratio ul. Rydygiera 17/U01, 01-793 Warszawa.
  10. Przydział McAN coin nie ma charakteru oferty i jest dobrowolny. Uzasadnieniem jest wola Zarządu Spółki.

Prezes zarządu 

Dominik Poszywała

Black Pearl S.A., ul. Słomińskiego 15/504, 00-195 Warszawa, POLSKA, KRS: 0000343453, NIP: 7010211009 www.blackpearlcapital.pl 

kontakt: 

email: biuro@blackpearlcapital.pl 

tel: +48 509 847 221; +48 885 635 888