Black Pearl Capital S.A.

STRUKTURA AKCJONARIATU

Lp

Oznaczenie akcjonariusza

Liczba akcji

(w szt.)

Udział w kapitale zakładowym

(w proc.)

Udział w głosach (w proc.)

1.        

SKOPOWSKI JANUSZ

2 205 000

80%

78.99%

2.        

AKCJE NA OKAZICIELA

145000

4.53%

5.26%

2.        

AKCJE W OBROCIE GIEŁDOWYM

403380

14.65%

16.47%

Razem

2 753 380

100

100