Black Pearl Capital S.A.

WALNE ZGROMADZENIE

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY –  16 LIPCA 2020

Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie , wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000343453, (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „ZWZ”) 16 lipca 2020 roku, na godzinę 10:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Paweł Orłowski , przy ul. Wspólnej 70  w Warszawie 00-687.

 

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,  oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

OGŁOSZENIE

PEŁNOMOCNICTWO

 

 

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFARMED S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku.

Zarząd INTERFARMED S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim („Emitent”) informuje, iż w dniu 27 czerwca 2019 roku, w obecności notariusza Pawła Orłowskiego, prowadzącej kancelarie notarialną w Warszawie przy ul. Chłodnej 15, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 

W załączeniu Emitent przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

Jednocześnie Emitent informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów zaplanowanych w porządku obrad oraz iż wszystkie uchwały zostały podjęte.

 

Emitent informuje również o braku zgłoszonych sprzeciwów do uchwał Walnego Zgromadzenia

Uchwały – 27_06_2019

 

 

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.06.2019 r.

W nawiązaniu do raportu nr 5/2019 roku z dnia 30.05.2019 roku w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd INTERFARMED S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu żądania akcjonariusza posiadającego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Emitenta, złożone na podstawie art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych, dotyczące umieszczenia nowych punktów w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Emitenta.

 

W załączeniu: (1) ujednolicona treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad uzupełnionym zgodnie z żądaniem akcjonariusza (2) uzupełnione projekty uchwał oraz (3) stosownie uzupełniony wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

 

Podstawa prawna: 

 

§ 4 ust. 2 pkt. 1), pkt. 2), pkt. 3) oraz pkt. 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY –  27 CZERWCA 2019 R.

Zarząd INTERFARMED S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień na godzinę 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Maciej Biwejnis Paweł Orłowski s.c., przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

 

pełna treść ogłoszenia

projekty uchwał 

wzór formularza do wykonywania głosu 

liczba akcji i głosów

 

 

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU INTERFARMED S.A. W DNIU04.12.2018 roku 

Zarząd InterFarMed S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Pruszczu Gdańskim informuje, iż w dniu 04.12.2018 roku, w obecności notariusza – Pawła Orłowskiego – prowadzącego kancelarię notarialną w Warszawie przy ul. Chłodnej 15, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W załączeniu Emitent podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

Zarząd wskazuje iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów zaplanowanych w porządku obrad, wszystkie uchwały zostały podjęte oraz o braku zgłoszonych sprzeciwów do uchwał Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Spółka informuje, iż Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o przerwie w obradach do dnia 03.01.2019 roku do godz. 12:00. Walne Zgromadzenie będzie kontynuowane w kancelarii notarialnej przy ul. Chłodnej 15.

Podstawa prawna:

 

§ 4 ust. 2 pkt 7), 7a), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

TREŚĆ UCHWAŁ

 

 

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY –  4 GRUDNIA 2018 R.

Zarząd Black Pearl S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 4 grudnia 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w Kancelarii Notarialnej notariuszy w Warszawie Macieja Biwejnisa i Pawła Orłowskiego, adres: ul. Chłodna 15, 00-891 Warszawa.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje (1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (2) projekty uchwał oraz (3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika, (4) liczba akcji i głosów.

pełna treść ogłoszenia

projekty uchwał 

wzór formularza do wykonywania głosu 

liczba akcji i głosów

 

 

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY – 28 CZERWCA 2018 R.

Zarząd Black Pearl S.A niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 28 czerwca 2018 roku, na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej Maciej Bi-wejnis, Paweł Orłowski s.c. ul. Chłodna 15 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał,  liczba akcji i głosów, oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Formularz Pełnomocnictwa

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Liczba akcji i głosów

Projekty Uchwał

 

01-06-2018 16:52:04 | Bieżący | EBI | 9/2018

 

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A., które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 roku

Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 28 czerwca 2018 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgło-szono sprzeciwów.

Podstawa prawna: Par. 4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

Załączniki: Uchwały Black Pearl S.A. podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Grzegorz Brzezicki – Prezes Zarządu

 

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE – 29 GRUDNIA 2017 R.

 

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 grudnia 2017 roku Black Pearl Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

02-12-2017 18:21:14 | Bieżący | EBI | 20/2017

Zarząd Black Pearl S.A.  niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 29 grudnia 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w Kancelarii Notarialnej notariuszy w Warszawie Macieja Biwejnisa i Pawła Orłowskiego, adres: ul. Chłodna 15, 00-891 Warszawa.

 

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje

(1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

(2) projekty uchwał oraz

(3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

 

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

 

Grzegorz Brzezicki – Prezes Zarządu

 

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.12.2017

Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku (dalej: Emitent) w załączeniu przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 29 grudnia 2017 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad, nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Sys-temu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Grzegorz Brzezicki – Prezes Zarządu

 

 

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE – 30 CZERWCA 2017 R.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Pearl S.A.wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje oraz informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2017 roku na godzinę 11: 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w kancelarii notarialnej M. Biwejnis & P. Orłowski Kancelaria Notarialna Spółka cywilna z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 15, 00 891 Warszawa.

 

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd przekazuje treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.) „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Załączniki:

BLACK PEARL – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2017.pdf rozmiar: 808.0 kB

2017_2_Black Pearl – Projekty uchwał na ZWZ.pdf rozmiar: 514.0 kB

Ilość akcji -Black Pearl ZWZ 2017.pdf rozmiar: 337.9 kB

2017_5aBlack Pearl – Formularz wykonywania prawa głosu na ZWZ_Os. f….pdf rozmiar: 465.1 kB

2017_4b_Black Pearl – Wzór PoA na ZWZ_Os. prawna.pdf rozmiar: 549.6 kB

2017._4a_Black Pearl – Wzór PoA na ZWZ_Os. fizyczna.pdf rozmiar: 550.0 kB

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Joanna Bensari – Prezes Zarządu

 

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2016

Zarząd spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku („Emitent”, „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2016 roku.

Zarząd Spółki informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że do protokołu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) – 9) w zw. z § 6 ust. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Podjęte uchwały

 

 

Uzupełnienie porządku obrad na Zwyczajne Walne Zgromadzenie które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 roku

Zarząd spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna (Spółka) informuje, że otrzymał od akcjonariusza Spółki, wniosek w trybie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych w przedmiocie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego przedmiot stanowi wprowadzenie do porządku obrad sprawy związanej z podjęciem w trybie art. 397 ksh uchwały o dalszym istnieniu Spółki. 

Nowy porządek obrad wraz z ogłoszeniem o zwołaniu ZWZ, projektami uchwał oraz formularzami wykonywania prawa głosu stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki:

– Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ uwzględniające uzupełnienie

– Porządek obrad uwzględniający uzupełnienie

– Projekty uchwał oraz formularze wykonywania prawa głosu uwzględniające uzupełnienie

 

Ogloszenie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia Black Pearl S.A.

Projekty uchwał na ZWZ

Formularz wykonywania prawa głosu na ZWZ_Os. fizyczna

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 30 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku wraz z projektami uchwał
Zarząd spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje oraz informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2016 roku na godzinę 12:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w kancelarii notarialnej M. Biwejnis & P. Orłowski Kancelaria Notarialna Spółka cywilna z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 15, 00 891 Warszawa.

Ogloszenie o zwolaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia Black Pearl S.A.

Projekty uchwał na ZWZ

Liczba akcji na ZWZ

Wzór PoA na ZWZ_Os. fizyczna

Wzór PoA na ZWZ_Os. prawna

Formularz wykonywania prawa głosu na ZWZ_Os. fizyczna

 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 11 kwietnia 2016 r.

 
 
 
 
 
 
 
 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 16 stycznia 2016 r.

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 7 grudnia 2015 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 7 grudnia 2015 r.

Pełnomocnictwo i instrukcja do głosowania na NWZ 7 grudnia 2015 r.

Projekty uchwał na NWZ w dniu 7 grudnia 2015 r.

Informacja o  ogólnej liczbie głosów na NWZ 7 grudnia 2015 r.

Black Pearl S.A. – Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 7 grudnia 2015 roku

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 23 listopada 2015r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 listopada 2015r.

Pełnomocnictwo i instrukcja do głosowania na NWZ 23 listopada 2015r.

Projekty uchwał na NWZ 23 listopada 2015r.

Informacja o ogólnej liczbie głosów  na NZW 23 listopada 2015 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zwołane na 17 czerwca 2015r.

 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 17 czerwca 2015r.

Pełnomocnictwo i instrukcja do głosowania na ZWZ 17.06.2015

Informacja o ogólnej liczbie głosów na ZWZ 17.06.2015

Projekty uchwał na ZWZ 17.06.2015r.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 30 czerwca 2014

 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 23 kwietnia 2014

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 28 czerwca 2013

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 28 grudnia 2012

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 5 maja 2011

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 15 lutego 2011

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 8 grudnia 2011