Black Pearl Capital S.A.

O FIRMIE

Black Pearl S.A. realizuje strategię polegającą na dokonywaniu starannie wyselekcjonowanych transakcji na rynku kapitałowym w sektorze małych i średnich spółek (MiŚ).

Nasza strategia inwestycyjna zakłada aktywne poszukiwanie okazji inwestycyjnych stwarzających szanse nominalnego zysku niezależnie od koniunktury giełdowej.

Przykładowe cele inwestycyjne:

  • spółki przeprowadzające oferty prywatne (private placement),
  • spółki przeprowadzające pierwsze oferty publiczne (IPO),
  • spółki przeprowadzające wtórne emisje akcji (SPO) – z prawem poboru i z wyłączeniem prawa poboru,
  • spółki wykazujące ponadprzeciętne tempo wzrostu, zarządzane przez zmotywowanych właścicieli prywatnych (m.in. spółki rodzinne),
  • spółki mogące stać się celami przejęć lub uczestnikami połączeń,
  • spółki których kursy przejściowo zniżkują wskutek podania niekorzystnych informacji, niemających wpływu na ich długoterminowe perspektywy (distressed securities),
  • spółki których nieefektywna wycena rynkowa wynika z braku zainteresowania dużych inwestorów.

Okazji inwestycyjnych poszukujemy na GPW w Warszawie i giełdach Europy Środkowo-Wschodniej.

Inwestycji dokonujemy w oparciu o analizę fundamentalną. Przy selekcji spółek pod uwagę bierzemy zarówno czynniki ilościowe (m.in. analiza sprawozdań finansowych, prognozowanie wyników, wycena), jak również czynniki jakościowe (m.in. ocena zarządu, analiza strategii spółki, jakość komunikacji z inwestorami).

 Wielkość pojedynczej inwestycji to: od 1.000.000 do 10.000.000 zł.

 

Działając w oparciu o przepis art. 500 §21 kodeksu spółek handlowych Zarząd Black Pearl S.A. udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości plan połączenia Black Pearl S.A. i InterFarMed sp. z o.o. (zwane również dalej łącznie „Spółkami Łączącymi Się”) wraz z załącznikami, to jest:

1/  a.         projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Black Pearl S.A. o połączeniu Spółek Łączących Się,

     b.         projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników InterFarMed sp. z o.o. o połączeniu Spółek Łączących Się,

2/  a.         ustalenie wartości majątku Black Pearl S.A. na dzień 1 września 2018 roku,

     b.         ustalenie wartości majątku InterFarMed sp. z o.o. na dzień 1 września 2018 roku,

3/  a.        oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Black Pearl S.A. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 września 2018 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,

     b.        oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym InterFarMed sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 września 2018 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,

 

Dokumenty.

 

Data publikacji: 30 października 2018 roku.