Zarząd Emitenta publikuje prognozowane zmiany procentowe w związku z planowanym zmniejszeniem ilości istniejących w obrocie akcji Black Pearl S.A., poprzez ich umorzenie w liczbie 300.000 (słownie: trzystu tysięcy) sztuk z portfela większościowego. Wartoś

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zarząd Emitenta publikuje prognozowane zmiany procentowe w związku z planowanym zmniejszeniem ilości istniejących w obrocie akcji Black Pearl S.A., poprzez ich umorzenie w liczbie 300.000 (słownie: trzystu tysięcy) sztuk z portfela większościowego.
Wartoś BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

28-12-2020 07:56:25 | Bieżący | ESPI | 51/2020

oRB_ASO: Zarząd Emitenta publikuje prognozowane zmiany procentowe w związku z planowanym zmniejszeniem
ilości istniejących w obrocie akcji Black Pearl S.A., poprzez ich umorzenie w liczbie
300.000 (słownie: trzystu tysięcy) sztuk z portfela większościowego.
Wartość umarzanych akcji na dzień 23.12.2020 roku wynosi 19.350.000 PLN (słownie:
dziewiętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), przy kursie 64,50 PLN.

PAP
Data: 2020-12-28

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 51 / 2020

Data sporządzenia: 2020-12-28
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Zarząd Emitenta publikuje prognozowane zmiany procentowe w związku z planowanym zmniejszeniem
ilości istniejących w obrocie akcji Black Pearl S.A., poprzez ich umorzenie w liczbie
300.000 _słownie: trzystu tysięcy_ sztuk z portfela większościowego.
Wartość umarzanych akcji na dzień 23.12.2020 roku wynosi 19.350.000 PLN _słownie:
dziewiętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych_, przy kursie 64,50 PLN.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Emitenta publikuje prognozowane zmiany procentowe w związku z planowanym zmniejszeniem
ilości istniejących w obrocie akcji Black Pearl S.A., poprzez ich umorzenie w liczbie
300.000 _słownie: trzystu tysięcy_ sztuk z portfela większościowego, obecnie w posiadaniu
Janusza Skopowskiego.
Wartość umarzanych akcji na dzień 23.12.2020 roku wynosi 19.350.000 PLN _słownie:
dziewiętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych_, przy kursie 64,50 PLN.
Odkup nastąpi za ustaloną ilość: 1.000.000 jednostek waluty wirtualnej McAN coin z
aktywów Emitenta.

Ze względu na:
Zaistnienie technicznych możliwości wykonania postanowień Uchwały ZWZ nr 17 z dnia
27.06.2019 roku – w zakresie umorzenia akcji serii G, której celem była sanacja aktywów
Spółki.
Uzgodnienie warunków transakcji nabycia w celu umorzenia.
Określenie wielkości portfela akcji podlegających umorzeniu na ilość: 300.000 szt
– wycenianych przy kursie 64.50 PLN za akcje – na dzień 23.12.2020, na kwotę łączną:
19.350.000 PLN _słownie: dziewiętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych_.
Możliwość skupu akcji z rynku i wycofania ich z obiegu – za pomocą i przy użyciu posiadanych
instrumentów finansowych Spółki tj. 1.000.000 jednostek waluty cyfrowej McAN coin.

Zarząd Emitenta postanowił przedstawić efekt nabycia w celu umorzenia 300.000 sztuk
akcji BPC znajdujących się w obrocie, przy wykorzystaniu 1.000.000 jednostek waluty
wirtualnej McAN.
Warunkiem umorzenia zakupionych akcji przez Black Pearl S.A. jest zobowiązanie Zarządu
do zatwierdzenia powyższej transakcji na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Wspólników,
poprzez podjęcie uchwały o umorzeniu akcji.
Kwota transakcji opiewa na sumę w walucie cyfrowej: 1.000.000 McAN coin _słownie:
jeden milion_ w parytecie do 19.350.000 PLN _słownie: dziewiętnaście milionów trzysta
pięćdziesiąt tysięcy złotych_- z wyceny bieżącej 300.000 szt. umarzanych akcji.

Prezentacja skutków ekonomiczno – finansowych:
Ilość obecna akcji BPC wynosi 2.753.380 sztuk – odpowiada proporcjonalnej ilości 2.753.380
głosów na WZW spółki.
Ilość akcji dopuszczonych do obrotu i notowanych na rynku NewConnect wynosi 403.380
sztuk co odpowiada takiej samej ilości głosów. Procentowo jest równa 14,98% w stosunku
do całości 100% istniejących akcji – w ilości j.w.
W posiadaniu Janusza Skopowskiego jest: 2.205.000 szt. akcji co stanowi 80,08% akcji
i głosów. Pozostałe akcje w ilości 125.000 sztuk stanowiące 4,54% całości, są rozdrobnione
i niedopuszczone do obrotu giełdowego – znajdują się tak samo jak portfel większościowy
poza obrotem giełdowym. Łączna suma akcji poza obrotem giełdowym wynosi 2.330.000
szt. co odpowiada 84,62% głosów.

Janusz Skopowski uważa, że wycena zarówno McAN coin jak i akcji BPC jest niedoszacowana
rynkowo, dlatego po uchwaleniu zgody na umorzenie akcji – przez Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy i wykonaniu uchwały w tym zakresie przez Black Pearl S.A., otrzymaną
kwotę w walucie McAN przekaże na cele statutowe spółki Medican Ltd, której jest współwłaścicielem,
a Medican Ltd dokona spalenia 1.000.000 McAN coin wykluczając je trwale z obrotu –
usuwając je z łańcucha krypto, na którym są zarejestrowane. Zmniejszy to fizycznie
i jednocześnie ilość istniejących akcji BPC oraz jednostek waluty McAN coin. Transakcja
wzajemna będzie korzystna pod każdym względem dla akcjonariuszy mniejszościowych Black
Pearl S.A.

Uzasadnienie:
Zwiększenie procentowego udziału akcji rozdrobnionych i notowanych na NewConnect.
Po umorzeniu 300.000 szt akcji pochodzących z portfela Janusza Skopowskiego, ilość
łączna akcji BPC zmaleje do 2.453.380 sztuk, co stanowić będzie nowy poziom 100%.
Natomiast ilość akcji rozdrobnionych pozostanie bez zmian 403.380 sztuk akcji rozdrobnionych
– notowanych, w rękach drobnych akcjonariuszy – stanowić będzie nie 14,98 % jak obecnie,
ale wzrośnie i osiągnie poziom 16,44% ogólnej liczby akcji i głosów na WZA.
Fizycznie całkowita ilość akcji BPC zostanie zredukowana o 10,9% względem obecnej.
W zakresie posiadanego portfela waluty McAN coin przez Emitenta, w ilości 4.418.000.000
sztuk – nie nastąpią zmiany mające wpływ na jego wycenę w sposób bezpośredni.
Natomiast poprzez spalenie 1.000.000 coinów dojdzie do
całkowitego zmniejszenia liczby istniejących McAN coin w
łańcuchu blockchainowym, która wynosi 5.000.000.000 szt.

Po spaleniu – czyli zdezaktywowaniu pozostanie
4.999.000.000 szt. McAN coin. Jest to posunięcie bardzo
korzystne wizerunkowo i powoduje aprecjacje walut
notowanych na rynkach kryptowalutowych. Pośrednio
zwiększy to atrakcyjność waluty McAN, względem innych
walut cyfrowych.

Powyższe informacje są niezbędne akcjonariuszom Black Pearl S.A w celu zrozumienia
podstaw i skutków powziętych działań Zarządu.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-28 Dominik Poszywała Prezes Zarządu Dominik Poszywała


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul Zarząd Emitenta publikuje prognozowane zmiany procentowe w związku z planowanym zmniejszeniem
ilości istniejących w obrocie akcji Black Pearl S.A., poprzez ich umorzenie w liczbie
300.000 (słownie: trzystu tysięcy) sztuk z portfela większościowego.
Wartość umarzanych akcji na dzień 23.12.2020 roku wynosi 19.350.000 PLN (słownie:
dziewiętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), przy kursie 64,50 PLN.

Sektor Usługi inne (uin)
Kod 31-060
Miasto Kraków
Ulica Plac Wolnica
Nr 13 lok 10
Tel. (22) 619 98 77
Fax (22) 619 98 77
e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2020-12-28
Rok biezacy 2020
Numer 51
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2020 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

8 odpowiedzi na “Zarząd Emitenta publikuje prognozowane zmiany procentowe w związku z planowanym zmniejszeniem ilości istniejących w obrocie akcji Black Pearl S.A., poprzez ich umorzenie w liczbie 300.000 (słownie: trzystu tysięcy) sztuk z portfela większościowego. Wartoś”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *