Kategorie
Bez kategorii

Zarząd Emitenta ogłasza dokonanie zakupu “Platformy ISSapp” wraz z wyłączną licencją na jej użytkowanie. Platforma służy do sprzedaży produktów z Marihuany z zawartością CBD dopuszczonych do obrotu w Unii Europejskiej. Licencja została udzielona na wszystkie kraje Kontynentu Europejskiego.

BLACK PEARL S.A.: Zarząd Emitenta ogłasza dokonanie zakupu “Platformy ISSapp” wraz z wyłączną licencją na jej użytkowanie. Platforma służy do sprzedaży produktów z Marihuany z zawartością CBD dopuszczonych do obrotu w Unii Europejskiej. Licencja została udzielona na wszystkie kraje Kontynentu Europejskiego.

2020-12-30 14:01publikacja
2020-12-30 14:01Podziel sięSkomentuj0Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr53/2020
Data sporządzenia:2020-12-30
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Zarząd Emitenta ogłasza dokonanie zakupu “Platformy ISSapp” wraz z wyłączną
licencją na jej użytkowanie. Platforma służy do sprzedaży produktów z
Marihuany z zawartością CBD dopuszczonych do obrotu w Unii Europejskiej.
Licencja została udzielona na wszystkie kraje Kontynentu Europejskiego.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zaawansowana technologicznie platforma zrzeszająca producentów konopi siewnych oraz przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem CBD w jednej aplikacji mobilnej – która jest wdrażana na rynku Stanów Zjednoczonych – umożliwiając sprzedaż dóbr bezpośrednio z farmy i fabryki do końcowego konsumenta – omijając zbędnych pośredników, została zakupiona przez Black Pearl S.A.

Zakupione rozwiązanie jest uznawane przez ekspertów IT za innowacyjną technologicznie formę zarządzania sprzedażą, na rynku USA – na której opierają się takie firmy jak MedMen® Enterprises (MMEN).

BPC jest pierwszą firmą w Europie która wdraża to rozwiązanie i strategicznie przygotowuje infrastrukturę IT, procesy oraz bazę klientów, w celu osiągnięcia gotowości na przejęcie roli lidera rynku dystrybucji poprzez system IT dla MM (medycznej marihuany) po jej legalizacji w Europie.
W USA Weedmaps dostosował swoją infrastrukturę IT do bazy zakupionego obecnie systemu przez Black Pearl S.A.
Planowany termin uruchomienia platformy 30.06.2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-12-30Dominik PoszywałaPrezes ZarząduDominik Poszywała

Źródło:GPW – komunikaty spółek (ESPI) Podziel sięSkomentuj 0 Tematy

Zarząd Emitenta publikuje prognozowane zmiany procentowe w związku z planowanym zmniejszeniem ilości istniejących w obrocie akcji Black Pearl S.A., poprzez ich umorzenie w liczbie 300.000 (słownie: trzystu tysięcy) sztuk z portfela większościowego. Wartoś

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zarząd Emitenta publikuje prognozowane zmiany procentowe w związku z planowanym zmniejszeniem ilości istniejących w obrocie akcji Black Pearl S.A., poprzez ich umorzenie w liczbie 300.000 (słownie: trzystu tysięcy) sztuk z portfela większościowego.
Wartoś BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

28-12-2020 07:56:25 | Bieżący | ESPI | 51/2020

oRB_ASO: Zarząd Emitenta publikuje prognozowane zmiany procentowe w związku z planowanym zmniejszeniem
ilości istniejących w obrocie akcji Black Pearl S.A., poprzez ich umorzenie w liczbie
300.000 (słownie: trzystu tysięcy) sztuk z portfela większościowego.
Wartość umarzanych akcji na dzień 23.12.2020 roku wynosi 19.350.000 PLN (słownie:
dziewiętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), przy kursie 64,50 PLN.

PAP
Data: 2020-12-28

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 51 / 2020

Data sporządzenia: 2020-12-28
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Zarząd Emitenta publikuje prognozowane zmiany procentowe w związku z planowanym zmniejszeniem
ilości istniejących w obrocie akcji Black Pearl S.A., poprzez ich umorzenie w liczbie
300.000 _słownie: trzystu tysięcy_ sztuk z portfela większościowego.
Wartość umarzanych akcji na dzień 23.12.2020 roku wynosi 19.350.000 PLN _słownie:
dziewiętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych_, przy kursie 64,50 PLN.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Emitenta publikuje prognozowane zmiany procentowe w związku z planowanym zmniejszeniem
ilości istniejących w obrocie akcji Black Pearl S.A., poprzez ich umorzenie w liczbie
300.000 _słownie: trzystu tysięcy_ sztuk z portfela większościowego, obecnie w posiadaniu
Janusza Skopowskiego.
Wartość umarzanych akcji na dzień 23.12.2020 roku wynosi 19.350.000 PLN _słownie:
dziewiętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych_, przy kursie 64,50 PLN.
Odkup nastąpi za ustaloną ilość: 1.000.000 jednostek waluty wirtualnej McAN coin z
aktywów Emitenta.

Ze względu na:
Zaistnienie technicznych możliwości wykonania postanowień Uchwały ZWZ nr 17 z dnia
27.06.2019 roku – w zakresie umorzenia akcji serii G, której celem była sanacja aktywów
Spółki.
Uzgodnienie warunków transakcji nabycia w celu umorzenia.
Określenie wielkości portfela akcji podlegających umorzeniu na ilość: 300.000 szt
– wycenianych przy kursie 64.50 PLN za akcje – na dzień 23.12.2020, na kwotę łączną:
19.350.000 PLN _słownie: dziewiętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych_.
Możliwość skupu akcji z rynku i wycofania ich z obiegu – za pomocą i przy użyciu posiadanych
instrumentów finansowych Spółki tj. 1.000.000 jednostek waluty cyfrowej McAN coin.

Zarząd Emitenta postanowił przedstawić efekt nabycia w celu umorzenia 300.000 sztuk
akcji BPC znajdujących się w obrocie, przy wykorzystaniu 1.000.000 jednostek waluty
wirtualnej McAN.
Warunkiem umorzenia zakupionych akcji przez Black Pearl S.A. jest zobowiązanie Zarządu
do zatwierdzenia powyższej transakcji na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Wspólników,
poprzez podjęcie uchwały o umorzeniu akcji.
Kwota transakcji opiewa na sumę w walucie cyfrowej: 1.000.000 McAN coin _słownie:
jeden milion_ w parytecie do 19.350.000 PLN _słownie: dziewiętnaście milionów trzysta
pięćdziesiąt tysięcy złotych_- z wyceny bieżącej 300.000 szt. umarzanych akcji.

Prezentacja skutków ekonomiczno – finansowych:
Ilość obecna akcji BPC wynosi 2.753.380 sztuk – odpowiada proporcjonalnej ilości 2.753.380
głosów na WZW spółki.
Ilość akcji dopuszczonych do obrotu i notowanych na rynku NewConnect wynosi 403.380
sztuk co odpowiada takiej samej ilości głosów. Procentowo jest równa 14,98% w stosunku
do całości 100% istniejących akcji – w ilości j.w.
W posiadaniu Janusza Skopowskiego jest: 2.205.000 szt. akcji co stanowi 80,08% akcji
i głosów. Pozostałe akcje w ilości 125.000 sztuk stanowiące 4,54% całości, są rozdrobnione
i niedopuszczone do obrotu giełdowego – znajdują się tak samo jak portfel większościowy
poza obrotem giełdowym. Łączna suma akcji poza obrotem giełdowym wynosi 2.330.000
szt. co odpowiada 84,62% głosów.

Janusz Skopowski uważa, że wycena zarówno McAN coin jak i akcji BPC jest niedoszacowana
rynkowo, dlatego po uchwaleniu zgody na umorzenie akcji – przez Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy i wykonaniu uchwały w tym zakresie przez Black Pearl S.A., otrzymaną
kwotę w walucie McAN przekaże na cele statutowe spółki Medican Ltd, której jest współwłaścicielem,
a Medican Ltd dokona spalenia 1.000.000 McAN coin wykluczając je trwale z obrotu –
usuwając je z łańcucha krypto, na którym są zarejestrowane. Zmniejszy to fizycznie
i jednocześnie ilość istniejących akcji BPC oraz jednostek waluty McAN coin. Transakcja
wzajemna będzie korzystna pod każdym względem dla akcjonariuszy mniejszościowych Black
Pearl S.A.

Uzasadnienie:
Zwiększenie procentowego udziału akcji rozdrobnionych i notowanych na NewConnect.
Po umorzeniu 300.000 szt akcji pochodzących z portfela Janusza Skopowskiego, ilość
łączna akcji BPC zmaleje do 2.453.380 sztuk, co stanowić będzie nowy poziom 100%.
Natomiast ilość akcji rozdrobnionych pozostanie bez zmian 403.380 sztuk akcji rozdrobnionych
– notowanych, w rękach drobnych akcjonariuszy – stanowić będzie nie 14,98 % jak obecnie,
ale wzrośnie i osiągnie poziom 16,44% ogólnej liczby akcji i głosów na WZA.
Fizycznie całkowita ilość akcji BPC zostanie zredukowana o 10,9% względem obecnej.
W zakresie posiadanego portfela waluty McAN coin przez Emitenta, w ilości 4.418.000.000
sztuk – nie nastąpią zmiany mające wpływ na jego wycenę w sposób bezpośredni.
Natomiast poprzez spalenie 1.000.000 coinów dojdzie do
całkowitego zmniejszenia liczby istniejących McAN coin w
łańcuchu blockchainowym, która wynosi 5.000.000.000 szt.

Po spaleniu – czyli zdezaktywowaniu pozostanie
4.999.000.000 szt. McAN coin. Jest to posunięcie bardzo
korzystne wizerunkowo i powoduje aprecjacje walut
notowanych na rynkach kryptowalutowych. Pośrednio
zwiększy to atrakcyjność waluty McAN, względem innych
walut cyfrowych.

Powyższe informacje są niezbędne akcjonariuszom Black Pearl S.A w celu zrozumienia
podstaw i skutków powziętych działań Zarządu.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-28 Dominik Poszywała Prezes Zarządu Dominik Poszywała


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul Zarząd Emitenta publikuje prognozowane zmiany procentowe w związku z planowanym zmniejszeniem
ilości istniejących w obrocie akcji Black Pearl S.A., poprzez ich umorzenie w liczbie
300.000 (słownie: trzystu tysięcy) sztuk z portfela większościowego.
Wartość umarzanych akcji na dzień 23.12.2020 roku wynosi 19.350.000 PLN (słownie:
dziewiętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), przy kursie 64,50 PLN.

Sektor Usługi inne (uin)
Kod 31-060
Miasto Kraków
Ulica Plac Wolnica
Nr 13 lok 10
Tel. (22) 619 98 77
Fax (22) 619 98 77
e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2020-12-28
Rok biezacy 2020
Numer 51
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2020 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Zarząd Black Pearl S.A informuje, iż w dniu 24.12.2020 roku został poinformowany przez akcjonariusza większościowego Janusza Skopowskiego o decyzji umorzenia 300.000 (słownie: trzystu tysięcy) akcji BPC znajdujących się w jego posiadaniu. Celem operacji j

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zarząd Black Pearl S.A informuje, iż w dniu 24.12.2020 roku został poinformowany przez akcjonariusza większościowego Janusza Skopowskiego o decyzji umorzenia 300.000 (słownie: trzystu tysięcy) akcji BPC znajdujących się w jego posiadaniu. Celem operacji j BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

24-12-2020 09:14:00 | Bieżący | ESPI | 50/2020

oRB_ASO: Zarząd Black Pearl S.A informuje, iż w dniu 24.12.2020 roku został poinformowany przez
akcjonariusza większościowego Janusza Skopowskiego o decyzji umorzenia 300.000 (słownie:
trzystu tysięcy) akcji BPC znajdujących się w jego posiadaniu. Celem operacji jest
zmniejszenie parytetu obecnego portfela większościowego względem akcjonariatu mniejszościowego,
którego akcje są dopuszczone do obrotu na rynku NewConnect.
Wartość akcji na dzień 23.12.2020 roku wynosi 19.350.000 PLN (słownie: dziewiętnaście
milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

PAP
Data: 2020-12-24

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 50 / 2020

Data sporządzenia: 2020-12-24
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Zarząd Black Pearl S.A informuje, iż w dniu 24.12.2020 roku został poinformowany przez
akcjonariusza większościowego Janusza Skopowskiego o decyzji umorzenia 300.000 _słownie:
trzystu tysięcy_ akcji BPC znajdujących się w jego posiadaniu. Celem operacji jest
zmniejszenie parytetu obecnego portfela większościowego względem akcjonariatu mniejszościowego,
którego akcje są dopuszczone do obrotu na rynku NewConnect.
Wartość akcji na dzień 23.12.2020 roku wynosi 19.350.000 PLN _słownie: dziewiętnaście
milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych_.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Black Pearl S.A informuje, iż w dniu 24.12.2020 roku został poinformowany przez
akcjonariusza większościowego Janusza Skopowskiego o decyzji umorzenia 300.000 _słownie:
trzystu tysięcy_ akcji BPC znajdujących się w jego posiadaniu.
Celem operacji jest zmniejszenie parytetu obecnego portfela większościowego względem
akcjonariatu mniejszościowego, którego akcje są dopuszczone do obrotu na rynku NewConnect.
Wartość akcji na dzień 23.12.2020 roku wynosi 19.350.000 PLN _słownie: dziewiętnaście
milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych_.
Ze względu na:
1. Brak finansowych i technicznych możliwości wykonania Uchwały ZWZ nr 17 z dnia 27.06.2019
roku – w zakresie umorzenia akcji serii G, której celem była sanacja aktywów Spółki.
2. Rosnącą rynkową wycenę wartości portfela akcji podlegających umorzeniu w ilości
300.000 szt – wycenianych przy cenie 64.50 PLN za akcje – na dzień 23.12.2020r., na
kwotę łączną: 19.350.000 PLN _słownie: dziewiętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt
tysięcy złotych_.
3. Brak możliwości skupu akcji z rynku i wycofania ich z obiegu. Zarząd Emitenta
zwrócił się z prośbą do Głównego Akcjonariusza Pana Janusza Skopowskiego o rozważenie
zbycia 300.000 sztuk akcji znajdujących się w jego posiadaniu za walutę wirtualną
McAN.
Janusz Skopowski zgodził się na takie rozwiązanie pod warunkiem umorzenia zakupionych
akcji przez Black Pearl S.A. Zarząd zobowiązał się zatwierdzić powyższą transakcję
na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Wspólników, a Janusz Skopowski głosować za uchwałą
o umorzeniu.
Kwota transakcji opiewa na sumę: 1.000.000 McAN coin _słownie: jeden milion _
Uzasadnienie: Janusz Skopowski uważa, że wartość zarówno McAN coin jak i akcji BPC
jest niedoszacowana rynkowo, dlatego po uchwaleniu zgody na umorzenie akcji i wykonaniu
ich zakupu przez Black Pearl S.A w celu umorzenia, Janusz Skopowski przekaże otrzymaną
kwotę w walucie McAN na cele statutowe spółki Medican Ltd, której jest współwłaścicielem,
a Medican Ltd dokona spalenia tych McAN coin wykluczając je trwale z obrotu – usuwając
je z łańcucha krypto na którym są zarejestrowane. Zmniejszy to jednocześnie ilość
istniejących akcji BPC oraz jednostek waluty McAN coin. Transakcja wzajemna będzie
korzystna pod każdym względem dla obu Emitentów i pozostanie obojętna podatkowo.

Zdarzenie ma charakter incydentalny i stanowi gest w stronę akcjonariuszy Black Pearl
S.A.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-24 Dominik Poszywała Prezes Zarządu Dominik Poszywała


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul Zarząd Black Pearl S.A informuje, iż w dniu 24.12.2020 roku został poinformowany przez
akcjonariusza większościowego Janusza Skopowskiego o decyzji umorzenia 300.000 (słownie:
trzystu tysięcy) akcji BPC znajdujących się w jego posiadaniu. Celem operacji jest
zmniejszenie parytetu obecnego portfela większościowego względem akcjonariatu mniejszościowego,
którego akcje są dopuszczone do obrotu na rynku NewConnect.
Wartość akcji na dzień 23.12.2020 roku wynosi 19.350.000 PLN (słownie: dziewiętnaście
milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Sektor Usługi inne (uin)
Kod 31-060
Miasto Kraków
Ulica Plac Wolnica
Nr 13 lok 10
Tel. (22) 619 98 77
Fax (22) 619 98 77
e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2020-12-24
Rok biezacy 2020
Numer 50
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2020 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Akcjonariusze Black Pearl S.A otrzymują nieodpłatnie walutę wirtualną McAN coin z aktywów Emitenta według Regulaminu przydziału.

Raporty Spółek ESPI/EBI

Akcjonariusze Black Pearl S.A otrzymują nieodpłatnie walutę wirtualną McAN coin z
aktywów Emitenta według Regulaminu przydziału. BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

21-12-2020 07:54:56 | Bieżący | ESPI | 49/2020

oRB-W_ASO: Akcjonariusze Black Pearl S.A otrzymują nieodpłatnie walutę wirtualną McAN coin z

aktywów Emitenta według Regulaminu przydziału.

PAP
Data: 2020-12-21

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:

Znaleziono 1 załącznik

 • Regulamin_przekazania.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 49 / 2020
  Data sporządzenia: 2020-12-21
  Skrócona nazwa emitenta
  BLACK PEARL S.A.
  Temat
  Akcjonariusze Black Pearl S.A otrzymują nieodpłatnie walutę wirtualną McAN coin z

  aktywów Emitenta według Regulaminu przydziału.
  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  Treść raportu:
  Zarząd Emitenta informuje, że zamierza przekazać nieodpłatnie na rzecz obecnych
  akcjonariuszy Black Pearl S.A. pakiet 806.760 szt. _słownie: osiemset sześć tysięcy

  siedemset sześćdziesiąt sztuk_ waluty cyfrowej McAN coin.
  Każdy akcjonariusz posiadający dopuszczone do obrotu akcje Black Pearl S.A. –
  notowane w systemie NewConnect – otrzyma na określonych warunkach przydziału,
  do każdej posiadanej akcji BPC: 2 szt. _słownie: dwie sztuki_ McAN coin – waluty
  cyfrowej notowanej obecnie na Giełdzie “Latoken”.
  Regulamin i warunki przekazania McAN coin są dostępne na stronie Spółki oraz w
  Załączniku do Komunikatu.
  Działanie to umożliwi akcjonariuszom Black Pearl S.A nieodpłatne wejście w
  posiadanie waluty wirtualnej uznanej przez KNF za prawny środek wymiany za dobra
  lub usługi.
  W uproszczeniu: do każdej ilości akcji posiadanych w dniu 31.12.2020 roku – każdy

  akcjonariusz posiadający w portfelu akcje Emitenta, otrzyma – po zgłoszeniu woli
  otrzymania, McAN coin – walutę wirtualną w parytecie ilościowym 1BPC:2 McAN, na
  warunkach regulaminowych przydziału.
  Załączniki
  Plik Opis
  Regulamin_przekazania.pdf Regulamin przekazania

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

  _pełna nazwa emitenta_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2020-12-21 Dominik Poszywała Prezes Zarządu Dominik Poszywała


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
  Tytul Akcjonariusze Black Pearl S.A otrzymują nieodpłatnie walutę wirtualną McAN coin z

  aktywów Emitenta według Regulaminu przydziału.

  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 31-060
  Miasto Kraków
  Ulica Plac Wolnica
  Nr 13 lok 10
  Tel. (22) 619 98 77
  Fax (22) 619 98 77
  e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
  NIP 701-021-10-09
  REGON 142121110
  Data sporzadzenia 2020-12-21
  Rok biezacy 2020
  Numer 49
  adres www www.blackpearlcapital.pl  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2020 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

  McAN – Emitent powziął informacje o rozpoczęciu notowań waluty na Azjatyckiej Giełdzie Walut Wirtualnych “QB.com”. Planowany debiut – luty 2021.

  Raporty Spółek ESPI/EBI

  McAN – Emitent powziął informacje o rozpoczęciu notowań waluty na Azjatyckiej Giełdzie Walut Wirtualnych “QB.com”. Planowany debiut – luty 2021. BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

  18-12-2020 16:11:50 | Bieżący | ESPI | 48/2020

  oRB_ASO: McAN – Emitent powziął informacje o rozpoczęciu notowań waluty na Azjatyckiej Giełdzie
  Walut Wirtualnych “QB.com”. Planowany debiut – luty 2021.

  PAP
  Data: 2020-12-18

  Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

  oSpis tresci:

  1. RAPORT BIEŻĄCY
  2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  3. INFORMACJE O PODMIOCIE
  4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 48 / 2020

  Data sporządzenia: 2020-12-18
  Skrócona nazwa emitenta
  BLACK PEARL S.A.
  Temat
  McAN – Emitent powziął informacje o rozpoczęciu notowań waluty na Azjatyckiej Giełdzie
  Walut Wirtualnych “QB.com”. Planowany debiut – luty 2021.
  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  Treść raportu:
  Black Pearl S.A. informuje, o wprowadzeniu waluty McAN coin na Chińską giełdę kryptowalut
  “QB.com”.
  Działanie to umożliwi popularyzację użytkowego charakteru waluty będącej głównym aktywem
  Emitenta i rozwój waluty wirtualnej McAN coin jako środka płatniczego. Wedłu informacji
  od Firmy Medican Ltd., waluta McAN coin będzie dostępna na Chińskiej giełdzie kryptowalut
  “QB.com” od dnia 08.02.2021r.

  www.qb.com

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

  _pełna nazwa emitenta_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2020-12-18 Dominik Poszywała Prezes Zarządu Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu g3rnkvrut1
  Nazwa raportu RB_ASO
  Symbol raportu RB_ASO
  Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
  Tytul McAN – Emitent powziął informacje o rozpoczęciu notowań waluty na Azjatyckiej Giełdzie
  Walut Wirtualnych “QB.com”. Planowany debiut – luty 2021.
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 31-060
  Miasto Kraków
  Ulica Plac Wolnica
  Nr 13 lok 10
  Tel. (22) 619 98 77
  Fax (22) 619 98 77
  e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
  NIP 701-021-10-09
  REGON 142121110
  Data sporzadzenia 2020-12-18
  Rok biezacy 2020
  Numer 48
  adres www www.blackpearlcapital.pl  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2020 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

  Waluta Cyfrowa McAN coin – stanowiąca znaczne aktywa Emitenta, została notowana na jednej z trzech największych platform informacyjnych rynku kryptowalut świata “Coinpaprica”. Instrument ten umożliwia określenie wolumenu dziennego McAN coin oraz przedstaw

  Raporty Spółek ESPI/EBI

  Waluta Cyfrowa McAN coin – stanowiąca znaczne aktywa Emitenta, została notowana na jednej z trzech największych platform informacyjnych rynku kryptowalut świata “Coinpaprica”. Instrument ten umożliwia określenie wolumenu dziennego McAN coin oraz przedstaw BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

  17-12-2020 15:46:30 | Bieżący | ESPI | 47/2020

  oRB_ASO: Waluta Cyfrowa McAN coin – stanowiąca znaczne aktywa Emitenta, została notowana na
  jednej z trzech największych platform informacyjnych rynku kryptowalut świata “Coinpaprica”.
  Instrument ten umożliwia określenie wolumenu dziennego McAN coin oraz przedstawia
  obraz płynności waluty.Waluta Cyfrowa McAN coin – stanowiąca znaczne aktywa Emitenta,
  została notowana na jednej z trzech największych platform informacyjnych rynku kryptowalut
  świata “Coinpaprica”. Instrument ten umożliwia określenie wolumenu dziennego McAN
  coin oraz przedstawia obraz płynności waluty.

  PAP
  Data: 2020-12-17

  Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

  oSpis tresci:

  1. RAPORT BIEŻĄCY
  2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  3. INFORMACJE O PODMIOCIE
  4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 47 / 2020

  Data sporządzenia: 2020-12-17
  Skrócona nazwa emitenta
  BLACK PEARL S.A.
  Temat
  Waluta Cyfrowa McAN coin – stanowiąca znaczne aktywa Emitenta, została notowana na
  jednej z trzech największych platform informacyjnych rynku kryptowalut świata “Coinpaprica”.
  Instrument ten umożliwia określenie wolumenu dziennego McAN coin oraz przedstawia
  obraz płynności waluty.Waluta Cyfrowa McAN coin – stanowiąca znaczne aktywa Emitenta,
  została notowana na jednej z trzech największych platform informacyjnych rynku kryptowalut
  świata “Coinpaprica”. Instrument ten umożliwia określenie wolumenu dziennego McAN
  coin oraz przedstawia obraz płynności waluty.
  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  Treść raportu:
  Waluta Cyfrowa McAN coin – będąca w posiadaniu Emitenta, jest notowana na jednej z
  trzech największych platform informacyjnych kryptowalut świata “Coinpaprica”. Instrument
  ten określa wolumen obrotu McAN coin oraz przedstawia obraz płynności. Powyższe narzędzie
  odzwierciedla aktualną sytuację rynkową oraz ułatwia analizę potencjalnych możliwości
  McAN coin. Notowanie w systemie Coinpaprica z punktu widzenia ustalonych działań zarządu
  Black Pearl S.A. jest realizacją obranego kierunku rozwoju – poprzez rozpowszechnienie
  możliwości płatniczych McAN coin – waluty wirtualnej służącej jako środek wymiany
  za dobra lub usługi.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  31-060 Kraków
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Plac Wolnica 13 lok 10
  _ulica_ _numer_
  _22_ 619 98 77 _22_ 619 98 77
  _telefon_ _fax_
  inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
  _e-mail_ _www_
  701-021-10-09 142121110
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2020-12-17 Dominik Poszywała Prezes Zarządu Dominik Poszywała


  Identyfikator raportu g3rnkvrut1
  Nazwa raportu RB_ASO
  Symbol raportu RB_ASO
  Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
  Tytul Waluta Cyfrowa McAN coin – stanowiąca znaczne aktywa Emitenta, została notowana na
  jednej z trzech największych platform informacyjnych rynku kryptowalut świata “Coinpaprica”.
  Instrument ten umożliwia określenie wolumenu dziennego McAN coin oraz przedstawia
  obraz płynności waluty.Waluta Cyfrowa McAN coin – stanowiąca znaczne aktywa Emitenta,
  została notowana na jednej z trzech największych platform informacyjnych rynku kryptowalut
  świata “Coinpaprica”. Instrument ten umożliwia określenie wolumenu dziennego McAN
  coin oraz przedstawia obraz płynności waluty.
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 31-060
  Miasto Kraków
  Ulica Plac Wolnica
  Nr 13 lok 10
  Tel. (22) 619 98 77
  Fax (22) 619 98 77
  e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
  NIP 701-021-10-09
  REGON 142121110
  Data sporzadzenia 2020-12-17
  Rok biezacy 2020
  Numer 47
  adres www www.blackpearlcapital.pl  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2020 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

  Waluta Cyfrowa McAN coin – stanowiąca znaczne aktywa Emitenta, została notowana na jednej z trzech największych platform informacyjnych rynku kryptowalut świata “Coinpaprica”. Instrument ten umożliwia określenie wolumenu dziennego McAN coin oraz przedstaw

  Raporty Spółek ESPI/EBI

  Waluta Cyfrowa McAN coin – stanowiąca znaczne aktywa Emitenta, została notowana na jednej z trzech największych platform informacyjnych rynku kryptowalut świata “Coinpaprica”. Instrument ten umożliwia określenie wolumenu dziennego McAN coin oraz przedstaw BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

  17-12-2020 15:46:30 | Bieżący | ESPI | 47/2020

  oRB_ASO: Waluta Cyfrowa McAN coin – stanowiąca znaczne aktywa Emitenta, została notowana na
  jednej z trzech największych platform informacyjnych rynku kryptowalut świata “Coinpaprica”.
  Instrument ten umożliwia określenie wolumenu dziennego McAN coin oraz przedstawia
  obraz płynności waluty.Waluta Cyfrowa McAN coin – stanowiąca znaczne aktywa Emitenta,
  została notowana na jednej z trzech największych platform informacyjnych rynku kryptowalut
  świata “Coinpaprica”. Instrument ten umożliwia określenie wolumenu dziennego McAN
  coin oraz przedstawia obraz płynności waluty.

  PAP
  Data: 2020-12-17

  Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

  oSpis tresci:

  1. RAPORT BIEŻĄCY
  2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  3. INFORMACJE O PODMIOCIE
  4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 47 / 2020

  Data sporządzenia: 2020-12-17
  Skrócona nazwa emitenta
  BLACK PEARL S.A.
  Temat
  Waluta Cyfrowa McAN coin – stanowiąca znaczne aktywa Emitenta, została notowana na
  jednej z trzech największych platform informacyjnych rynku kryptowalut świata “Coinpaprica”.
  Instrument ten umożliwia określenie wolumenu dziennego McAN coin oraz przedstawia
  obraz płynności waluty.Waluta Cyfrowa McAN coin – stanowiąca znaczne aktywa Emitenta,
  została notowana na jednej z trzech największych platform informacyjnych rynku kryptowalut
  świata “Coinpaprica”. Instrument ten umożliwia określenie wolumenu dziennego McAN
  coin oraz przedstawia obraz płynności waluty.
  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  Treść raportu:
  Waluta Cyfrowa McAN coin – będąca w posiadaniu Emitenta, jest notowana na jednej z
  trzech największych platform informacyjnych kryptowalut świata “Coinpaprica”. Instrument
  ten określa wolumen obrotu McAN coin oraz przedstawia obraz płynności. Powyższe narzędzie
  odzwierciedla aktualną sytuację rynkową oraz ułatwia analizę potencjalnych możliwości
  McAN coin. Notowanie w systemie Coinpaprica z punktu widzenia ustalonych działań zarządu
  Black Pearl S.A. jest realizacją obranego kierunku rozwoju – poprzez rozpowszechnienie
  możliwości płatniczych McAN coin – waluty wirtualnej służącej jako środek wymiany
  za dobra lub usługi.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  31-060 Kraków
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Plac Wolnica 13 lok 10
  _ulica_ _numer_
  _22_ 619 98 77 _22_ 619 98 77
  _telefon_ _fax_
  inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
  _e-mail_ _www_
  701-021-10-09 142121110
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2020-12-17 Dominik Poszywała Prezes Zarządu Dominik Poszywała


  Identyfikator raportu g3rnkvrut1
  Nazwa raportu RB_ASO
  Symbol raportu RB_ASO
  Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
  Tytul Waluta Cyfrowa McAN coin – stanowiąca znaczne aktywa Emitenta, została notowana na
  jednej z trzech największych platform informacyjnych rynku kryptowalut świata “Coinpaprica”.
  Instrument ten umożliwia określenie wolumenu dziennego McAN coin oraz przedstawia
  obraz płynności waluty.Waluta Cyfrowa McAN coin – stanowiąca znaczne aktywa Emitenta,
  została notowana na jednej z trzech największych platform informacyjnych rynku kryptowalut
  świata “Coinpaprica”. Instrument ten umożliwia określenie wolumenu dziennego McAN
  coin oraz przedstawia obraz płynności waluty.
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 31-060
  Miasto Kraków
  Ulica Plac Wolnica
  Nr 13 lok 10
  Tel. (22) 619 98 77
  Fax (22) 619 98 77
  e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
  NIP 701-021-10-09
  REGON 142121110
  Data sporzadzenia 2020-12-17
  Rok biezacy 2020
  Numer 47
  adres www www.blackpearlcapital.pl  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2020 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

  Zmiana stanu posiadania

  Raporty Spółek ESPI/EBI

  Zmiana stanu posiadania BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

  14-12-2020 10:59:56 | Bieżący | ESPI | 46/2020

  oRB-W_ASO: Zmiana stanu posiadania

  PAP
  Data: 2020-12-14

  Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

  oSpis tresci:

  1. RAPORT BIEŻĄCY
  2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  3. INFORMACJE O PODMIOCIE
  4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

  oSpis zalacznikow:

  Znaleziono 1 załącznik

 • zawiadomienie_J_Jakubowski.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 46 / 2020
  Data sporządzenia: 2020-12-14
  Skrócona nazwa emitenta
  BLACK PEARL S.A.
  Temat
  Zmiana stanu posiadania
  Podstawa prawna
  Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki
  zarządcze.
  Treść raportu:
  Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
  finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _”ustawa
  o ofercie”_ Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu
  w dniu dzisiejszym zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 ustawy o ofercie
  od Pana Jacka Jakubowskiego Prokurenta Emitenta o zbyciu 1000 sztuk akcji Emitenta.

  Treść zawiadomienia, o którym mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.
  .

  Załączniki
  Plik Opis
  zawiadomienie_J_Jakubowski.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

  _pełna nazwa emitenta_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2020-12-14 Dominik Poszywała Prezes Zarządu Dominik Poszywała


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
  Tytul Zmiana stanu posiadania
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 31-060
  Miasto Kraków
  Ulica Plac Wolnica
  Nr 13 lok 10
  Tel. (22) 619 98 77
  Fax (22) 619 98 77
  e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
  NIP 701-021-10-09
  REGON 142121110
  Data sporzadzenia 2020-12-14
  Rok biezacy 2020
  Numer 46
  adres www www.blackpearlcapital.pl  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2020 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.