Zarząd BLACK PEARL S.A podjął decyzje zlecenia Autoryzowanemu Doradcy oraz Biegłemu Rewidentowi analizy o której mowa w § 15b ust. 1 pkt 1 i 2 Regulaminu ASO i przedstawieniu do publicznej wiadomości wyników badań zawierających informacje dotyczące obrotu

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zarząd BLACK PEARL S.A podjął decyzje zlecenia Autoryzowanemu Doradcy oraz Biegłemu Rewidentowi analizy o której mowa w § 15b ust. 1 pkt 1 i 2 Regulaminu ASO i
przedstawieniu do publicznej wiadomości wyników badań zawierających informacje dotyczące obrotu BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

28-08-2020 14:29:33 | Bieżący | ESPI | 33/2020

oRB_ASO: Zarząd BLACK PEARL S.A podjął decyzje zlecenia Autoryzowanemu Doradcy oraz Biegłemu
Rewidentowi analizy o której mowa w § 15b ust. 1 pkt 1 i 2 Regulaminu ASO i
przedstawieniu do publicznej wiadomości wyników badań zawierających informacje dotyczące
obrotu kryptowalutą McAN, która wywiera zasadniczy wpływ na – istotną zmianę sytuacji
finansowej Emitenta, w bardzo krótkim okresie czasu. Data publikacji Opinii zostaje
ustalona na 07.10.2020r.

PAP
Data: 2020-08-28

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 33 / 2020

Data sporządzenia: 2020-08-28
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Zarząd BLACK PEARL S.A podjął decyzje zlecenia Autoryzowanemu Doradcy oraz Biegłemu
Rewidentowi analizy o której mowa w § 15b ust. 1 pkt 1 i 2 Regulaminu ASO i
przedstawieniu do publicznej wiadomości wyników badań zawierających informacje dotyczące
obrotu kryptowalutą McAN, która wywiera zasadniczy wpływ na – istotną zmianę sytuacji
finansowej Emitenta, w bardzo krótkim okresie czasu. Data publikacji Opinii zostaje
ustalona na 07.10.2020r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Dane opublikowane w raporcie kwartalnym za II kwartał roku 2020 nie podlegały badaniu
biegłego rewidenta, a ich weryfikacja przez biegłego rewidenta miała nastąpić dopiero
w związku z badaniem sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020. Z uwagi na dbałość
o transparentność danych oraz Uchwałę GPW Nr 644/2020 – Zarząd Black Pearl S.A postanowił:

1_Zlecić podmiotowi wpisanemu na listę Autoryzowanych Doradców, spełniającemu wymogi,
o których mowa w § 15b ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, dokonanie
analizy sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej spółki BLACK PEARL S.A. oraz
jej perspektyw na przyszłość, a także sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki
dokonanej analizy oraz opinię co do możliwości podjęcia lub kontynuowania przez tę
spółkę działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości;

2_ przekazania do publicznej wiadomości dokumentu, o którym mowa w pkt 1_, nie później
niż dnia 07.10.2020 roku, w formie raportu bieżącego, w trybie i na warunkach określonych
w § 4 ust. 5 lit. b_ i § 6 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu
Obrotu.
Realizacja powyższych obowiązków, stosownie do przepisów Rozporządzenia 596/2014 oraz
§ 17 ust. 3 Regulaminu ASO powinna umożliwiać inwestorom pełną, prawidłową i terminową
ocenę danych informacji, odzwierciedlać specyfikę opisywanej sytuacji w sposób prawdziwy,
rzetelny i kompletny oraz umożliwiać inwestorom ocenę wpływu przekazywanych informacji
na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową emitenta lub na cenę lub wartość notowanych
papierów .
Spółka w ostatnich latach na poziomie jednostki nie osiągała przychodów ze sprzedaży,
ani przychodów finansowych;

3_ w II kwartale roku 2020 nastąpiła znacząca zmiana w strukturze akcjonariatu Spółki,
a następnie zmiana osób zasiadających w organach zarządzających oraz nadzorczych Emitenta;

4_ od zajścia ww. zmian Spółka publikuje liczne raporty dotyczące prowadzonej działalności
oraz dokonywanych transakcji, których treść, w ocenie Zarządu Giełdy, formułowana
jest w sposób nieprecyzyjny, mogący wprowadzać w błąd uczestników obrotu;

5_ z raportu kwartalnego za II kwartał roku 2020 wynika, że nastąpiła skokowa zmiana
sytuacji finansowej Emitenta w stosunku do sytuacji finansowej Emitenta wykazanej
w raporcie za rok obrotowy 2019 oraz w raporcie kwartalnym za I kwartał roku 2020.
Równocześnie, jak wskazano w pkt 3_ powyżej, w dniu 14 sierpnia 2020 r. Spółka opublikowała
raport kwartalny za II kwartał roku 2020, za który to okres sprawozdawczy wyniki finansowe
Emitenta znacząco odbiegały od dotychczasowych wyników prezentowanych przez Spółkę.
W tym kontekście w raporcie tym, w ocenie Zarządu Giełdy, brakuje wskazania kompletnych
informacji odnośnie do przyczyn leżących u podstaw istotnej zmiany sytuacji finansowej
Emitenta. Emitent jedynie w sposób ogólny odniósł się do przedstawionych danych finansowych,
które w znaczący sposób odbiegają od danych finansowych prezentowanych w poprzednich
okresach sprawozdawczych, wskazując że:
“Zysk netto został wypracowany z działalności finansowej związanej ściśle z rynkiem
walut cyfrowych”.
Zarząd BLACK PEARL S.A korzystając z zaleceń i wskazań GPW – na obecnym Etapie rozwoju
może przedstawić i poddać analizie konkretne działania Firmy . Emitent przedstawi
klarowny i czytelny plan działania oraz zweryfikuje – w sposób czytelny dla akcjonariuszy
– osiągnięte efekty finansowe.
Dodatkowo należy mieć na uwadze, że w przedmiotowym raporcie za II Kwartał – brak
jest informacji istotnych dla wyceny przez Emitenta danej kryptowaluty, w szczególności
informacji o sposobie klasyfikacji tej kryptowaluty, zasadach jej ujęcia w księgach
rachunkowych, w tym metodach i sposobie wyceny przychodów i rozchodów z obrotu tą
kryptowalutą. Tymczasem obrót tą kryptowalutą zdaje się mieć zasadniczy wpływ na –
przedstawioną w przedmiotowym raporcie – istotną zmianę sytuacji finansowej Emitenta,
która to zmiana dokonała się w bardzo krótkim okresie czasu.

Mając na uwadze stanowisko GPW uznające , że w odniesieniu do Spółki zachodzą przesłanki,
o których mowa w § 15b ust. 1 lit. e_ Regulaminu ASO tj. zachodzi istotna niepewność
co do stanu faktycznego, jak i wątpliwości odnośnie do aktualnej sytuacji gospodarczej,
majątkowej lub finansowej Emitenta, co w ocenie Giełdy uzasadnia żądanie zlecenia
prze Emitenta sporządzenia przez Autoryzowanego Doradcę analizy i dokumentu, o których
mowa w § 15b ust. 1 pkt 1 i 2 Regulaminu ASO – Zarząd BLACK PEARL S.A oświadcza ,
że nie podziela tego stanowiska .
Mając jednak na uwadze: Uchwałę Nr 644/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. z dnia 27 sierpnia 2020r. w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia
analizy sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej oraz perspektyw dalszego prowadzenia
działalności przez spółkę BLACK PEARL S.A.- Zarząd uznaje zaistniałą sytuacje jako
okazję do rozwiania wszelkich wątpliwości, dostarczenia szerokiego spektrum czytelnych
i jasnych oraz wiarygodnych informacji określających wartość aktywów Spółki – umożliwiając
Inwestorom – jednoznaczną wycenę wartości akcji Emitenta – odniesioną do poziomu cenowego
w czasie.

Podstawa Prawna :
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia
16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na
rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy
Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-060 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Plac Wolnica 13 lok 10
_ulica_ _numer_
_22_ 619 98 77 _22_ 619 98 77
_telefon_ _fax_
inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-28 Dominik Poszywała Prezes Zarządu Dominik Poszywała


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul Zarząd BLACK PEARL S.A podjął decyzje zlecenia Autoryzowanemu Doradcy oraz Biegłemu
Rewidentowi analizy o której mowa w § 15b ust. 1 pkt 1 i 2 Regulaminu ASO i
przedstawieniu do publicznej wiadomości wyników badań zawierających informacje dotyczące
obrotu kryptowalutą McAN, która wywiera zasadniczy wpływ na – istotną zmianę sytuacji
finansowej Emitenta, w bardzo krótkim okresie czasu. Data publikacji Opinii zostaje
ustalona na 07.10.2020r.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 31-060
Miasto Kraków
Ulica Plac Wolnica
Nr 13 lok 10
Tel. (22) 619 98 77
Fax (22) 619 98 77
e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2020-08-28
Rok biezacy 2020
Numer 33
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2020 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Projekt oparty o patent nr PCT/PL2014/000046 o wartości przekraczającej 14.000.000,00 PLN (czternaście milionów złotych) będący własnością Emitenta, użyty przez firmę Biomass Energy Project S.A., otrzymał dotację od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zarząd BLACK PEARL S.A podjął decyzje zlecenia Autoryzowanemu Doradcy oraz Biegłemu Rewidentowi analizy o której mowa w § 15b ust. 1 pkt 1 i 2 Regulaminu ASO i
przedstawieniu do publicznej wiadomości wyników badań zawierających informacje dotyczące obrotu BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

28-08-2020 14:29:33 | Bieżący | ESPI | 33/2020

oRB_ASO: Zarząd BLACK PEARL S.A podjął decyzje zlecenia Autoryzowanemu Doradcy oraz Biegłemu
Rewidentowi analizy o której mowa w § 15b ust. 1 pkt 1 i 2 Regulaminu ASO i
przedstawieniu do publicznej wiadomości wyników badań zawierających informacje dotyczące
obrotu kryptowalutą McAN, która wywiera zasadniczy wpływ na – istotną zmianę sytuacji
finansowej Emitenta, w bardzo krótkim okresie czasu. Data publikacji Opinii zostaje
ustalona na 07.10.2020r.

PAP
Data: 2020-08-28

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 33 / 2020

Data sporządzenia: 2020-08-28
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Zarząd BLACK PEARL S.A podjął decyzje zlecenia Autoryzowanemu Doradcy oraz Biegłemu
Rewidentowi analizy o której mowa w § 15b ust. 1 pkt 1 i 2 Regulaminu ASO i
przedstawieniu do publicznej wiadomości wyników badań zawierających informacje dotyczące
obrotu kryptowalutą McAN, która wywiera zasadniczy wpływ na – istotną zmianę sytuacji
finansowej Emitenta, w bardzo krótkim okresie czasu. Data publikacji Opinii zostaje
ustalona na 07.10.2020r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Dane opublikowane w raporcie kwartalnym za II kwartał roku 2020 nie podlegały badaniu
biegłego rewidenta, a ich weryfikacja przez biegłego rewidenta miała nastąpić dopiero
w związku z badaniem sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020. Z uwagi na dbałość
o transparentność danych oraz Uchwałę GPW Nr 644/2020 – Zarząd Black Pearl S.A postanowił:

1_Zlecić podmiotowi wpisanemu na listę Autoryzowanych Doradców, spełniającemu wymogi,
o których mowa w § 15b ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, dokonanie
analizy sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej spółki BLACK PEARL S.A. oraz
jej perspektyw na przyszłość, a także sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki
dokonanej analizy oraz opinię co do możliwości podjęcia lub kontynuowania przez tę
spółkę działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości;

2_ przekazania do publicznej wiadomości dokumentu, o którym mowa w pkt 1_, nie później
niż dnia 07.10.2020 roku, w formie raportu bieżącego, w trybie i na warunkach określonych
w § 4 ust. 5 lit. b_ i § 6 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu
Obrotu.
Realizacja powyższych obowiązków, stosownie do przepisów Rozporządzenia 596/2014 oraz
§ 17 ust. 3 Regulaminu ASO powinna umożliwiać inwestorom pełną, prawidłową i terminową
ocenę danych informacji, odzwierciedlać specyfikę opisywanej sytuacji w sposób prawdziwy,
rzetelny i kompletny oraz umożliwiać inwestorom ocenę wpływu przekazywanych informacji
na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową emitenta lub na cenę lub wartość notowanych
papierów .
Spółka w ostatnich latach na poziomie jednostki nie osiągała przychodów ze sprzedaży,
ani przychodów finansowych;

3_ w II kwartale roku 2020 nastąpiła znacząca zmiana w strukturze akcjonariatu Spółki,
a następnie zmiana osób zasiadających w organach zarządzających oraz nadzorczych Emitenta;

4_ od zajścia ww. zmian Spółka publikuje liczne raporty dotyczące prowadzonej działalności
oraz dokonywanych transakcji, których treść, w ocenie Zarządu Giełdy, formułowana
jest w sposób nieprecyzyjny, mogący wprowadzać w błąd uczestników obrotu;

5_ z raportu kwartalnego za II kwartał roku 2020 wynika, że nastąpiła skokowa zmiana
sytuacji finansowej Emitenta w stosunku do sytuacji finansowej Emitenta wykazanej
w raporcie za rok obrotowy 2019 oraz w raporcie kwartalnym za I kwartał roku 2020.
Równocześnie, jak wskazano w pkt 3_ powyżej, w dniu 14 sierpnia 2020 r. Spółka opublikowała
raport kwartalny za II kwartał roku 2020, za który to okres sprawozdawczy wyniki finansowe
Emitenta znacząco odbiegały od dotychczasowych wyników prezentowanych przez Spółkę.
W tym kontekście w raporcie tym, w ocenie Zarządu Giełdy, brakuje wskazania kompletnych
informacji odnośnie do przyczyn leżących u podstaw istotnej zmiany sytuacji finansowej
Emitenta. Emitent jedynie w sposób ogólny odniósł się do przedstawionych danych finansowych,
które w znaczący sposób odbiegają od danych finansowych prezentowanych w poprzednich
okresach sprawozdawczych, wskazując że:
“Zysk netto został wypracowany z działalności finansowej związanej ściśle z rynkiem
walut cyfrowych”.
Zarząd BLACK PEARL S.A korzystając z zaleceń i wskazań GPW – na obecnym Etapie rozwoju
może przedstawić i poddać analizie konkretne działania Firmy . Emitent przedstawi
klarowny i czytelny plan działania oraz zweryfikuje – w sposób czytelny dla akcjonariuszy
– osiągnięte efekty finansowe.
Dodatkowo należy mieć na uwadze, że w przedmiotowym raporcie za II Kwartał – brak
jest informacji istotnych dla wyceny przez Emitenta danej kryptowaluty, w szczególności
informacji o sposobie klasyfikacji tej kryptowaluty, zasadach jej ujęcia w księgach
rachunkowych, w tym metodach i sposobie wyceny przychodów i rozchodów z obrotu tą
kryptowalutą. Tymczasem obrót tą kryptowalutą zdaje się mieć zasadniczy wpływ na –
przedstawioną w przedmiotowym raporcie – istotną zmianę sytuacji finansowej Emitenta,
która to zmiana dokonała się w bardzo krótkim okresie czasu.

Mając na uwadze stanowisko GPW uznające , że w odniesieniu do Spółki zachodzą przesłanki,
o których mowa w § 15b ust. 1 lit. e_ Regulaminu ASO tj. zachodzi istotna niepewność
co do stanu faktycznego, jak i wątpliwości odnośnie do aktualnej sytuacji gospodarczej,
majątkowej lub finansowej Emitenta, co w ocenie Giełdy uzasadnia żądanie zlecenia
prze Emitenta sporządzenia przez Autoryzowanego Doradcę analizy i dokumentu, o których
mowa w § 15b ust. 1 pkt 1 i 2 Regulaminu ASO – Zarząd BLACK PEARL S.A oświadcza ,
że nie podziela tego stanowiska .
Mając jednak na uwadze: Uchwałę Nr 644/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. z dnia 27 sierpnia 2020r. w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia
analizy sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej oraz perspektyw dalszego prowadzenia
działalności przez spółkę BLACK PEARL S.A.- Zarząd uznaje zaistniałą sytuacje jako
okazję do rozwiania wszelkich wątpliwości, dostarczenia szerokiego spektrum czytelnych
i jasnych oraz wiarygodnych informacji określających wartość aktywów Spółki – umożliwiając
Inwestorom – jednoznaczną wycenę wartości akcji Emitenta – odniesioną do poziomu cenowego
w czasie.

Podstawa Prawna :
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia
16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na
rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy
Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-060 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Plac Wolnica 13 lok 10
_ulica_ _numer_
_22_ 619 98 77 _22_ 619 98 77
_telefon_ _fax_
inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-28 Dominik Poszywała Prezes Zarządu Dominik Poszywała


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul Zarząd BLACK PEARL S.A podjął decyzje zlecenia Autoryzowanemu Doradcy oraz Biegłemu
Rewidentowi analizy o której mowa w § 15b ust. 1 pkt 1 i 2 Regulaminu ASO i
przedstawieniu do publicznej wiadomości wyników badań zawierających informacje dotyczące
obrotu kryptowalutą McAN, która wywiera zasadniczy wpływ na – istotną zmianę sytuacji
finansowej Emitenta, w bardzo krótkim okresie czasu. Data publikacji Opinii zostaje
ustalona na 07.10.2020r.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 31-060
Miasto Kraków
Ulica Plac Wolnica
Nr 13 lok 10
Tel. (22) 619 98 77
Fax (22) 619 98 77
e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2020-08-28
Rok biezacy 2020
Numer 33
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2020 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Zarząd Black Pearl S.A. informuje o stanie transakcji zakupu TFI oraz Domu Maklerskiego.

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zarząd Black Pearl S.A. informuje o stanie transakcji zakupu TFI oraz Domu Maklerskiego. BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

20-08-2020 14:38:43 | Bieżący | ESPI | 31/2020

oRB_ASO: Zarząd Black Pearl S.A. informuje o stanie transakcji zakupu TFI oraz Domu Maklerskiego.

PAP
Data: 2020-08-20

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCYKOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 31 / 2020

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

BLACK PEARL S.A.

Temat

Zarząd Black Pearl S.A. informuje o stanie transakcji zakupu TFI oraz Domu Maklerskiego.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Black Pearl S.A. informuje, że powziął informacje od Kancelarii Adwokackiej
obsługującej Etap Wstępny transakcji zakupu TFI oraz Domu Maklerskiego.
Właściciele podmiotu będącego celem zakupu nie podjęli decyzji o sprzedaży swoich
aktywów na rzecz Emitenta. Zdaniem Zarządu jest to spowodowane m.in zbyt wczesnym
upublicznieniem delikatnej materii negocjacji. Atmosfera otoczenia biznesowego przedsięwzięcia
jest podstawowym czynnikiem cenotwórczym i ma wpływ na wynik transakcji.
Zarząd Emitenta oświadcza, że nie brał pod uwagę przy decyzji zakupu TFI i Biura Maklerskiego
ścisłego – wąskiego grona potencjalnych podmiotów do kupna. Trwają negocjacje z innym
podmiotem o parametrach interesujących Zarząd Black Pearl S.A.
Nie podamy, do momentu zakończenia procesu ewentualnego przejęcia – żadnych informacji
w tym zakresie. Poufność jest niezbędna dla uzyskania pozytywnego efektu ekonomicznego
przedsięwzięcia.

Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie
nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia
16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na
rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy
Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-060 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Plac Wolnica 13 lok 10
_ulica_ _numer_
_22_ 619 98 77 _22_ 619 98 77
_telefon_ _fax_
inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-08-20 Dominik Poszywała Prezes Zarządu Dominik Poszywała


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul Zarząd Black Pearl S.A. informuje o stanie transakcji zakupu TFI oraz Domu Maklerskiego.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 31-060
Miasto Kraków
Ulica Plac Wolnica
Nr 13 lok 10
Tel. (22) 619 98 77
Fax (22) 619 98 77
e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2020-08-20
Rok biezacy 2020
Numer 31
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2020 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Informacja o postępach negocjacji w zakresie opisanym w ESPI 21/2020 jako kontynuacja działalności Emitenta przy wykorzystaniu płatności walutą cyfrowa MCAN coin. Zawarcie Umowy Warunkowej nabycia 25% ENERGA PLUS SP. Z O.O.

Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o postępach negocjacji w zakresie opisanym w ESPI 21/2020 jako kontynuacja działalności Emitenta przy wykorzystaniu płatności walutą cyfrowa MCAN coin. Zawarcie Umowy Warunkowej nabycia 25% ENERGA PLUS SP. Z O.O. BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

19-08-2020 12:09:50 | Bieżący | ESPI | 30/2020

oRB-W_ASO: Informacja o postępach negocjacji w zakresie opisanym w ESPI 21/2020 jako kontynuacja
działalności Emitenta przy wykorzystaniu płatności walutą cyfrowa MCAN coin. Zawarcie
Umowy Warunkowej nabycia 25% ENERGA PLUS SP. Z O.O.

PAP
Data: 2020-08-19

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:

Znaleziono 1 załącznik

 • Umowa_sprzedazy_Energa_BPC.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 30 / 2020
  Data sporządzenia: 2020-08-19
  Skrócona nazwa emitenta
  BLACK PEARL S.A.
  Temat
  Informacja o postępach negocjacji w zakresie opisanym w ESPI 21/2020 jako kontynuacja
  działalności Emitenta przy wykorzystaniu płatności walutą cyfrowa MCAN coin. Zawarcie
  Umowy Warunkowej nabycia 25% ENERGA PLUS SP. Z O.O.
  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  Treść raportu:
  W związku z komunikatem EBI nr 21/2020 z dn 07.07.2020 r. Zarząd Spółki pod firmą
  BLACK PEARL S.A. _”Spółka”, “Emitent”_ zobowiązał się, że opublikuje informacje o
  docelowym stanie przedsięwzięcia, po zakończeniu analizy finansowej .
  Niniejszym przekazujemy do publicznej wiadomości stan rokowań przy realizacji założeń
  rozwoju Firmy opartej o użycie waluty cyfrowej MCAN- na dzień 19.08.2020 roku.
  Zawarto Umowę Warunkową nabycia 25% udziałów spółki ENERGA PLUS z siedzibą w Warszawie.
  Cena transakcji – nie niższa niż 10.000 MCAN coins, po kursie giełdowym z momentu
  zapłaty ceny za udziały.
  Umowa w załączniku za zgodą stron na jej publikacje.
  Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia
  Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
  nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie
  nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
  i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  Podstawa prawna:
  Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia
  16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na
  rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy
  Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

  Załączniki
  Plik Opis
  Umowa_sprzedazy_Energa_BPC.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  31-060 Kraków
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Plac Wolnica 13 lok 10
  _ulica_ _numer_
  _22_ 619 98 77 _22_ 619 98 77
  _telefon_ _fax_
  inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
  _e-mail_ _www_
  701-021-10-09 142121110
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2020-08-19 Dominik Poszywała Prezes Zarządu Dominik Poszywała


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
  Tytul Informacja o postępach negocjacji w zakresie opisanym w ESPI 21/2020 jako kontynuacja
  działalności Emitenta przy wykorzystaniu płatności walutą cyfrowa MCAN coin. Zawarcie
  Umowy Warunkowej nabycia 25% ENERGA PLUS SP. Z O.O.
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 31-060
  Miasto Kraków
  Ulica Plac Wolnica
  Nr 13 lok 10
  Tel. (22) 619 98 77
  Fax (22) 619 98 77
  e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
  NIP 701-021-10-09
  REGON 142121110
  Data sporzadzenia 2020-08-19
  Rok biezacy 2020
  Numer 30
  adres www www.blackpearlcapital.pl  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2020 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

  Uchwała Rady Nadzorczej Black Pearl S.A w zakresie czynności Zarządu zmierzających do naprawy wad systemowych GPW. Nakazuje Zarządowi Emitenta zaprzestanie wszelkich działań procesowych przeciwko Spółce Skarbu Państwa, pozostawiając drogę dialogu społeczn

  Raporty Spółek ESPI/EBI

  Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej dotycząca waluty cyfrowej MCAN posiadanej przez Black Pearl S.A. w ilości 4.418.610.626 ( cztery miliardy czterysta osiemnaście milionów sześćset dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć jednostek ) MCAN coin BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

  17-08-2020 09:54:35 | Bieżący | ESPI | 28/2020

  oRB-W_ASO: Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej dotycząca waluty cyfrowej MCAN posiadanej
  przez Black Pearl S.A. w ilości 4.418.610.626 ( cztery miliardy czterysta osiemnaście
  milionów sześćset dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć jednostek ) MCAN coins.
  Ponadto , stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  PAP
  Data: 2020-08-17

  Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

  oSpis tresci:

  1. RAPORT BIEŻĄCY
  2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  3. INFORMACJE O PODMIOCIE
  4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

  oSpis zalacznikow:

  Znaleziono 1 załącznik

 • Komunikat_link.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 28 / 2020
  Data sporządzenia: 2020-08-17
  Skrócona nazwa emitenta
  BLACK PEARL S.A.
  Temat
  Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej dotycząca waluty cyfrowej MCAN posiadanej
  przez Black Pearl S.A. w ilości 4.418.610.626 _ cztery miliardy czterysta osiemnaście
  milionów sześćset dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć jednostek _ MCAN coins.
  Ponadto , stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  Treść raportu:
  W związku z podważaniem wiarygodności działań Spółki , co wpływa na wycenę rynkową
  akcji Emitenta , Zarząd postanowił opublikować posiadane informacje z Krajowej Informacji
  Skarbowej dotyczące – konkretnie waluty cyfrowej MCAN posiadanej przez Black Pearl
  S.A. Ponadto , stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zawarte w treści
  załącznika . TSUE w wyroku stwierdził, że transakcje dotyczące walut nietradycyjnych,
  czyli innych niż pieniądze, które są środkami płatniczymi zaakceptowanymi przez strony
  transakcji jako alternatywny środek płatniczy wobec prawnych środków płatniczych ,
  stanowią transakcje finansowe .
  Ze względu na ten wyrok oraz wydaną interpretacje, opublikowaną w systemie gov , na
  zapytanie skierowane do KIS – wyłącznie w zakresie użycia waluty MCAN ,
  waluta wirtualna MCAN należąca do BLACK PEARL S.A w ilości jw. , która służy jako
  nośnik wartości pieniężnej oraz środek płatniczy – jest całkowicie legalna , a objęcie
  akcji w zamian za walutę wirtualną MCAN w podwyższonym kapitale zakładowym Spółek
  publicznych i niepublicznych – które uznają jako strony transakcji MCAN za prawny
  środek płatniczy – podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt
  7 ustawy o VAT – co jest całkowicie zgodne z prawem.Interpretacja dotyczy zdarzenia
  przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę w sprawie użycia waluty MCAN przy stanie
  prawnym obowiązującym w dniu wydania interpretacji.

  https://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=568933&poziomDostepu=PUB&indexAccordionPanel=-1#tresc

  Załączniki
  Plik Opis
  Komunikat_link.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

  _pełna nazwa emitenta_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2020-08-17 Dominik Poszywała Prezes Zarządu Dominik Poszywała


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
  Tytul Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej dotycząca waluty cyfrowej MCAN posiadanej
  przez Black Pearl S.A. w ilości 4.418.610.626 ( cztery miliardy czterysta osiemnaście
  milionów sześćset dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć jednostek ) MCAN coins.
  Ponadto , stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 31-060
  Miasto Kraków
  Ulica Plac Wolnica
  Nr 13 lok 10
  Tel. (22) 619 98 77
  Fax (22) 619 98 77
  e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
  NIP 701-021-10-09
  REGON 142121110
  Data sporzadzenia 2020-08-17
  Rok biezacy 2020
  Numer 28
  adres www www.blackpearlcapital.pl  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2020 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

  Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej dotycząca waluty cyfrowej MCAN posiadanej przez Black Pearl S.A. w ilości 4.418.610.626 ( cztery miliardy czterysta osiemnaście milionów sześćset dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć jednostek ) MCAN coin

  Raporty Spółek ESPI/EBI

  Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej dotycząca waluty cyfrowej MCAN posiadanej przez Black Pearl S.A. w ilości 4.418.610.626 ( cztery miliardy czterysta osiemnaście milionów sześćset dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć jednostek ) MCAN coin BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

  17-08-2020 09:54:35 | Bieżący | ESPI | 28/2020

  oRB-W_ASO: Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej dotycząca waluty cyfrowej MCAN posiadanej
  przez Black Pearl S.A. w ilości 4.418.610.626 ( cztery miliardy czterysta osiemnaście
  milionów sześćset dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć jednostek ) MCAN coins.
  Ponadto , stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  PAP
  Data: 2020-08-17

  Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

  oSpis tresci:

  1. RAPORT BIEŻĄCY
  2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  3. INFORMACJE O PODMIOCIE
  4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

  oSpis zalacznikow:

  Znaleziono 1 załącznik

 • Komunikat_link.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 28 / 2020
  Data sporządzenia: 2020-08-17
  Skrócona nazwa emitenta
  BLACK PEARL S.A.
  Temat
  Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej dotycząca waluty cyfrowej MCAN posiadanej
  przez Black Pearl S.A. w ilości 4.418.610.626 _ cztery miliardy czterysta osiemnaście
  milionów sześćset dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć jednostek _ MCAN coins.
  Ponadto , stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  Treść raportu:
  W związku z podważaniem wiarygodności działań Spółki , co wpływa na wycenę rynkową
  akcji Emitenta , Zarząd postanowił opublikować posiadane informacje z Krajowej Informacji
  Skarbowej dotyczące – konkretnie waluty cyfrowej MCAN posiadanej przez Black Pearl
  S.A. Ponadto , stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zawarte w treści
  załącznika . TSUE w wyroku stwierdził, że transakcje dotyczące walut nietradycyjnych,
  czyli innych niż pieniądze, które są środkami płatniczymi zaakceptowanymi przez strony
  transakcji jako alternatywny środek płatniczy wobec prawnych środków płatniczych ,
  stanowią transakcje finansowe .
  Ze względu na ten wyrok oraz wydaną interpretacje, opublikowaną w systemie gov , na
  zapytanie skierowane do KIS – wyłącznie w zakresie użycia waluty MCAN ,
  waluta wirtualna MCAN należąca do BLACK PEARL S.A w ilości jw. , która służy jako
  nośnik wartości pieniężnej oraz środek płatniczy – jest całkowicie legalna , a objęcie
  akcji w zamian za walutę wirtualną MCAN w podwyższonym kapitale zakładowym Spółek
  publicznych i niepublicznych – które uznają jako strony transakcji MCAN za prawny
  środek płatniczy – podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt
  7 ustawy o VAT – co jest całkowicie zgodne z prawem.Interpretacja dotyczy zdarzenia
  przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę w sprawie użycia waluty MCAN przy stanie
  prawnym obowiązującym w dniu wydania interpretacji.

  https://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=568933&poziomDostepu=PUB&indexAccordionPanel=-1#tresc

  Załączniki
  Plik Opis
  Komunikat_link.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

  _pełna nazwa emitenta_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2020-08-17 Dominik Poszywała Prezes Zarządu Dominik Poszywała


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
  Tytul Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej dotycząca waluty cyfrowej MCAN posiadanej
  przez Black Pearl S.A. w ilości 4.418.610.626 ( cztery miliardy czterysta osiemnaście
  milionów sześćset dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć jednostek ) MCAN coins.
  Ponadto , stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 31-060
  Miasto Kraków
  Ulica Plac Wolnica
  Nr 13 lok 10
  Tel. (22) 619 98 77
  Fax (22) 619 98 77
  e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
  NIP 701-021-10-09
  REGON 142121110
  Data sporzadzenia 2020-08-17
  Rok biezacy 2020
  Numer 28
  adres www www.blackpearlcapital.pl  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2020 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

  Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej dotycząca waluty cyfrowej MCAN posiadanej przez Black Pearl S.A. w ilości 4.418.610.626 ( cztery miliardy czterysta osiemnaście milionów sześćset dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć jednostek ) MCAN coin

  Raporty Spółek ESPI/EBI

  Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej dotycząca waluty cyfrowej MCAN posiadanej przez Black Pearl S.A. w ilości 4.418.610.626 ( cztery miliardy czterysta osiemnaście milionów sześćset dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć jednostek ) MCAN coin BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

  17-08-2020 09:54:35 | Bieżący | ESPI | 28/2020

  oRB-W_ASO: Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej dotycząca waluty cyfrowej MCAN posiadanej
  przez Black Pearl S.A. w ilości 4.418.610.626 ( cztery miliardy czterysta osiemnaście
  milionów sześćset dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć jednostek ) MCAN coins.
  Ponadto , stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  PAP
  Data: 2020-08-17

  Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

  oSpis tresci:

  1. RAPORT BIEŻĄCY
  2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  3. INFORMACJE O PODMIOCIE
  4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

  oSpis zalacznikow:

  Znaleziono 1 załącznik

 • Komunikat_link.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 28 / 2020
  Data sporządzenia: 2020-08-17
  Skrócona nazwa emitenta
  BLACK PEARL S.A.
  Temat
  Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej dotycząca waluty cyfrowej MCAN posiadanej
  przez Black Pearl S.A. w ilości 4.418.610.626 _ cztery miliardy czterysta osiemnaście
  milionów sześćset dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć jednostek _ MCAN coins.
  Ponadto , stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  Treść raportu:
  W związku z podważaniem wiarygodności działań Spółki , co wpływa na wycenę rynkową
  akcji Emitenta , Zarząd postanowił opublikować posiadane informacje z Krajowej Informacji
  Skarbowej dotyczące – konkretnie waluty cyfrowej MCAN posiadanej przez Black Pearl
  S.A. Ponadto , stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zawarte w treści
  załącznika . TSUE w wyroku stwierdził, że transakcje dotyczące walut nietradycyjnych,
  czyli innych niż pieniądze, które są środkami płatniczymi zaakceptowanymi przez strony
  transakcji jako alternatywny środek płatniczy wobec prawnych środków płatniczych ,
  stanowią transakcje finansowe .
  Ze względu na ten wyrok oraz wydaną interpretacje, opublikowaną w systemie gov , na
  zapytanie skierowane do KIS – wyłącznie w zakresie użycia waluty MCAN ,
  waluta wirtualna MCAN należąca do BLACK PEARL S.A w ilości jw. , która służy jako
  nośnik wartości pieniężnej oraz środek płatniczy – jest całkowicie legalna , a objęcie
  akcji w zamian za walutę wirtualną MCAN w podwyższonym kapitale zakładowym Spółek
  publicznych i niepublicznych – które uznają jako strony transakcji MCAN za prawny
  środek płatniczy – podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt
  7 ustawy o VAT – co jest całkowicie zgodne z prawem.Interpretacja dotyczy zdarzenia
  przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę w sprawie użycia waluty MCAN przy stanie
  prawnym obowiązującym w dniu wydania interpretacji.

  https://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=568933&poziomDostepu=PUB&indexAccordionPanel=-1#tresc

  Załączniki
  Plik Opis
  Komunikat_link.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

  _pełna nazwa emitenta_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2020-08-17 Dominik Poszywała Prezes Zarządu Dominik Poszywała


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
  Tytul Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej dotycząca waluty cyfrowej MCAN posiadanej
  przez Black Pearl S.A. w ilości 4.418.610.626 ( cztery miliardy czterysta osiemnaście
  milionów sześćset dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć jednostek ) MCAN coins.
  Ponadto , stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 31-060
  Miasto Kraków
  Ulica Plac Wolnica
  Nr 13 lok 10
  Tel. (22) 619 98 77
  Fax (22) 619 98 77
  e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
  NIP 701-021-10-09
  REGON 142121110
  Data sporzadzenia 2020-08-17
  Rok biezacy 2020
  Numer 28
  adres www www.blackpearlcapital.pl  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2020 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

  Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej dotycząca waluty cyfrowej MCAN posiadanej przez Black Pearl S.A. w ilości 4.418.610.626 ( cztery miliardy czterysta osiemnaście milionów sześćset dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć jednostek ) MCAN coin

  Raporty Spółek ESPI/EBI

  Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej dotycząca waluty cyfrowej MCAN posiadanej przez Black Pearl S.A. w ilości 4.418.610.626 ( cztery miliardy czterysta osiemnaście milionów sześćset dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć jednostek ) MCAN coin BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

  17-08-2020 09:54:35 | Bieżący | ESPI | 28/2020

  oRB-W_ASO: Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej dotycząca waluty cyfrowej MCAN posiadanej
  przez Black Pearl S.A. w ilości 4.418.610.626 ( cztery miliardy czterysta osiemnaście
  milionów sześćset dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć jednostek ) MCAN coins.
  Ponadto , stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  PAP
  Data: 2020-08-17

  Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

  oSpis tresci:

  1. RAPORT BIEŻĄCY
  2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  3. INFORMACJE O PODMIOCIE
  4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

  oSpis zalacznikow:

  Znaleziono 1 załącznik

 • Komunikat_link.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 28 / 2020
  Data sporządzenia: 2020-08-17
  Skrócona nazwa emitenta
  BLACK PEARL S.A.
  Temat
  Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej dotycząca waluty cyfrowej MCAN posiadanej
  przez Black Pearl S.A. w ilości 4.418.610.626 _ cztery miliardy czterysta osiemnaście
  milionów sześćset dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć jednostek _ MCAN coins.
  Ponadto , stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  Treść raportu:
  W związku z podważaniem wiarygodności działań Spółki , co wpływa na wycenę rynkową
  akcji Emitenta , Zarząd postanowił opublikować posiadane informacje z Krajowej Informacji
  Skarbowej dotyczące – konkretnie waluty cyfrowej MCAN posiadanej przez Black Pearl
  S.A. Ponadto , stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zawarte w treści
  załącznika . TSUE w wyroku stwierdził, że transakcje dotyczące walut nietradycyjnych,
  czyli innych niż pieniądze, które są środkami płatniczymi zaakceptowanymi przez strony
  transakcji jako alternatywny środek płatniczy wobec prawnych środków płatniczych ,
  stanowią transakcje finansowe .
  Ze względu na ten wyrok oraz wydaną interpretacje, opublikowaną w systemie gov , na
  zapytanie skierowane do KIS – wyłącznie w zakresie użycia waluty MCAN ,
  waluta wirtualna MCAN należąca do BLACK PEARL S.A w ilości jw. , która służy jako
  nośnik wartości pieniężnej oraz środek płatniczy – jest całkowicie legalna , a objęcie
  akcji w zamian za walutę wirtualną MCAN w podwyższonym kapitale zakładowym Spółek
  publicznych i niepublicznych – które uznają jako strony transakcji MCAN za prawny
  środek płatniczy – podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt
  7 ustawy o VAT – co jest całkowicie zgodne z prawem.Interpretacja dotyczy zdarzenia
  przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę w sprawie użycia waluty MCAN przy stanie
  prawnym obowiązującym w dniu wydania interpretacji.

  https://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=568933&poziomDostepu=PUB&indexAccordionPanel=-1#tresc

  Załączniki
  Plik Opis
  Komunikat_link.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

  _pełna nazwa emitenta_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2020-08-17 Dominik Poszywała Prezes Zarządu Dominik Poszywała


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
  Tytul Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej dotycząca waluty cyfrowej MCAN posiadanej
  przez Black Pearl S.A. w ilości 4.418.610.626 ( cztery miliardy czterysta osiemnaście
  milionów sześćset dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć jednostek ) MCAN coins.
  Ponadto , stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 31-060
  Miasto Kraków
  Ulica Plac Wolnica
  Nr 13 lok 10
  Tel. (22) 619 98 77
  Fax (22) 619 98 77
  e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
  NIP 701-021-10-09
  REGON 142121110
  Data sporzadzenia 2020-08-17
  Rok biezacy 2020
  Numer 28
  adres www www.blackpearlcapital.pl  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2020 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

  Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej dotycząca waluty cyfrowej MCAN posiadanej przez Black Pearl S.A. w ilości 4.418.610.626 ( cztery miliardy czterysta osiemnaście milionów sześćset dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć jednostek ) MCAN coin

  Raporty Spółek ESPI/EBI

  Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej dotycząca waluty cyfrowej MCAN posiadanej przez Black Pearl S.A. w ilości 4.418.610.626 ( cztery miliardy czterysta osiemnaście milionów sześćset dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć jednostek ) MCAN coin BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

  17-08-2020 09:54:35 | Bieżący | ESPI | 28/2020

  oRB-W_ASO: Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej dotycząca waluty cyfrowej MCAN posiadanej
  przez Black Pearl S.A. w ilości 4.418.610.626 ( cztery miliardy czterysta osiemnaście
  milionów sześćset dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć jednostek ) MCAN coins.
  Ponadto , stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  PAP
  Data: 2020-08-17

  Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

  oSpis tresci:

  1. RAPORT BIEŻĄCY
  2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  3. INFORMACJE O PODMIOCIE
  4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

  oSpis zalacznikow:

  Znaleziono 1 załącznik

 • Komunikat_link.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 28 / 2020
  Data sporządzenia: 2020-08-17
  Skrócona nazwa emitenta
  BLACK PEARL S.A.
  Temat
  Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej dotycząca waluty cyfrowej MCAN posiadanej
  przez Black Pearl S.A. w ilości 4.418.610.626 _ cztery miliardy czterysta osiemnaście
  milionów sześćset dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć jednostek _ MCAN coins.
  Ponadto , stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  Treść raportu:
  W związku z podważaniem wiarygodności działań Spółki , co wpływa na wycenę rynkową
  akcji Emitenta , Zarząd postanowił opublikować posiadane informacje z Krajowej Informacji
  Skarbowej dotyczące – konkretnie waluty cyfrowej MCAN posiadanej przez Black Pearl
  S.A. Ponadto , stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zawarte w treści
  załącznika . TSUE w wyroku stwierdził, że transakcje dotyczące walut nietradycyjnych,
  czyli innych niż pieniądze, które są środkami płatniczymi zaakceptowanymi przez strony
  transakcji jako alternatywny środek płatniczy wobec prawnych środków płatniczych ,
  stanowią transakcje finansowe .
  Ze względu na ten wyrok oraz wydaną interpretacje, opublikowaną w systemie gov , na
  zapytanie skierowane do KIS – wyłącznie w zakresie użycia waluty MCAN ,
  waluta wirtualna MCAN należąca do BLACK PEARL S.A w ilości jw. , która służy jako
  nośnik wartości pieniężnej oraz środek płatniczy – jest całkowicie legalna , a objęcie
  akcji w zamian za walutę wirtualną MCAN w podwyższonym kapitale zakładowym Spółek
  publicznych i niepublicznych – które uznają jako strony transakcji MCAN za prawny
  środek płatniczy – podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt
  7 ustawy o VAT – co jest całkowicie zgodne z prawem.Interpretacja dotyczy zdarzenia
  przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę w sprawie użycia waluty MCAN przy stanie
  prawnym obowiązującym w dniu wydania interpretacji.

  https://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=568933&poziomDostepu=PUB&indexAccordionPanel=-1#tresc

  Załączniki
  Plik Opis
  Komunikat_link.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

  _pełna nazwa emitenta_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2020-08-17 Dominik Poszywała Prezes Zarządu Dominik Poszywała


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
  Tytul Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej dotycząca waluty cyfrowej MCAN posiadanej
  przez Black Pearl S.A. w ilości 4.418.610.626 ( cztery miliardy czterysta osiemnaście
  milionów sześćset dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć jednostek ) MCAN coins.
  Ponadto , stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 31-060
  Miasto Kraków
  Ulica Plac Wolnica
  Nr 13 lok 10
  Tel. (22) 619 98 77
  Fax (22) 619 98 77
  e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
  NIP 701-021-10-09
  REGON 142121110
  Data sporzadzenia 2020-08-17
  Rok biezacy 2020
  Numer 28
  adres www www.blackpearlcapital.pl  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2020 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

  Raport okresowy za II kwartał 2020 r.

  class=”l-main-aside”>

  Wideo dnia

  Notowania

  Znajdź profil

  Komentarze rynkowe

  Polecane

  Najnowsze

  Popularne

  Ważne linki