Zmiana strategicznego partnera w działalności developerskiej Black Pearl S.A . DEKPOL S.A – notowana na Rynku Głównym GPW, przystąpiła do spółki NORDIC MILAN sp. z o.o kontrolowanej przez ECO MILAN sp. z o.o. – podmiotu zależnego w 95% od Emitenta ,

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana strategicznego partnera w działalności developerskiej Black Pearl S.A . DEKPOL S.A – notowana na Rynku Głównym GPW, przystąpiła do spółki NORDIC MILAN sp. z o.o kontrolowanej przez ECO MILAN sp. z o.o. – podmiotu zależnego w 95% od Emitenta , BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

17-04-2018 13:47:37 | Bieżący | ESPI | 2/2018

oRB_ASO: Zmiana strategicznego partnera w działalności developerskiej Black Pearl S.A .
DEKPOL S.A – notowana na Rynku Głównym GPW, przystąpiła do spółki NORDIC MILAN sp.
z o.o kontrolowanej przez ECO MILAN sp. z o.o. – podmiotu zależnego w 95% od Emitenta
, w miejsce Nordic Development S.A

PAP
Data: 2018-04-17

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2018

Data sporządzenia: 2018-04-17
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Zmiana strategicznego partnera w działalności developerskiej Black Pearl S.A .
DEKPOL S.A – notowana na Rynku Głównym GPW, przystąpiła do spółki NORDIC MILAN sp.
z o.o kontrolowanej przez ECO MILAN sp. z o.o. – podmiotu zależnego w 95% od Emitenta
, w miejsce Nordic Development S.A
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Black Pearl S.A. _dalej: “Emitent” lub “Spółka”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego
ESPI nr 20/2016 niniejszym informuje, o podjęciu informacji, iż w dniu 12 kwietnia
2018 r. na mocy umowy zbycia udziałów doszło do przeniesienia własności 50 proc.
udziałów w NORDIC MILAN sp. z o.o. przez Nordic Development S.A. na rzecz DEKPOL S.A.
przedsiębiorstwa notowanego na Rynku Głównym GPW.

Jednocześnie Emitent wskazuje, iż pozostałe 50 proc. udziałów w kapitale zakładowym
NORDIC MILAN sp. z o.o. nadal posiada ECO MILAN sp. z o.o., której to 95 proc. udziału
w kapitale zakładowym posiada Emitent.

Nabywca pakietu udziałów NORDIC MILAN sp. z o.o jest jednocześnie generalnym wykonawcą
projektu inwestycyjnego, w skład, którego wchodzą cztery budynki wielorodzinne w
zorganizowanym zespole zabudowy z garażami podziemnymi o powierzchni 1 ha wraz z
niezbędną infrastrukturą – w Milanówku.
Wejście DEKPOL S.A do wspólnego przedsięwzięcia z BLACK PEARL S.A. – tak znaczącego
potentata na rynku budowlanym, jako nowego udziałowca – pozytywnie wpłynie na realizację
dobiegającej końca inwestycji developerskiej w Milanówku.

Celem biznesowym sprzedaży udziałów NORDIC MILAN sp. z o.o przez Nordic Development
S.A na rzecz DEKPOL S.A – było osiągnięcie pewności zrealizowania przedsięwzięcia
i zapewnienie wykonania zysku z inwestycji, który w części przypadającej po jego podziale,
pośrednio – na rzecz Emitenta , znacznie przekroczy kwotę 5.000.000 zł _ pięć milionów
złotych_ , przy przychodach na poziomie 50.000.000 zł _ pięćdziesiąt milionów złotych
_.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
05-822 Milanówek
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Brzozowa 1
_ulica_ _numer_
_22_ 619 98 77 _22_ 619 98 77
_telefon_ _fax_
biuro@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-04-17 GRZEGORZ BRZEZICKI PRZES ZARZĄDU GRZEGORZ BRZEZICKI


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul Zmiana strategicznego partnera w działalności developerskiej Black Pearl S.A .
DEKPOL S.A – notowana na Rynku Głównym GPW, przystąpiła do spółki NORDIC MILAN sp.
z o.o kontrolowanej przez ECO MILAN sp. z o.o. – podmiotu zależnego w 95% od Emitenta
, w miejsce Nordic Development S.A
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 05-822
Miasto Milanówek
Ulica Brzozowa
Nr 1
Tel. (22) 619 98 77
Fax (22) 619 98 77
e-mail biuro@blackpearlcapital.pl
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2018-04-17
Rok biezacy 2018
Numer 2
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2018 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Zmiana stanu posiadania

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana stanu posiadania BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

10-04-2018 14:46:06 | Bieżący | ESPI | 1/2018

oRB-W_ASO: Zmiana stanu posiadania

PAP
Data: 2018-04-10

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:

Znaleziono 2 załączniki

 • APOPHIS_KNF_10_04_2018.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • SKOPOWSKI_KNF_10_04_2018.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 1 / 2018
  Data sporządzenia: 2018-04-10
  Skrócona nazwa emitenta
  BLACK PEARL S.A.
  Temat
  Zmiana stanu posiadania
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
  finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _”ustawa
  o ofercie”_ Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku informuje o otrzymaniu
  w dniu 10 kwietnia 2018 roku zawiadomień sporządzonych na podstawie art. 69 ustawy
  o ofercie od Janusza Skopowskiego oraz Apophis S.A. z siedzibą w Warszawie.

  Zawiadomienia, o których mowa powyżej, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

  Załączniki
  Plik Opis
  APOPHIS_KNF_10_04_2018.pdf Pismo
  SKOPOWSKI_KNF_10_04_2018.pdf Pismo

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  05-822 Milanówek
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Brzozowa 1
  _ulica_ _numer_
  _22_ 619 98 77 _22_ 619 98 77
  _telefon_ _fax_
  biuro@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
  _e-mail_ _www_
  701-021-10-09 142121110
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2018-04-10 Grzegorz Brzezicki Prezes Zarządu Grzegorz Brzezicki


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
  Tytul Zmiana stanu posiadania
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 05-822
  Miasto Milanówek
  Ulica Brzozowa
  Nr 1
  Tel. (22) 619 98 77
  Fax (22) 619 98 77
  e-mail biuro@blackpearlcapital.pl
  NIP 701-021-10-09
  REGON 142121110
  Data sporzadzenia 2018-04-10
  Rok biezacy 2018
  Numer 1
  adres www www.blackpearlcapital.pl  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2018 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

  Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego

  Raporty Spółek ESPI/EBI

  Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Black Pearl Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

  04-04-2018 16:47:40 | Bieżący | EBI | 6/2018

  Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu 3 kwietnia 2018 roku wpisu zmian Statutu Emitenta związanych z podjętą w dniu 29 grudnia 2017 roku przez Walne Zgromadzenie uchwałą nr 2 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

  W związku z powyższym, kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 3.000.000 zł (trzy miliony złotych), tj. z kwoty 24.533.800,00 zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych) do kwoty 27.533.800,00 zł (dwadzieścia siedem milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych), w drodze emisji 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji imiennych serii G.

  Poprzednia treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki brzmiała następująco:

  „§6.
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.533.800,00 zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych)i dzieli się na 245.338.000 (dwieście czterdzieści pięć milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy) akcji, w tym:
  a) 40.338.000 (czterdzieści milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy) akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  b) 130.000.000 (sto trzydzieści milionów) akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od 1 do 130.000.000;
  c) 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od 1 do 75.000.000;

  Po dokonanej przez Sąd Rejestrowy rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego, § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

  „§6.
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.533.800,00 zł (dwadzieścia siedem milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych)i dzieli się na 275.338.000 (dwieście siedemdziesiąt pięć milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy) akcji, w tym:
  a) 40.338.000 (czterdzieści milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy) akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  b) 130.000.000 (sto trzydzieści milionów) akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od 1 do 130.000.000;
  c) 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od 1 do 75.000.000;
  d) 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji imiennych serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od 1 do 30.000.000.”

  Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alter-natywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Grzegorz Brzezicki – Prezes Zarządu

  Załączniki:

  Black Pearl SA – statut – 29.12.17 (003)