Kontynuacja umowy o współpracy Emitenta z Biomass Energy Project S.A.

Raporty Spółek ESPI/EBI

Kontynuacja umowy o współpracy Emitenta z Biomass Energy Project S.A. BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

25-08-2017 19:51:27 | Bieżący | ESPI | 11/2017

oRB_ASO: Kontynuacja umowy o współpracy Emitenta z Biomass Energy Project S.A.

PAP
Data: 2017-08-25

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2017

Data sporządzenia: 2017-08-25
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Kontynuacja umowy o współpracy Emitenta z Biomass Energy Project S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Black Pearl S.A. _Emitent” lub “Spółka”_ w nawiązaniu do raportów bieżących
ESPI nr 17/2016 oraz 18/2016 informuje, iż w dniu dzisiejszym uzyskał informację od
Biomass Energy Project S.A. o nie przyznaniu przez NCBiR dofinansowania na rzecz Biomass
Energy Project S.A. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
konkurs nr 4/1.2/2017.

W ramach przedmiotowego konkursu Biomass Energy Project S.A ubiega się o dofinansowanie
w kwocie 7.767.133,00 zł dla projektu “Technologia wykorzystywania drewna potrzebieżowego
oraz opołów drzewnych do produkcji innowacyjnego materiału drewnopochodnego o wysokich
parametrach techniczno – mechanicznych”.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, iż będzie kontynuowana współpraca pomiędzy
Biomass Energy Project S.A, Poldan oraz Emitentem, nad rozwojem i realizacją projektu
w ramach zawartego porozumienia.

Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę
2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE
i 2004/72/WE

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
05-822 Milanówek
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Brzozowa 1
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-08-25 Grzegorz Brzezicki Prezes Zarządu Grzegorz Brzezicki


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul Kontynuacja umowy o współpracy Emitenta z Biomass Energy Project S.A.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 05-822
Miasto Milanówek
Ulica Brzozowa
Nr 1
Tel.
Fax
e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2017-08-25
Rok biezacy 2017
Numer 11
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy Black Pearl Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

16-08-2017 17:21:00 | Bieżący | EBI | 18/2017

Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku („Spółka”) informuje, iż w dniu 16 sierpnia 2017 roku zawarł umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze spółką EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie.

W ramach przedmiotowej umowy Autoryzowany Doradca będzie świadczył wobec Spółki obowiązki, o których mowa w pkt 12 ust. 4 oraz ust. 5 Załącznika nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Zgodnie z umową usługi świadczone będą począwszy od dnia przekazania przez Autoryzowanego Doradcę Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oświadczenia w sprawie zakończenia przez Autoryzowanego Doradcę badania due diligence w zakresie zapoznania się z sytuacją gospodarczą, majątkową i finansową Spółki, wynikającą z przekazywanych przez Spółkę do publicznej wiadomości raportów bieżących i okresowych oraz ze sposobem wykonywania obowiązków informacyjnych przez Spółkę, w okresie co najmniej 24-miesięcy przed dniem zawarcia umowy.
Przedmiotowa umowa zawarta została na okres nie krótszy niż 1 (jeden) rok od dnia, o którym mowa powyżej. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Grzegorz Brzezicki – Prezes Zarządu

Raport kwartalny za II kwartał 2017 roku

Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny za II kwartał 2017 roku Black Pearl Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

14-08-2017 20:49:02 | Półroczny | EBI | 17/2017

Zarząd Spółki BLACK PEARL S.A. z siedzibą w Milanówku niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2017 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Grzegorz Brzezicki – Prezes Zarządu

Załączniki:

BPC_sprawozdanie kwartalne IIQ 2017