Przyjęcie rezygnacji i powołanie nowego Prezesa Zarządu Black Pearl SA

Raporty Spółek ESPI/EBI

Przyjęcie rezygnacji i powołanie nowego Prezesa Zarządu Black Pearl SA Black Pearl Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

30-06-2017 17:16:20 | Bieżący | EBI | 16/2017

Spółka Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku informuje, że w dniu dzisiejszym:

Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację Pani Joanny Bensari z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta (ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2017 roku);

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę powołującą Grzegorza Brzezickiego na Prezesa Zarządu Emitenta (ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2017 roku);

Życiorys nowo powołanego Prezesa Zarządu zostanie przekazany w odrębnym komunikacie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect”.

 • Tomasz Dudek – Członek Rady Nadzorczej

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.06.2017 r.

Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.06.2017 r. Black Pearl Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

28-06-2017 17:26:53 | Bieżący | EBI | 15/2017

Zarząd spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku („Emitent”, „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2017 roku.

Zarząd Spółki informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że do protokołu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Życiorysy członków Rady Nadzorczej zostaną opublikowane w odrębnym komunikacie.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) – 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Joanna Bensari – Prezes Zarządu

Załączniki:

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BLACK PEARL S 2017 do raportu

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

28-06-2017 17:40:38 | Bieżący | ESPI | 10/2017

oRB_ASO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

PAP
Data: 2017-06-28

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2017

Data sporządzenia: 2017-06-28
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd BLACK PEARL S.A. z siedzibą w Milanówku przekazuje do publicznej wiadomości
wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2017 r.

Akcjonariusz: Skopowski Janusz

Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 75.000.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 75.000.000
Udział w ogólnej liczbie głosów: 30,57%
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 36,59%

Akcjonariusz: APOPHIS S.A.

Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 130.000.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 130.000.000
Udział w ogólnej liczbie głosów: 52,99%
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 63,41%

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
05-822 Milanówek
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Brzozowa 1
_ulica_ _numer_
_22_ 619 98 77 _22_ 619 98 77
_telefon_ _fax_
inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-06-28 Joanna Bensari Prezes Zarządu Joanna Bensari


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 05-822
Miasto Milanówek
Ulica Brzozowa
Nr 1
Tel. (22) 619 98 77
Fax (22) 619 98 77
e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2017-06-28
Rok biezacy 2017
Numer 10
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Uruchomienie finansowania na realizację inwestycji deweloperskiej w Milanówku w spółce zależnej Nordic Milan

Raporty Spółek ESPI/EBI

Uruchomienie finansowania na realizację inwestycji deweloperskiej w Milanówku w spółce zależnej Nordic Milan BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

06-06-2017 16:39:13 | Bieżący | ESPI | 9/2017

oRB_ASO: Uruchomienie finansowania na realizację inwestycji deweloperskiej w Milanówku w spółce
zależnej Nordic Milan

PAP
Data: 2017-06-06

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2017

Data sporządzenia: 2017-06-06
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Uruchomienie finansowania na realizację inwestycji deweloperskiej w Milanówku w spółce
zależnej Nordic Milan
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Black Pearl S.A. _dalej: Spółka_ informuje, iż w dniu 5 czerwca 2017 r. uruchomiono
pierwszą transzę finansowania bankowego dla spółki zależnej Nordic Milan Sp. z o.o.

Realizacja inwestycji deweloperskiej pod nazwą “Eco Milan” przebiega zgodnie z ustalonym
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Aktualnie są realizowane roboty budowlane poziomu
+1 budynków C i D oraz roboty fundamentowe budynków A i B.

Szczegóły dotyczące przedmiotowej inwestycji zostały przekazane w poprzednich raportach
bieżących.

Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie
nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
05-822 Milanówek
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Brzozowa 1
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-06-06 Joanna Bensari Prezes Zarządu Joanna Bensari


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul Uruchomienie finansowania na realizację inwestycji deweloperskiej w Milanówku w spółce
zależnej Nordic Milan
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 05-822
Miasto Milanówek
Ulica Brzozowa
Nr 1
Tel.
Fax
e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2017-06-06
Rok biezacy 2017
Numer 9
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Pearl S.A.wraz z projektami uchwał

Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Pearl S.A.wraz z projektami uchwał BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

05-06-2017 11:35:25 | Bieżący | ESPI | 8/2017

oRB-W_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Pearl S.A.wraz z projektami
uchwał

PAP
Data: 2017-06-05

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:

Znaleziono 6 załączników

 • black-pearl-ogloszenie-o-zwolaniu-zwz-2017.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • 2017-2-black-pearl-projekty-uchwal-na-zwz.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • ilosc-akcji-black-pearl-zwz-2017.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • 2017.-4a-black-pearl-wzor-poa-na-zwz-os.-fizyczna.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • 2017-4b-black-pearl-wzor-poa-na-zwz-os.-prawna.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • 2017-5ablack-pearl-formularz-wykonywania-prawa-glosu-na-zwz-os.-f….pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 8 / 2017
  Data sporządzenia: 2017-06-05
  Skrócona nazwa emitenta
  BLACK PEARL S.A.
  Temat
  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Pearl S.A.wraz z projektami
  uchwał
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku _”Emitent”,
  “Spółka”_, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402_1_ oraz art. 402_2_
  Kodeksu spółek handlowych, zwołuje oraz informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2017
  roku na godzinę 11: 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się
  w kancelarii notarialnej M. Biwejnis & P. Orłowski Kancelaria Notarialna Spółka cywilna
  z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 15, 00 891 Warszawa.

  W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd przekazuje treść ogłoszenia o
  Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, które zostaną poddane pod
  głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, informację o ogólnej liczbie akcji i
  liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania
  prawa głosu przez pełnomocników na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

  Załączniki
  1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
  2. Projekty uchwał na ZWZ
  3. Ilość akcji na ZWZ
  4. Wzór PoA na ZWZ_Os. fizyczna
  5. Wzór PoA na ZWZ_Os. prawna
  6. Formularz wykonywania prawa głosu na ZWZ_Os. Fiz.

  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Załączniki
  Plik Opis
  black-pearl-ogloszenie-o-zwolaniu-zwz-2017.pdf Ogłoszenie
  2017-2-black-pearl-projekty-uchwal-na-zwz.pdf Uchwały
  ilosc-akcji-black-pearl-zwz-2017.pdf Ilość akcji
  2017.-4a-black-pearl-wzor-poa-na-zwz-os.-fizyczna.pdf Pełnomocnictwo osoba fizyczna
  2017-4b-black-pearl-wzor-poa-na-zwz-os.-prawna.pdf Pełnomocnictwo osoba prawna
  2017-5ablack-pearl-formularz-wykonywania-prawa-glosu-na-zwz-os.-f….pdf Formularz prawa głosu

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

  BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  05-822 Milanówek
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Brzozowa 1
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
  _e-mail_ _www_
  701-021-10-09 142121110
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-06-05 Joanna Bensari

  Prezes Zarządu

  Joanna Bensari


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
  Tytul Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Pearl S.A.wraz z projektami
  uchwał
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 05-822
  Miasto Milanówek
  Ulica Brzozowa
  Nr 1
  Tel.
  Fax
  e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
  NIP 701-021-10-09
  REGON 142121110
  Data sporzadzenia 2017-06-05
  Rok biezacy 2017
  Numer 8
  adres www www.blackpearlcapital.pl  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Pearl S.A.wraz z projektami uchwał

  Raporty Spółek ESPI/EBI

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Pearl S.A.wraz z projektami uchwał Black Pearl Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

  01-06-2017 23:33:32 | Bieżący | EBI | 14/2017

  Zarząd spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje oraz informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2017 roku na godzinę 11: 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w kancelarii notarialnej M. Biwejnis & P. Orłowski Kancelaria Notarialna Spółka cywilna z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 15, 00 891 Warszawa.

  W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd przekazuje treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.) „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Joanna Bensari – Prezes Zarządu

  Załączniki:

  BLACK PEARL – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2017

  2017_2_Black Pearl – Projekty uchwał na ZWZ

  Ilość akcji -Black Pearl ZWZ 2017

  2017_5aBlack Pearl – Formularz wykonywania prawa głosu na ZWZ_Os. f…

  2017_4b_Black Pearl – Wzór PoA na ZWZ_Os. prawna

  2017._4a_Black Pearl – Wzór PoA na ZWZ_Os. fizyczna

  Raport roczny Black Pearl S.A. za rok obrotowy 2016 – pełny

  Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

  Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
  1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
  2. Przejdź do strony głównej portalu.

  Sorry,
  the page cannot be found

  Try one of the following:
  1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
  2. Go to the homepage.