Raport roczny Black Pearl S.A. za rok obrotowy 2016.

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Z uwagi na Regulamin ASO ? anulowanie treści ogłoszenia o zmianie terminu publikacji Raportu Rocznego za 2016 r.

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 rok

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Złożenie wniosku o dotację jako kontynuacja współpracy z Biomass Energy Project S.A. i zakładami przetwórstwa drewna Poldan.

Raporty Spółek ESPI/EBI

Złożenie wniosku o dotację jako kontynuacja współpracy z Biomass Energy Project S.A. i zakładami przetwórstwa drewna Poldan. BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

26-05-2017 22:26:18 | Bieżący | ESPI | 7/2017

oRB_ASO: Złożenie wniosku o dotację jako kontynuacja współpracy z Biomass Energy Project S.A.
i zakładami przetwórstwa drewna Poldan.

PAP
Data: 2017-05-26

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2017

Data sporządzenia: 2017-05-26
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Złożenie wniosku o dotację jako kontynuacja współpracy z Biomass Energy Project S.A.
i zakładami przetwórstwa drewna Poldan.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Black Pearl S.A. dalej: “Spółka” niniejszym informuje, iż w dniu 26.05.2017
r. został złożony do NCBiR wniosek o dotację projektu p.n. “Technologia wykorzystania
drewna potrzebieżowego oraz opołów drzewnych do produkcji innowacyjnego materiału
drewnopochodnego o wysokich parametrach technicznomechanicznych”.

Projekt został złożony w Programie sektorowym “WoodINN” w ramach Działania 1.2 “Sektorowe
programy B+R”.
Całkowita wartość projektu to 11 857 313 _słownie: jedenaście milionów osiemset pięćdziesiąt
siedem tysięcy trzysta trzynaście złotych_.

Wartość dofinansowania to 7 767 133 _siedem milionów siedemset sześćdziesiąt siedem
tysięcy sto trzydzieści trzy złote_.

Powyższe działanie jest kontynuacją współpracy pomiędzy Spółką, a podmiotami: POLDAN,
BIOMASS ENERGY PROJECT, o której Emitent informował we wcześniejszych raportach:
– raport ESPI nr 24 z dnia 13.12.2016 r.
– raport ESPI nr 23 z dnia 12.12.2016 r.
– raport ESPI nr 18 z dnia 21.10.2016 r.
– raport ESPI nr 17 z dnia 19.10.2016 r.

Jeśli konsorcjum wnioskodawców uzyska finansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
to na podstawie zawartych porozumień Emitent będzie udzielał licencji na odpłatne
korzystanie z poniżej opisanego Patentu, którego jest właścicielem :

“Modułowe urządzenie do wzdłużnego rozdrabniania drewna do produkcji tworzywa drzewnego”,
który został zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, za numerem
zgłoszenia P.403730.

Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
05-822 Milanówek
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Brzozowa 1
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-05-26 Joanna Bensari Prezes Zarządu Joanna Bensari


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul Złożenie wniosku o dotację jako kontynuacja współpracy z Biomass Energy Project S.A.
i zakładami przetwórstwa drewna Poldan.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 05-822
Miasto Milanówek
Ulica Brzozowa
Nr 1
Tel.
Fax
e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2017-05-26
Rok biezacy 2017
Numer 7
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Raport okresowy za I kwartał 2017 r.

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.