Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Black Pearl S.A. w dniu 11 kwietnia 2016 roku

Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Black Pearl S.A. w dniu 11 kwietnia 2016 roku BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

21-04-2016 22:43:53 | Bieżący | ESPI | 11/2016

oRB: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Black Pearl S.A. w dniu 11 kwietnia 2016 roku

PAP
Data: 2016-04-21

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2016

Data sporządzenia: 2016-04-21
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Black Pearl S.A. w dniu 11 kwietnia 2016 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_
informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu
11 stycznia 2016 roku co najmniej 5% liczby głosów posiadał jeden akcjonariusz 01CYBERATON
S.A. – posiadający 1.492.507 głosów, co stanowiło 17.52% liczby głosów na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu oraz 17,52% ogólnej liczby głosów.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-060 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Plac Wolnica 13 lok 10
_ulica_ _numer_
_22_ 619 98 77 _22_ 619 98 77
_telefon_ _fax_
inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-04-21 JERZY DMOCHOWSKI PREZES Jerzy Dmochowski


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Black Pearl S.A. w dniu 11 kwietnia 2016 roku
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 31-060
Miasto Kraków
Ulica Plac Wolnica
Nr 13 lok 10
Tel. (22) 619 98 77
Fax (22) 619 98 77
e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2016-04-21
Rok biezacy 2016
Numer 11
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Black Pearl S.A. w dniu 11 kwietnia 2016 roku -korekta

Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Black Pearl S.A. w dniu 11 kwietnia 2016 roku -korekta BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

21-04-2016 23:07:18 | Bieżący | ESPI | 12/2016

oRB: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Black Pearl S.A. w dniu 11 kwietnia 2016 roku -korekta

PAP
Data: 2016-04-21

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2016

Data sporządzenia: 2016-04-21
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Black Pearl S.A. w dniu 11 kwietnia 2016 roku -korekta
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_
informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu
11 kwietnia 2016 roku co najmniej 5% liczby głosów posiadał jeden akcjonariusz 01CYBERATON
S.A. – posiadający 1.492.507 głosów, co stanowiło 17.52% liczby głosów na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu oraz 17,52% ogólnej liczby głosów.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-060 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Plac Wolnica 13 lok 10
_ulica_ _numer_
_22_ 619 98 77 _22_ 619 98 77
_telefon_ _fax_
inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-04-21 JERZY DMOCHOWSKI PREZES Jerzy Dmochowski


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Black Pearl S.A. w dniu 11 kwietnia 2016 roku -korekta
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 31-060
Miasto Kraków
Ulica Plac Wolnica
Nr 13 lok 10
Tel. (22) 619 98 77
Fax (22) 619 98 77
e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2016-04-21
Rok biezacy 2016
Numer 12
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Korekta raportu Nr.7/2016 w sprawie Rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany zaangożowania Akcjonariuszy

Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta raportu Nr.7/2016 w sprawie Rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany zaangożowania Akcjonariuszy BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

20-04-2016 13:42:35 | Bieżący | ESPI | 10/2016

oRB: Korekta raportu Nr.7/2016 w sprawie Rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego
i zmiany zaangożowania Akcjonariuszy

PAP
Data: 2016-04-20

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2016

Data sporządzenia: 2016-04-20
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Korekta raportu Nr.7/2016 w sprawie Rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego
i zmiany zaangożowania Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:

Zmiany w zakresie znacznych pakietów akcji Black Pearl S.A.
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – zbycie lub nabycie znacznego pakietu akcji
Treść:
Black Pearl S.A. _dalej: Spółka_ stosownie do art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _dalej: Ustawa o ofercie_,
niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 11 kwietnia 2016 r. otrzymał
od APOPHIS S.A zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie.
Zawiadamiający poinformował , iż dniu 11 kwietnia 2016r. powziął informację na podstawie
raportu spółki _Raport Bieżący nr. 12/2016_, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu
1 kwietnia 2016 r. wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją
6 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E _dalej: Akcje_.
W ramach podwyższenia kapitału zakładowego Zawiadamiający objął 6 500.000 sztuk Akcji

i tym samym w dniu dokonania wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zawiadamiający
skutecznie nabył 6 500.000 Akcji _dalej: Zdarzenie 1_ .
Przed zaistnieniem Zdarzenia 1 zawiadamiający nie posiadał akcji Spółki
Po zaistnieniu Zdarzenia 1 zawiadamiający posiada 6 500.000 sztuk Akcji, których udział
procentowy w kapitale zakładowym Spółki wynosi 76,31% oraz uprawnia do oddania 6 500.000
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki odpowiadających 76,31 % udziału w głosach na
walnym zgromadzeniu.
W okresie 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia zawiadamiający nie
zamierza podejmować czynności skutkujących zwiększeniem udziału w ogólnej liczbie
głosów. W przypadku zmiany zamiarów zawiadamiający powiadomi Komisję Nadzoru Finansowego
oraz Spółkę stosownie do art. 69 ust. 5 Ustawy o ofercie.
Podmioty zależne od zawiadamiającego nie posiadają akcji Spółki.
Zawiadamiający poinformował, iż nie zawierał żadnych umów ani porozumień, których
przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji spółki
Black Pearl S.A.

Black Pearl S.A. _dalej: Spółka_ stosownie do art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _dalej: Ustawa o ofercie_,
niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 11 kwietnia 2016r. otrzymał
od O1CYBERATON S.A zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie.

Zawiadamiający poinformował , iż w dniu 11 kwietnia 2016r. powziął informację na
podstawie raportu spółki _Raport Bieżący nr. 12/2016_, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu 1
kwietnia 2016 r. wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją
6 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E _dalej: Akcje_. _dalej: Zdarzenie 1_
.
Przed zaistnieniem Zdarzenia 1 zawiadamiający posiadał 1 489 500 sztuk akcji Spółki
co odpowiadało 73,85 % w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do oddania
1 489 500 głosów na walnym zgromadzeniu co stanowiło 73,85 % udziału w głosach na
walnym zgromadzeniu.
Po zaistnieniu Zdarzenia 1 zawiadamiający posiada 1 489 500 sztuk akcji, których udział
procentowy w kapitale zakładowym Spółki wynosi 17,48% oraz uprawnia do oddania 1
489 500 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki odpowiadających 17,48% udziału w głosach
na walnym zgromadzeniu.
Podmioty zależne od zawiadamiającego nie posiadają akcji Spółki.
Zawiadamiający poinformował, iż nie zawierał żadnych umów ani porozumień, których
przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji spółki
Black Pearl S.A.

Black Pearl S.A. _dalej: Spółka_ stosownie do art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _dalej: Ustawa o ofercie_,
niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 11 kwietnia 2016r. otrzymał
od JANUSZ SKOPOWSKI zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie.

Zawiadamiający poinformował, iż dniu 11 kwietnia 2016r. powziął informację na podstawie
raportu spółki _Raport Bieżący nr. 12/2016_, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu
1 kwietnia 2016 r. wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją
6 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E _dalej: Akcje_. _dalej: Zdarzenie 1_
.
Przed zaistnieniem Zdarzenia 1 zawiadamiający posiadał 105 843 sztuk akcji Spółki
co odpowiadało 5,25 % w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do oddania 105
843 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co stanowiło 5,25% udziału w głosach na walnym
zgromadzeniu.
Po zaistnieniu Zdarzenia 1 zawiadamiający posiada 105 843 sztuk akcji, których udział
procentowy
w kapitale zakładowym Spółki wynosi 1,24% oraz uprawnia do oddania 105 843 głosów
na walnym zgromadzeniu Spółki odpowiadających 1,24% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu.
Podmioty zależne od zawiadamiającego nie posiadają akcji Spółki.
Zawiadamiający poinformował, iż nie zawierał żadnych umów ani porozumień, których
przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji spółki
Black Pearl S.A.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-060 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Plac Wolnica 13 lok 10
_ulica_ _numer_
_22_ 619 98 77 _22_ 619 98 77
_telefon_ _fax_
inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-04-20 JERZY DMOCHOWSKI PREZES Jerzy Dmochowski


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul Korekta raportu Nr.7/2016 w sprawie Rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego
i zmiany zaangożowania Akcjonariuszy
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 31-060
Miasto Kraków
Ulica Plac Wolnica
Nr 13 lok 10
Tel. (22) 619 98 77
Fax (22) 619 98 77
e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2016-04-20
Rok biezacy 2016
Numer 10
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Zawiadomienie o stanie posiadania akcji BLACK PEARL SA od Janusz Okrutny

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie o stanie posiadania akcji BLACK PEARL SA od Janusz Okrutny BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

15-04-2016 14:23:25 | Bieżący | ESPI | 9/2016

oRB: Zawiadomienie o stanie posiadania akcji BLACK PEARL SA od Janusz Okrutny

PAP
Data: 2016-04-15

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2016

Data sporządzenia: 2016-04-15
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Zawiadomienie o stanie posiadania akcji BLACK PEARL SA od Janusz Okrutny
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Uprzejmie informuje, iż powołany w dniu 11.04.2016 roku – nowy Członek Rady Nadzorczej
BLACK PEARL Janusz Okrutny przekazał informację o posiadaniu na dzień objęcia funkcji
Członka Rady Nadzorczej Emitenta 56.800 szt. akcji Spółki BPC
_ pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sztuk _ co odpowiada takiej samej liczbie głosów
na Zgromadzeniu Akcjonariuszy – i w najbliższym czasie nie wyklucza zwiększenia zaangażowania.
Posiadany pakiet akcji stanowi 0,66% akcji i głosów na WZA.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-060 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Plac Wolnica 13 lok 10
_ulica_ _numer_
_22_ 619 98 77 _22_ 619 98 77
_telefon_ _fax_
inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-04-15 JERZY DMOCHOWSKI Jerzy Dmochowski


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul Zawiadomienie o stanie posiadania akcji BLACK PEARL SA od Janusz Okrutny
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 31-060
Miasto Kraków
Ulica Plac Wolnica
Nr 13 lok 10
Tel. (22) 619 98 77
Fax (22) 619 98 77
e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2016-04-15
Rok biezacy 2016
Numer 9
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podziału (splitu) wszystkich akcji Spółki oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Zakończenie subskrypcji akcji serii F Black Pearl Spółka Akcyjna

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Zmiany w zakresie znacznych pakietów akcji Black Pearl S.A.

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiany w zakresie znacznych pakietów akcji Black Pearl S.A. BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

12-04-2016 12:39:53 | Bieżący | ESPI | 8/2016

oRB: Zmiany w zakresie znacznych pakietów akcji Black Pearl S.A.

PAP
Data: 2016-04-12

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2016

Data sporządzenia: 2016-04-12
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Zmiany w zakresie znacznych pakietów akcji Black Pearl S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Black Pearl S.A. _dalej: Spółka_ stosownie do art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _dalej: Ustawa o ofercie_,
niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 22.01.2016 r. otrzymał od
3M&S GPM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. _dalej: Zawiadamiający_ zawiadomienie
w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie.
Zawiadamiający poinformował, iż w związku z realizacją Umowy zawartej 11 lutego 2016
r. nastąpiła sprzedaż przez Zawiadamiającego akcji BPC. Przed sprzedażą przez Zawiadamiającego
akcji BPC, Zawiadamiający posiadał 102 843 sztuk akcji Spółki co odpowiadało 5,1
% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do 102 843 głosów na walnym zgromadzeniu
Spółki co stanowiło 5,1 % udziału w głosach na walnym zgromadzeniu.
Po wystąpieniu zdarzenia powodującego zmianę udziału w głosach na walnym zgromadzeniu
Spółki, 3M&S GPM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. nie posiada jakichkolwiek
akcji Black Pearl S.A.
Podmioty zależne od Zawiadamiającego nie posiadają akcji Spółki.
Zawiadamiający poinformował, iż nie zawierał żadnych umów ani porozumień, których
przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji spółki
Black Pearl S.A.
Jednocześnie Spółka informuje, że opóźnienie w przekazaniu raportu do publicznej wiadomości
ma charakter incydentalny, zaś informacja o zmianie w strukturze posiadania akcji
została przekazana raportem bieżącym nr 4 / 2016, w którym Spółka informowała o nabyciu
akcji, które zostały zbyte przez Zawiadamiającego.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-060 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Plac Wolnica 13 lok 10
_ulica_ _numer_
_22_ 619 98 77 _22_ 619 98 77
_telefon_ _fax_
inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-04-12 JERZY DMOCHOWSKI PREZES Jerzy Dmochowski


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul Zmiany w zakresie znacznych pakietów akcji Black Pearl S.A.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 31-060
Miasto Kraków
Ulica Plac Wolnica
Nr 13 lok 10
Tel. (22) 619 98 77
Fax (22) 619 98 77
e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2016-04-12
Rok biezacy 2016
Numer 8
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 kwietnia 2016 roku

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiana zaangażowania akcjonariuszy

Raporty Spółek ESPI/EBI

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiana zaangażowania akcjonariuszy BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

11-04-2016 23:59:13 | Bieżący | ESPI | 7/2016

oRB: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiana zaangażowania akcjonariuszy

PAP
Data: 2016-04-11

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2016

Data sporządzenia: 2016-04-11
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiana zaangażowania akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Spółka BLACK PEARL S.A. informuje, iż w dniu 11 kwietnia 2016r. powzięła informację
od Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego. Sąd dokonał w dniu 1 kwietnia 2016 r. wpisu podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w związku z emisją 6 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii
E _dalej: Akcje_ _dalej: Zdarzenie 1_ .
W ramach podwyższenia kapitału zakładowego spółka APOPHIS S.A. objęła 6 500.000 sztuk
Akcji i tym samym w dniu dokonania wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
APOPHIS S.A. skutecznie nabyła 6 500.000 Akcji.s
Przed zaistnieniem Zdarzenia 1 spółka APOPHIS S.A. nie posiadała akcji Spółki.
Po zaistnieniu Zdarzenia 1 APOPHIS S.A. posiada 6 500.000 sztuk Akcji, których udział
procentowy w kapitale zakładowym Spółki wynosi 76,31% oraz uprawnia do oddania 6 500.000
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki odpowiadających 76,31% udziału w głosach na walnym
zgromadzeniu.
Przed zaistnieniem Zdarzenia 1 spółka 01 CYBERATON S.A. posiadała 1 489 500 sztuk
akcji Spółki co odpowiadało 73,85 % w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do
oddania 1 489 500 głosów na walnym zgromadzeniu co stanowiło 73,85 % udziału w głosach
na walnym zgromadzeniu.
Po zaistnieniu Zdarzenia 1 spółka 01 CYBERATON S.A. posiada 1 489 500 sztuk akcji,
których udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki wynosi 17,48% oraz uprawnia
do oddania 1 489 500 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki odpowiadających 17,48% udziału

w głosach na walnym zgromadzeniu.
Przed zaistnieniem Zdarzenia 1 akcjonariusz Janusz Skopowski posiadał 105 843 sztuk
akcji Spółki co odpowiadało 5,25 % w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do
oddania 105 843 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co stanowiło 5,25% udziału w
głosach na walnym zgromadzeniu.
Po zaistnieniu Zdarzenia 1 1 akcjonariusz Janusz Skopowski posiada 105 843 sztuk
akcji, których udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki wynosi 1,24% oraz uprawnia
do oddania 105 843 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki odpowiadających 1,24% udziału
w głosach na walnym zgromadzeniu.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-060 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Plac Wolnica 13 lok 10
_ulica_ _numer_
_22_ 619 98 77 _22_ 619 98 77
_telefon_ _fax_
inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-04-11 JERZY DMOCHOWSKI Jerzy Dmochowski


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiana zaangażowania akcjonariuszy
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 31-060
Miasto Kraków
Ulica Plac Wolnica
Nr 13 lok 10
Tel. (22) 619 98 77
Fax (22) 619 98 77
e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2016-04-11
Rok biezacy 2016
Numer 7
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki BLACK PEARL S.A.

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.