OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI BLACK PEARL O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Raporty Spółek ESPI/EBI

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI BLACK PEARL O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

08-12-2015 20:25:24 | Bieżący | ESPI | 23/2015

oRB-W_ASO: OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI BLACK PEARL O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PAP
Data: 2015-12-08

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:

Znaleziono 6 załączników

 • 4_20151208_Black_Pearl_-_Liczba_akcji_na_NWZ_11012016.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • 3_20151208_Black_Pearl_Projekty_uchwal_na_NWZ.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • 6a20151208_Black_Pearl_Formularz_wykonywania_prawa_glosu_na_NWZ_Os._prawna.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • 5a_20151208_Black_Pearl_-_Formularz_wykonywania_prawa_glosu_na_NWZ_Os._fizyczna.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • 6_20151208_Black_Pearl_-_Wzor_PoA_na_NWZ_Os._prawna.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • 5_20151208_Black_Pearl_-_Wzor_PoA_na_NWZ_Os._fizyczna.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 23 / 2015

  Data sporządzenia:

  Skrócona nazwa emitenta

  BLACK PEARL S.A.

  Temat

  OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI BLACK PEARL O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

  Podstawa prawna

  Inne uregulowania

  Treść raportu:

  Zarząd spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy al.
  Komisji Edukacji
  Narodowej 93/B3, 02-777 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
  Sądowego pod numerem KRS 0000343453, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa-
  Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale
  zakładowym w wysokości 4.033.800,00 zł, opłaconym w całości, posiadającej NIP 7010211009
  oraz
  REGON 142121110, zwanej dalej: “Spółką”, działając na podstawie art. 398, art. 399
  § 1, art. 4021
  oraz art. 4022Kodeksu spółek handlowych, dalej “KSH”, a także mając na uwadze postanowienia
  § 4
  ust. 2 pkt. 1 – 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego
  przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _według stanu prawnego na dzień
  1
  października 2013 r._, zwołuje oraz informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki, które odbędzie się w dniu 11 stycznia 2016 roku, o godzinie 13:00, w kancelarii
  notarialnej
  M. Biwejnis & P. Orłowski Kancelaria Notarialna Spółka cywilna z siedzibą w Warszawie
  przy
  ul. Chłodnej 15, 00-891 Warszawa, zwanego dalej: “Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem”.
  Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie następujący:
  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
  zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
  5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej;
  7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia
  akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz zmiany Statutu Spółki;
  8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
  Statutu Spółki;
  9. Wolne głosy i wnioski;
  10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
  ORAZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
  1. Dzień rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień
  przypadający na 16 _szesnaście_ dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  tj.
  dzień 26 grudnia 2015 r. _tzw. record date_.
  2. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące
  akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu.
  W celu uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusze posiadający
  zdematerializowane akcje na okaziciela powinni zwrócić się, w okresie pomiędzy dniem
  ogłoszenia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu _8 grudnia 2015 r._, a pierwszym dniem
  powszednim po record date _28 grudnia 2015 r._, do podmiotów prowadzących ich rachunki
  papierów wartościowych o wystawienie imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa
  w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
  Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy,
  którym przysługuje prawo głosu z akcji Spółki, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym
  Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu record date _tj.
  w dniu
  26 grudnia 2015 r._.
  Akcje Spółki na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia
  w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce
  nie
  później niż w dniu record date _tj. w dniu 26 grudnia 2015 r._ i nie będą odebrane
  przed
  zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może zostać złożone zaświadczenie wydane na
  dowód
  złożenia akcji _wedle wyboru akcjonariusza_: u notariusza, w wybranym przez akcjonariusza
  banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej
  lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
  W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji
  nie
  będą wydane przed upływem record date. Złożenie dokumentów akcji lub zaświadczeń,
  o których mowa powyżej, może nastąpić w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku,
  w wyłączeniem świąt państwowych _dalej: “Dni Robocze”_, w biurze znajdującym się pod
  adresem: ul. Zygmunta Słomińskiego 15 lok. 504, 00-195 Warszawa, od godziny 9:00 do
  godziny 17:00.
  Spółka rekomenduje, aby akcjonariusze zabrali na obrady Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia imiennie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu.
  3. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej
  jedną
  dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw
  w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone

  Zarządowi w formie pisemnej _drogą pocztową lub faksem_ lub w postaci elektronicznej
  _e-mail_, nie później niż na 21 _dwadzieścia jeden_ dni przed wyznaczonym terminem
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 20 grudnia 2015 r. Żądanie powinno
  zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku
  obrad.
  Żądania w formie pisemnej powinny być kierowane na adres: ul. Zygmunta Słomińskiego
  15
  lok. 504, 00-195 Warszawa. Żądania w formie elektronicznej powinny być kierowane na
  adres
  poczty elektronicznej: biuro@blackpearlcapital.pl. Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin
  na
  zgłoszenie żądania jest zachowany, jeśli w tym terminie żądanie zostanie doręczone
  Spółce.
  Nie jest zatem wystarczające nadanie lub wysłanie w tym terminie żądania.
  Zarząd Spółki, nie później niż na 18 _osiemnaście_ dni przed wyznaczonym terminem
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż 24 grudnia 2015 roku, ogłosi
  zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy poprzez
  ich opublikowanie raportem bieżącym oraz zamieszczenie na stronie internetowej Spółki:
  https://www.blackpearlcapital.pl/.
  4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
  do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
  wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Zgodnie z art. 401 § 4 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej
  jedną
  dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji
  elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do
  porządku obrad.
  Projekty uchwał w formie pisemnej powinny być kierowane na adres: ul. Zygmunta
  Słomińskiego 15 lok. 504, 00-195 Warszawa. Projekty uchwał w formie elektronicznej
  powinny
  zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@blackpearlcapital.pl.
  Zgłoszenia
  projektów uchwał powinny zawierać adres do korespondencji zgłaszających je akcjonariuszy.
  Zarząd niezwłocznie ogłosi otrzymane projekty uchwał poprzez ich opublikowanie raportem
  bieżącym oraz zamieszczenie na stronie internetowej Spółki: https://www.blackpearlcapital.pl/.
  Zarząd zwraca uwagę, że projekty uchwał otrzymane w dniu poprzedzającym Nadzwyczajne
  Walne Zgromadzenie mogą nie zostać ogłoszone w sposób określony w zdaniu powyżej,
  jednak
  będą podlegały one rozpatrzeniu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tak, jak projekty
  zgłoszone wcześniej.
  5. Szczegółowe zasady wykonywania uprawnień, o których mowa w pkt. 3 i 5 powyżej
  Akcjonariusz lub akcjonariusze wykonujący uprawnienia, wynikające z art. 401 § 1 oraz
  § 4 KSH,
  powinni załączyć kopie _skany_ dokumentów potwierdzających przysługujące im uprawnienia,
  np. świadectwa depozytowe lub imienne zaświadczenia o prawie do uczestniczenia
  w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, wykazujące posiadanie oraz liczbę posiadanych
  akcji Spółki na dzień skorzystania z uprawnienia, oraz kopię _skan_ dokumentu
  potwierdzającego tożsamość akcjonariusza lub akcjonariuszy _tj. dowodu osobistego
  lub
  innego dokumentu pozwalającego na identyfikację akcjonariusza lub akcjonariuszy_.
  W przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi, należy
  załączyć
  kopię _skan_ aktualnego odpisu z właściwego rejestru, w którym podmiot ten jest
  zarejestrowany lub inny dokument potwierdzający istnienie danego podmiotu oraz prawo
  jego
  przedstawicieli do jego reprezentowania.
  Wszystkie przekazywane Spółce, w tym przesyłane drogą elektroniczną, zagraniczne
  dokumenty o charakterze urzędowym, takie jak odpisy z rejestrów, powinny być
  przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszczalne jest przekazanie
  drogą elektroniczną dokumentu apostille, potwierdzającego autentyczność zagranicznego
  dokumentu o charakterze urzędowym. Dodatkowo w przypadku akcjonariuszy wykonujących
  przysługujące im uprawnienia przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji,
  wszystkie dokumenty powinny być przesyłane w formacie PDF.
  6. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
  do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy uprawniony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu może zgłaszać podczas obrad projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych
  do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów, w miarę możliwości, uczestnik
  powinien uprzedzić przewodniczącego oraz przekazać mu treść projektu na piśmie.
  7. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas
  głosowania przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika
  Zgodnie z art. 412-4122KSH akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik
  wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,
  chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Może on także udzielić dalszego
  pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa _w przypadku udzielenia
  pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg
  pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu
  wcześniejszych pełnomocników_. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego
  akcjonariusza i głosować odmiennie z poszczególnych akcji każdego akcjonariusza.
  Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz
  niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz
  wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu
  lub przez pełnomocnika.
  Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać
  z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru _składanego
  w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza_, ewentualnie
  ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza
  niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego
  dla danego akcjonariusza rejestru, zgodnie z opisanymi wcześniej zasadami.
  Pełnomocnik może głosować na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zgodnie z instrukcjami
  udzielonymi przez akcjonariusza, jednak Spółka nie weryfikuje, czy pełnomocnik wykonuje
  prawo głosu zgodnie z instrukcją otrzymaną od akcjonariusza.
  O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy
  wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając skan pełnomocnictwa na adres poczty

  elektronicznej Spółki: biuro@blackpearlcapital.pl, dokładając wszelkich starań, aby
  możliwa
  była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.
  Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania
  prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo
  sporządzone w formie pisemnej podlega załączeniu do protokołu Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  i wykonywania prawa głosu udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia
  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
  kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej – skan
  pełnomocnictwa z podpisem należycie reprezentowanego akcjonariusza – powinno zostać
  przesłanie w formacie PDF na adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@blackpearlcapital.pl.
  Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:
   dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy _ze wskazaniem danych jednoznacznie
  identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika_, oraz numerów telefonów i adresów poczty
  elektronicznej obu tych osób,
   zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo
  głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą
  wykonywane.
  Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz
  przesyła tekst udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego
  dokumentu tożsamości pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza, jako mocodawcę,
  i ustanowionego pełnomocnika, w tym osobę fizyczną działającą za pełnomocnika, którym
  jest
  osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331
  Kodeksu cywilnego.
  W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o
  której
  mowa w art. 331
  Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan
  odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. Przesyłane drogą elektroniczną
  zagraniczne dokumenty o charakterze urzędowym, takie jak odpisy z rejestru, powinny
  być
  przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszczalne jest przesłanie

  drogą kopii dokumentu apostille, potwierdzającego autentyczność zagranicznego dokumentu
  o charakterze urzędowym. Wszystkie dokumenty, o których mowa w niniejszym punkcie

  przesyłane w postaci elektronicznej.
  Postanowienia niniejszego ustępu nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia
  przy sporządzaniu listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu określonych
  w niniejszym punkcie dokumentów służących jego identyfikacji oraz potwierdzeniu udzielenia
  pełnomocnictwa oraz jego zakresu.
  Powyższe zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy, stosuje się odpowiednio do
  zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.
  Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów
  wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.
  Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego
  pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  W związku z możliwością weryfikacji przez Spółkę dokumentów pełnomocnictw nadsyłanych
  w postaci elektronicznej, zawiadomienia o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa
  do
  uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinny zostać przesłane do Spółki
  nie później niż do dnia 5 stycznia 2016 roku, do godz. 17:00.
  Po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, akcjonariusze i pełnomocnicy powinni
  posiadać przy sobie ważny dokument urzędowy potwierdzający tożsamość ze zdjęciem,
  który
  zostanie okazany przed podpisaniem listy obecności. Pełnomocnik powinien okazać ponadto
  dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego
  w postaci elektronicznej.
  Spółka udostępnia wzory formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu przez
  pełnomocnika. Wzory formularzy pełnomocnictw w formie pisemnej zamieszczone są na
  stronie internetowej Spółki: https://www.blackpearlcapital.pl/. Możliwe jest korzystanie
  z innych formularzy udzielanych pełnomocnictw pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich
  wymaganych prawnie elementów.
  Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku
  papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw
  z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane
  na
  rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw
  z akcji zapisanych na tym rachunku.
  Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ma być członek Zarządu
  Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik
  spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, zastosowanie znajdą poniższe zasady:
  1. Pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na Nadzwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu;
  2. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie
  bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów;
  3. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone;
  4. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
  8. Możliwość uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywania
  prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji
  elektronicznej
  Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym
  Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się
  w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
  ani
  wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub
  drogą
  korespondencyjną.
  9. Możliwość przeglądania oraz żądania przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych
  do
  uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  zostanie wyłożona w biurze znajdującym się pod adresem: ul. Zygmunta Słomińskiego
  15 lok.
  504, 00-195 Warszawa, przez 3 dni powszednie przed dniem odbycia Nadzwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia, to jest w dniach 5, 7, 8 stycznia 2016 r. w godzinach od 10:00
  do
  17:00.
  Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału
  w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając
  własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie
  powinno
  być przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@blackpearlcapital.pl. Akcjonariusz
  żądając przesłania listy akcjonariuszy powinien załączyć kopię _skan_ dokumentu
  potwierdzającego uprawnienie do zgłoszenia żądania, tj. imiennego zaświadczenia o
  prawie do
  uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz kopię dokumentu
  potwierdzającego tożsamość akcjonariusza _tj. dowodu osobistego lub innego dokumentu
  pozwalającego na identyfikację akcjonariusza_. W przypadku akcjonariusza niebędącego
  osobą
  fizyczną, należy załączyć kopię _skan_ aktualnego odpisu z rejestru, w którym ten
  podmiot jest
  zarejestrowany lub inny dokument potwierdzający istnienie danego podmiotu oraz prawo
  jego
  przedstawicieli do jego reprezentowania.
  10. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym
  Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona
  Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał dotyczących spraw
  wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
  wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia, a także wskazanie
  adresu strony internetowej, na której udostępnione zostają informacje dotyczące
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Informacje i wszelkie dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są
  zamieszczane na stronie internetowej Spółki: https://www.blackpearlcapital.pl/. Ponadto,
  każdy
  z akcjonariuszy ma prawo uzyskania całej dokumentacji związanej z Nadzwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniem w biurze znajdującym się pod adresem: ul. Zygmunta Słomińskiego 15 lok.
  504, 00-195 Warszawa, w Dniach Roboczych, od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia do dnia odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w godzinach od 9:00
  do 17.00.
  Akcjonariusz żądający wglądu do dokumentacji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  w wersji papierowej powinien przedstawić dokument potwierdzający uprawnienie do
  uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. imienne zaświadczenie o prawie
  do
  uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wykazujące posiadanie akcji na dzień
  złożenia żądania, oraz dokument potwierdzający tożsamość akcjonariusza _tj. dowód
  osobisty
  lub inny dokument pozwalający na identyfikację akcjonariusza_. W przypadku akcjonariusza
  niebędącego osobą fizyczną, należy przedstawić aktualny odpis z rejestru, w którym
  ten
  podmiot jest zarejestrowany lub inny dokument potwierdzający istnienie danego podmiotu
  oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentowania.
  11. Dodatkowe informacje
  Osoby uprawnione do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są
  o
  dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad
  na 30
  minut przed wyznaczonym rozpoczęciem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  12. Proponowane zmiany Statutu Spółki
  Stosownie do wymogów art. 402 § 2 KSH, Zarząd Spółki podaje do wiadomości proponowane
  zmiany Statutu:
  Aktualna treść Statutu:
  § 6 ust. 1 Statutu
  § 6 ust. 1 Statutu
  Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.033.800,00 zł
  _cztery miliony trzydzieści trzy tysiące osiemset
  złotych_ i dzieli się na 2 016 900 _dwa miliony
  szesnaście tysięcy dziewięćset_ akcji zwykłych na
  okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,00 zł
  _dwa złote_ każda.
  Proponowane zmiany Statutu:
  § 6 ust. 1 Statutu
  Kapitał zakładowy Spółki wynosi 32.033.800,00 zł
  _trzydzieści dwa miliony trzydzieści trzy tysiące
  osiemset złotych zero groszy_ i dzieli się na
  16.016.900 _szesnaście milionów szesnaście
  tysięcy dziewięćset_ akcji zwykłych na okaziciela w
  tym:
  a_ 2.016.900 akcji serii D o wartości nominalnej
  2,00 zł _dwa złote_ każda;
  b_ 14.000.000 akcji serii E o wartości nominalnej
  2,00 zł _dwa złote_ każda.

  Załączniki

  Plik Opis

  4_20151208_Black_Pearl_-_Liczba_akcji_na_NWZ_11012016.pdf Liczba Akcji na NWZ

  3_20151208_Black_Pearl_Projekty_uchwal_na_NWZ.pdf Projekty Uchwał na NWZ

  6a20151208_Black_Pearl_Formularz_wykonywania_prawa_glosu_na_NWZ_Os._prawna.pdf Formularz wykonywania prawa głosu na NWZ osoba prawna

  5a_20151208_Black_Pearl_-_Formularz_wykonywania_prawa_glosu_na_NWZ_Os._fizyczna.pdf Formularz wykonywania prawa głosu na NWZ osoba fizyczna

  6_20151208_Black_Pearl_-_Wzor_PoA_na_NWZ_Os._prawna.pdf Wzór pełnomocnictwa na NWZ osoba prawna

  5_20151208_Black_Pearl_-_Wzor_PoA_na_NWZ_Os._fizyczna.pdf Wzór pełnomocnictwa na NWZ osoba fizyczna

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  31-060 Kraków
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Plac Wolnica 13 lok 10
  _ulica_ _numer_
  _22_ 619 98 77 _22_ 619 98 77
  _telefon_ _fax_
  inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
  _e-mail_ _www_
  701-021-10-09 142121110
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie wraz z projektami uchwał

  Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

  Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
  1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
  2. Przejdź do strony głównej portalu.

  Sorry,
  the page cannot be found

  Try one of the following:
  1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
  2. Go to the homepage.

  Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Black Pearl S.A. w dniu 7 grudnia 2015 roku oraz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Black Pearl S.A. w dniu 7 grudni

  Raporty Spółek ESPI/EBI

  Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Black Pearl S.A. w dniu 7 grudnia 2015 roku oraz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Black Pearl S.A. w dniu 7 grudni BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

  08-12-2015 16:56:27 | Bieżący | ESPI | 23/2015


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  oRB_ASO: Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Black
  Pearl S.A. w dniu 7 grudnia 2015 roku oraz akcjonariuszy posiadających co najmniej
  5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Black Pearl S.A. w dniu 7 grudnia
  2015 roku

  PAP
  Data: 2015-12-08

  Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

  oSpis tresci:

  1. RAPORT BIEŻĄCY
  2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  3. INFORMACJE O PODMIOCIE
  4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 23 / 2015

  Data sporządzenia: 2015-12-08
  Skrócona nazwa emitenta
  BLACK PEARL S.A.
  Temat
  Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Black
  Pearl S.A. w dniu 7 grudnia 2015 roku oraz akcjonariuszy posiadających co najmniej
  5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Black Pearl S.A. w dniu 7 grudnia
  2015 roku
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
  Treść raportu:
  Zarząd spółki pod firmą Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ przekazuje
  wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Black
  Pearl S.A. w dniu 7 grudnia 2015 roku:
  “Agtes” S.A. – liczba akcji: 1.489.500, liczba głosów: 1.489.500
  oraz informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 grudnia 2015 roku,
  co najmniej 5% liczby głosów posiadał jeden akcjonariusz “Agtes” S.A. – posiadający
  1.489.500 głosów, co stanowiło 100% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  oraz 73,85% ogólnej liczby głosów.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

  BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  31-060 Kraków
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Plac Wolnica 13 lok 10
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
  _e-mail_ _www_
  701-021-10-09 142121110
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2015-12-08 Jerzy Dmochowski

  Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu g3rnkvrut1
  Nazwa raportu RB_ASO
  Symbol raportu RB_ASO
  Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
  Tytul Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Black
  Pearl S.A. w dniu 7 grudnia 2015 roku oraz akcjonariuszy posiadających co najmniej
  5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Black Pearl S.A. w dniu 7 grudnia
  2015 roku
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 31-060
  Miasto Kraków
  Ulica Plac Wolnica
  Nr 13 lok 10
  Tel.
  Fax
  e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
  NIP 701-021-10-09
  REGON 142121110
  Data sporzadzenia 2015-12-08
  Rok biezacy 2015
  Numer 23
  adres www www.blackpearlcapital.pl  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

  Black Pearl S.A. ? Brak odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 23 listopada 2015 roku

  Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

  Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
  1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
  2. Przejdź do strony głównej portalu.

  Sorry,
  the page cannot be found

  Try one of the following:
  1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
  2. Go to the homepage.

  Black Pearl S.A. ? Zmiany w Zarządzie Spółki

  Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

  Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
  1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
  2. Przejdź do strony głównej portalu.

  Sorry,
  the page cannot be found

  Try one of the following:
  1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
  2. Go to the homepage.

  Black Pearl S.A. ? Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

  Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

  Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
  1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
  2. Przejdź do strony głównej portalu.

  Sorry,
  the page cannot be found

  Try one of the following:
  1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
  2. Go to the homepage.

  Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

  Raporty Spółek ESPI/EBI

  Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

  07-12-2015 16:47:37 | Bieżący | ESPI | 22/2015

  oRB_ASO: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej
  i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
  oraz o spółkach publicznych

  PAP
  Data: 2015-12-07

  Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

  oSpis tresci:

  1. RAPORT BIEŻĄCY
  2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  3. INFORMACJE O PODMIOCIE
  4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 22 / 2015

  Data sporządzenia: 2015-12-07
  Skrócona nazwa emitenta
  BLACK PEARL S.A.
  Temat
  Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej
  i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
  oraz o spółkach publicznych
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Zarząd spółki pod firmą Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ informuje,
  że w dniu 7 grudnia 2015 roku Spółka otrzymała od spółki pod firmą 01CYBERATON S.A.
  z siedzibą w Warszawie _”01CYBERATON”_, zawiadomienie dokonane w trybie art. 69 ust.
  1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
  instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
  w którym to poinformowała Spółkę, że w wyniku zawarcia w dniu 1 grudnia 2015 roku
  umowy przewłaszczenia akcji na zabezpieczenie wierzytelności, nabyła w dniu 2 grudnia
  2015 roku 1.489.500 sztuk akcji Spółki, tym samym bezpośredni udział 01CYBERATON w
  kapitale zakładowym Spółki przekroczył próg 50% ogólnej liczby głosów.

  Przed transakcją 01CYBERATON nie posiadała żadnych akcji w kapitale zakładowym Spółki.

  Aktualnie 01CYBERATON posiada 1.489.500 akcji stanowiących 73,85% kapitału zakładowego
  Spółki oraz reprezentujących 1.489.500 głosów stanowiących 73,85% ogólnej liczby głosów
  w Spółce.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

  BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  31-060 Kraków
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Plac Wolnica 13 lok 10
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
  _e-mail_ _www_
  701-021-10-09 142121110
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

  2015-12-07 Jerzy Dmochowski Prezes Zarzadu


  Identyfikator raportu g3rnkvrut1
  Nazwa raportu RB_ASO
  Symbol raportu RB_ASO
  Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
  Tytul Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej
  i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
  oraz o spółkach publicznych
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 31-060
  Miasto Kraków
  Ulica Plac Wolnica
  Nr 13 lok 10
  Tel.
  Fax
  e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
  NIP 701-021-10-09
  REGON 142121110
  Data sporzadzenia 2015-12-07
  Rok biezacy 2015
  Numer 22
  adres www www.blackpearlcapital.pl  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

  Black Pearl S.A. ? Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 7 grudnia 2015 roku

  Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

  Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
  1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
  2. Przejdź do strony głównej portalu.

  Sorry,
  the page cannot be found

  Try one of the following:
  1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
  2. Go to the homepage.