Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

18-02-2015 14:50:35 | Bieżący | ESPI | 6/2015

oRB_ASO: Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym

PAP
Data: 2015-02-18

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2015

Data sporządzenia: 2015-02-18
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Black Pearl S.A. _”Spółka”_, informuje, że w dniu 18 lutego 2015 r. do Spółki
wpłynęło zawiadomienie, dokonane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005
roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm._.

Zgodnie z zawiadomieniem od Pana Radosława Piesiewicza, w wyniku przeprowadzenia transakcji
nabycia akcji Spółki w dniach 13-17 lutego 2015 r., Pan Radosław Piesiewicz nabył
828.393 _osiemset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy_ akcji Spółki,
stanowiących 2,05% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dających 828.393 _osiemset
dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy_ głosów na Walnym Zgromadzeniu
Spółki, stanowiących 2,05% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Przed ziszczeniem się transakcji nabycia akcji, o której mowa powyżej Pan Radosław
Piesiewicz, zgodnie ze złożonym zawiadomieniem posiadał 22.291.607 akcji Spółki, stanowiących
55,26% udziału w kapitale zakładowym Black Pearl S.A., dających 22.291.607 głosów,
tj. 55,26% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po zawarciu ww. transakcji Pan Radosław Piesiewicz posiada bezpośrednio 23.120.00
akcji Spółki, stanowiących 57,31% udziału w kapitale zakładowym Spółki, dających 23.120.000
głosów, tj. 57,31% głosów na Walnym Zgromadzeniu Black Pearl S.A.

Pan Radosław Piesiewicz poinformował jednocześnie, że w okresie kolejnych 12 miesięcy
nie wyklucza zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów spółki Black Pearl S.A.

Zgodnie z przekazanymi informacjami nie istnieją podmioty zależne w stosunku do Radosława
Piesiewicza, które posiadałyby akcje Spółki, jak również Radosław Piesiewicz nie zawierał
żadnych umów z osobami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c_ ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

_pełna nazwa emitenta_

BLACK PEARL S.A.

Usługi inne _uin_

_skrócona nazwa emitenta_

_sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_

31-060

Kraków

_kod pocztowy_

_miejscowość_

Plac Wolnica

13 lok 10

_ulica_

_numer_

_22_ 619 98 77

_22_ 619 98 77

_telefon_

_fax_

inwestorzy@blackpearlcapital.pl

www.blackpearlcapital.pl

_e-mail_

_www_

701-021-10-09

142121110

_NIP_

_REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-18 Janusz Smoczyński Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 31-060
Miasto Kraków
Ulica Plac Wolnica
Nr 13 lok 10
Tel. (22) 619 98 77
Fax (22) 619 98 77
e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2015-02-18
Rok biezacy 2015
Numer 6
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Raport za IV kwartał 2014 r.

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.