Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2015

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Zmiany w Zarządzie Spółki.

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Zmiany w Zarządzie Spółki

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Zmiany w strukturze akcjonariatu

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiany w strukturze akcjonariatu BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

12-01-2015 17:05:34 | Bieżący | ESPI | 5/2015

oRB_ASO: Zmiany w strukturze akcjonariatu

PAP
Data: 2015-01-12

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2015

Data sporządzenia: 2015-01-12
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Zmiany w strukturze akcjonariatu
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Black Pearl S.A. _”Spółka”_, informuje, że w dniu 12 stycznia 2015r. do Spółki
wpłynęło zawiadomienie, dokonane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005
roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych_”Ustawa”_.
Zgodnie z zawiadomieniem Pan Szczepan Buryło _”Pełnomocnik”_ działając w imieniu Threems
Capital Limited z siedzibą w Larnace _Cypr_, pod adresem: Ermou 32-34, Kyprianos Court,
biuro 105, P.C. 6021 Larnaca, Cypr, wpisaną do Cypryjskiego Rejestru Spółek pod numerem
HE 244692, informuje o zrealizowaniu w dniu 9 stycznia 2015 r. umowy sprzedaży 21.361.662
_dwudziestu jeden milionów trzystu sześćdziesięciu jeden tysięcy sześciuset sześćdziesięciu
dwóch_ akcji spółki Black Pearl Capital spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie _”Spółka”_,
stanowiących 52,96% kapitału zakładowego Spółki.
Przed dokonaniem ww. transakcji Threems Capital Limited posiadała 23.382.782 _dwadzieścia
trzy miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt dwie_ akcje
Spółki, co stanowiło 57,97% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do
wykonania 23.382.782 _dwudziestu trzech milionów trzystu osiemdziesięciu dwóch tysięcy
siedmiuset osiemdziesięciu dwóch_ głosów, tj. 57,97% ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki.
Po przejściu własności akcji w dniu 9 stycznia 2015 r., w wyniku transakcji zawartej
w dniu 8 września 2015 r. Threems Capital Limited posiada obecnie 2.021.106 _dwa miliony
dwadzieścia jeden tysięcy sto sześć_ akcji Spółki, co stanowiło około 5,01 % udziału
w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do wykonania 2.021.106 głosów, tj. około
5,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Jednocześnie Pełnomocnik informuje, iż nie istnieją podmioty zależne od Threems Capital
Limited, które posiadałyby akcje Spółki oraz że Threems Capital Limited nie zawierała
transakcji z osobami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c_ Ustawy.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-060 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Plac Wolnica 13 lok 10
_ulica_ _numer_
_22_ 619 98 77 _22_ 619 98 77
_telefon_ _fax_
inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-01-12 Jacek Woźniakowski członek zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul Zmiany w strukturze akcjonariatu
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 31-060
Miasto Kraków
Ulica Plac Wolnica
Nr 13 lok 10
Tel. (22) 619 98 77
Fax (22) 619 98 77
e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2015-01-12
Rok biezacy 2015
Numer 5
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Zmiana w strukturze akcjonariatu

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana w strukturze akcjonariatu BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

09-01-2015 20:45:17 | Bieżący | ESPI | 1/2015

oRB_ASO: Zmiana w strukturze akcjonariatu

PAP
Data: 2015-01-09

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2015

Data sporządzenia: 2015-01-09
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Zmiana w strukturze akcjonariatu
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Black Pearl S.A. _”Spółka”_, informuje, że w dniu 9 stycznia 2015r. do Spółki
wpłynęło zawiadomienie, dokonane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005
roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _”Ustawa”_.

Zgodnie z zawiadomieniem od Pana Radosława Piesiewicza _”Akcjonariusz”_, w wyniku
umowy kupna, zawartej w dniu 8 stycznia 2015r. nabył on 21.361.662. _dwadzieścia jeden
milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwie_ sztuki akcji
Spółki, stanowiących 52,96 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 52,96% ogólnej
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed datą zawarcia ww. umowy Akcjonariusz posiadał 929.945 _dziewięćset dwadzieścia
dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć_ akcji Spółki, co stanowiło 2,3% udziału
w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do wykonania 929.945 głosów, tj. 2,3%
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

W wyniku transakcji zawartej w dniu 8 stycznia 2015 r. Akcjonariusz posiada obecnie
22.291.607 _dwadzieścia dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset
siedem_ akcji Spółki, stanowiących około 55,26% udziału w kapitale zakładowym i 55,26%
w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz poinformował ponadto, że nie wyklucza dalszego zwiększania lub zmniejszania
udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego
zawiadomienia.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-060 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Plac Wolnica 13 lok 10
_ulica_ _numer_
_22_ 619 98 77 _22_ 619 98 77
_telefon_ _fax_
inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-09 Jacek Woźniakowski

Członek zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul Zmiana w strukturze akcjonariatu
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 31-060
Miasto Kraków
Ulica Plac Wolnica
Nr 13 lok 10
Tel. (22) 619 98 77
Fax (22) 619 98 77
e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2015-01-09
Rok biezacy 2015
Numer 1
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Zmiany w akcjonariacie

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiany w akcjonariacie BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

09-01-2015 21:13:12 | Bieżący | ESPI | 3/2015

oRB_ASO: Zmiany w akcjonariacie

PAP
Data: 2015-01-09

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2015

Data sporządzenia: 2015-01-09
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Zmiany w akcjonariacie
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Black Pearl S.A. _”Spółka”_, informuje, że w dniu 9 stycznia 2015r. do Spółki
wpłynęło zawiadomienie, dokonane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005
roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _”Ustawa”_.
Zgodnie z zawiadomieniem Pan Bartołomiej Siwiec działając w imieniu Dyffryn Holdings
Limited siedzibą w Larnace _Cypr_, pod adresem: Ermou 32-34, Kyprianos Court, biuro
105, P.C. 6021 Larnaca, Cypr, wpisaną do Cypryjskiego Rejestru Spółek pod numerem
HE 275821, jako jej pełnomocnik, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust.
1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
_”Ustawa”_, niniejszym informuje o sprzedaży 2.021.106 _dwóch milionów dwudziestu
jeden tysięcy stu sześciu_ akcji spółki Black Pearl Capital spółka akcyjna z siedzibą
w Krakowie _”Spółka”_, na podstawie umowy zawartej w dniu 21 grudnia 2014 r.
Przed dokonaniem ww. transakcji Dyffryn Holdings Limited posiadała 2.021.106 _dwa
miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto sześć_ akcji Spółki, co stanowiło około 5,01
% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do wykonania 2.021.106 głosów,
tj. 5,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Po przejściu własności ww. akcji w wyniku transakcji zawartej w dniu 21 grudnia 2014
r. Dyffryn Holdings Limited nie posiada obecnie akcji Spółki.
Jednocześnie informuję, iż nie istnieją podmioty zależne od Dyffryn Holdings Limited,
które posiadałyby akcje Spółki oraz Dyffryn Holdings Limited nie zawierała transakcji
z osobami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c_ Ustawy.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-09 Jacek Woźniakowski członek zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul Zmiany w akcjonariacie
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 31-060
Miasto Kraków
Ulica Plac Wolnica
Nr 13 lok 10
Tel. (22) 619 98 77
Fax (22) 619 98 77
e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2015-01-09
Rok biezacy 2015
Numer 3
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Zmiany w akcjonariacie

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiany w akcjonariacie BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

09-01-2015 21:21:12 | Bieżący | ESPI | 4/2015

oRB_ASO: Zmiany w akcjonariacie

PAP
Data: 2015-01-09

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2015

Data sporządzenia: 2015-01-09
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Zmiany w akcjonariacie
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Black Pearl S.A. _”Spółka”_, informuje, że w dniu 9 stycznia 2015r. do Spółki
wpłynęło zawiadomienie, dokonane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005
roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _”Ustawa”_.
Zgodnie z zawiadomieniem Pan Bartłomiej Siwiec Działając w imieniu SPQR S.A. z siedzibą
w Krakowie, ul. Zwierzyniecka 29/501, 31-105 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000353642, jako jej Prezes Zarządu, w wykonaniu
obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 5_ w zw.
art. 87 ust. 4 pkt. 4_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych _”Ustawa”_, niniejszym informuje o sprzedaży przez spółkę zależną, tj.
Dyffryn Holdings Limited z siedzibą w Larnace _Cypr_, pod adresem: Ermou 32-34, Kyprianos
Court, biuro 105, P.C. 6021 Larnaca, Cypr, wpisaną do Cypryjskiego Rejestru Spółek
pod numerem HE 275821, 2.021.106 _dwóch milionów dwudziestu jeden tysięcy stu sześciu_
akcji spółki Black Pearl Capital spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie _”Spółka”_,
na podstawie umowy zawartej w dniu 21 grudnia 2014 r.

Przed dokonaniem ww. transakcji SPQR, pośrednio poprzez spółkę zależną – Dyffryn Holdings
Limited posiadała 2.021.106 _dwa miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto sześć_ akcji
Spółki, co stanowiło około 5,01 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało
do wykonania 2.021.106 głosów, tj. 5,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
Spółki.

Po przejściu własności ww. akcji w wyniku transakcji zawartej w dniu 21 grudnia 2014
r. SPQR S.A. zarówno bezpośrednio jak również pośrednio poprzez jednostki zależne
lub/i powiązane nie posiada obecnie akcji Spółki.

Jednocześnie informuję, iż SPQR S.A. nie zawierała transakcji z osobami, o których
mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c_ Ustawy.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-09 Jacek Woźniakowski członek zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul Zmiany w akcjonariacie
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 31-060
Miasto Kraków
Ulica Plac Wolnica
Nr 13 lok 10
Tel. (22) 619 98 77
Fax (22) 619 98 77
e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2015-01-09
Rok biezacy 2015
Numer 4
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Zmiany w akcjonariacie

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiany w akcjonariacie BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

09-01-2015 21:06:47 | Bieżący | ESPI | 2/2015

oRB_ASO: Zmiany w akcjonariacie

PAP
Data: 2015-01-09

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2015

Data sporządzenia: 2015-01-09
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Zmiany w akcjonariacie
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Black Pearl S.A. _”Spółka”_, informuje, że w dniu 9 stycznia 2015r. do Spółki
wpłynęło zawiadomienie, dokonane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005
roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _”Ustawa”_.
Zgodnie z zawiadomieniem Pan Szczepan Buryło działając w imieniu Threems Capital Limited
z siedzibą w Larnace _Cypr_, pod adresem: Ermou 32-34, Kyprianos Court, biuro 105,
P.C. 6021 Larnaca, Cypr, wpisaną do Cypryjskiego Rejestru Spółek pod numerem HE 244692,
informuje o nabyciu 2.021.106 _dwóch milionów dwudziestu jeden tysięcy stu sześciu_
akcji spółki Black Pearl Capital spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie _”Spółka”_,
na podstawie umowy zawartej w dniu 21 grudnia 2014 r.
Przed dokonaniem ww. transakcji Threems Capital Limited posiadała 21.361.662 _dwadzieścia
jeden milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwie_ akcje
Spółki, co stanowiło 52,96 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało
do wykonania 21.361.662 _dwudziestu jeden milionów trzystu sześćdziesięciu jeden tysięcy
sześciuset sześćdziesięciu dwóch_ głosów, tj. 52,96% ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki.
Po przejściu własności ww. akcji w wyniku transakcji zawartej w dniu 21 grudnia 2014
r. Threems Capital Limited posiada obecnie 23.382.782 _dwadzieścia trzy miliony trzysta
osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt dwie_ akcje Spółki, stanowiących
około 57,97 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do wykonania 23.382.782
_dwudziestu trzech milionów trzystu osiemdziesięciu dwóch tysięcy siedmiuset osiemdziesięciu
dwóch_ głosów, tj. 57,97% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Jednocześnie informuję, iż Threems Capital Limited nie wyklucza dalszego zwiększania
udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia,
jak również oświadcza, iż nie istnieją podmioty zależne od Threems Capital Limited,
które posiadałyby akcje Spółki oraz Threems Capital Limited nie zawierała transakcji
z osobami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c_ Ustawy.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-060 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Plac Wolnica 13 lok 10
_ulica_ _numer_
_22_ 619 98 77 _22_ 619 98 77
_telefon_ _fax_
inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-09 Jacek Woźniakowski członek zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul Zmiany w akcjonariacie
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 31-060
Miasto Kraków
Ulica Plac Wolnica
Nr 13 lok 10
Tel. (22) 619 98 77
Fax (22) 619 98 77
e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2015-01-09
Rok biezacy 2015
Numer 2
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.