Rezygnacja członka Zarządu

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

informacja o pełnomocnitwie

Raporty Spółek ESPI/EBI

informacja o pełnomocnitwie BLACK PEARL CAPITAL S.A. (PLBLKPC00014)

03-07-2014 21:02:12 | Bieżący | ESPI | 10/2014

oRB_ASO: informacja o pełnomocnitwie

PAP
Data: 2014-07-03

Firma: BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2014

Data sporządzenia: 2014-07-03
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Temat
informacja o pełnomocnitwie
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Black Pearl Capital S.A. _”Spółka”_ informuje, że w dniu 3 lipca 2014 r. otrzymał
zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.2 pkt. 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych _”Ustawa o
ofercie”_ od Pana Szczepana Buryło _”Pełnomocnik”_, który poinformował, że w dniu
17 marca 2014 roku otrzymał od spółki pod firmą THREEMS CAPITAL LIMITED z siedzibą
w Larnace _Cypr_, wpisanej do rejestru handlowego Republiki Cypru pod nr HE 244692
_”Mocodawca”, “Akcjonariusz”_, akcjonariusza Spółki posiadającego na dzień 17 marca
2014 r. 20.733.045 akcji Spółki, stanowiących 51,39 % udziału w kapitale zakładowym
Spółki oraz 51,39 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki pełnomocnictwo
uprawniającego do wykonywania w imieniu Akcjonariusza prawa głosu na Walnych Zgromadzeniach
Spółki ze wszystkich akcji posiadanych przez Mocodawcę. W wyniku dokonanych przez
Mocodawcę pięciu transakcji nabycia akcji Spółki w dnia 17 i 18 marca 2014 r., Pełnomocnik
uprawniony był do oddania głosu na Walnych Zgromadzeniach Spółki z 21.140.047 akcji
zwykłych na okaziciela stanowiących ok. 52,40 % udziału w kapitale zakładowym Spółki
oraz 52,40 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Pełnomocnik nie wyklucza zamiaru zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki,
o którym mowa w art. 69 ust. 4 pkt. 4 Ustawy o ofercie.
Pełnomocnik nie zawarł z żadną osobą trzecią umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1
pkt. 3 lit. c Ustawy o ofercie oraz nie istnieją podmioty zależne od Pełnomocnika,
które posiadałyby akcje Spółki.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL CAPITAL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-695 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Nowogrodzka 50 lok 515
_ulica_ _numer_
_22_ 22 205 02 28 _22_ 619 98 77
_telefon_ _fax_
www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-03 Andrzej Pezda Prezes Zarządu
2014-07-03 Jacek Woźniakowski Członek Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Tytul informacja o pełnomocnitwie
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 00-695
Miasto Warszawa
Ulica Nowogrodzka
Nr 50 lok 515
Tel. (22) 22 205 02 28
Fax (22) 619 98 77
e-mail
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2014-07-03
Rok biezacy 2014
Numer 10
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Zmiana w strukturze akcjonariatu

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana w strukturze akcjonariatu BLACK PEARL CAPITAL S.A. (PLBLKPC00014)

03-07-2014 20:56:42 | Bieżący | ESPI | 9/2014

oRB_ASO: Zmiana w strukturze akcjonariatu

PAP
Data: 2014-07-03

Firma: BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2014

Data sporządzenia: 2014-07-03
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Temat
Zmiana w strukturze akcjonariatu
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Black Pearl Capital S.A. _”Spółka”_, informuje, że w dniu 3 lipca 2014 r. do
Spółki wpłynęło zawiadomienie, dokonane na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 2 ustawy z
dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U.
Nr 184 poz. 1539 z późn. zm._.

Zgodnie z zawiadomieniem od spółki pod firmą THREEMS CAPITAL LIMITED z siedzibą w
Larnace _Cypr_, wpisanej do rejestru handlowego Republiki Cypru pod nr HE 244692 _”Akcjonariusz”_,
w wyniku przeprowadzenia pięciu transakcji zakupu akcji Spółki zrealizowanych w dniach
17 i 18 marca 2014 r. Akcjonariusz stał się posiadaczem akcji Spółki w liczbie 21.140.047
akcji, stanowiących 52,40% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz stanowiących
52,40% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Black Pearl Capital
S.A.

Akcjonariusz przed datą przeprowadzenia przedmiotowych transakcji w dnia 17 i 18 marca
2014 r. posiadał 20.733.045 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 51,39%
udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz stanowiących 51,39% udziału w ogólnej liczbie
głosów na Walnym Zgromadzeniu Black Pearl Capital S.A.

Zgodnie z przekazanymi informacjami nie istnieją podmioty zależne w stosunku do Akcjonariusza,
które posiadałyby akcje Spółki, jak również Akcjonariusz nie zawierał żadnych umów
z osobami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c_ ustawy z dnia 29 lipca 2005
roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Akcjonariusz nie wykluczył zwiększania swojego zaangażowania w Spółkę w ciągu najbliższych
12 miesięcy.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL CAPITAL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-695 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Nowogrodzka 50 lok 515
_ulica_ _numer_
_22_ 22 205 02 28 _22_ 619 98 77
_telefon_ _fax_
www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-03 Andrzej Pezda Prezes Zarządu
2014-07-03 Jacek Woźniakowski


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Tytul Zmiana w strukturze akcjonariatu
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 00-695
Miasto Warszawa
Ulica Nowogrodzka
Nr 50 lok 515
Tel. (22) 22 205 02 28
Fax (22) 619 98 77
e-mail
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2014-07-03
Rok biezacy 2014
Numer 9
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Informacja o pełnomocnictwie

Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o pełnomocnictwie BLACK PEARL CAPITAL S.A. (PLBLKPC00014)

02-07-2014 20:34:42 | Bieżący | ESPI | 8/2014

oRB_ASO: Informacja o pełnomocnictwie

PAP
Data: 2014-07-02

Firma: BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2014

Data sporządzenia: 2014-07-02
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Temat
Informacja o pełnomocnictwie
Podstawa prawna
Inne uregulowania

Treść raportu:
Zarząd Black Pearl Capital S.A. _”Spółka”_ informuje, że otrzymał zawiadomienie na
podstawie art. 69 ust.1 pkt. 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29
lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych _”Ustawa o ofercie”_ od
Pana Michała Grabarza _”Pełnomocnik”_, który poinformował, że w dniu 27 czerwca 2014
roku otrzymał:
1. od Pana Szczepana Buryło działającego jako pełnomocnik spółki pod firmą THREEMS
CAPITAL LIMITED z siedzibą w Larnace _Cypr_, wpisanej do rejestru handlowego Republiki
Cypru pod nr HE 244692 _”Mocodawca”, “Akcjonariusz”_, akcjonariusza Spółki posiadającego
21.361.662 akcji Spółki, stanowiących 52,96 % udziału w kapitale zakładowym Spółki
oraz 52,96 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Pełnomocnictwo datowane
na dzień 27 czerwca 2014 roku do wykonywania w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki zwołanego na 30 czerwca 2014 roku _tj. wyłącznie jednego Walnego Zgromadzenia
Spółki_ wszystkich uprawnień z 21.361.662 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących
52,96 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 21.361.662 głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 52,96 % ogólnej liczby głosów w Spółce, a w
szczególności wykonywania wedle uznania prawa głosu wynikającego ze wszystkich akcji.

2. Od Pana Marka Łanoszki, Akcjonariusza Spółki posiadającego 6.000.000 akcji Spółki,
stanowiących 14,87 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 14,87 % ogólnej liczby
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Pełnomocnictwo datowane na dzień 27 czerwca
2014 roku do wykonywania w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego
na 30 czerwca 2014 roku _tj. wyłącznie jednego Walnego Zgromadzenia Spółki_ wszystkich
uprawnień z 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 14,87 % kapitału
zakładowego Spółki, dających prawo do 6.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
reprezentujących 14,87 % ogólnej liczby głosów w Spółce, a w szczególności wykonywania
wedle uznania prawa głosu wynikającego ze wszystkich akcji.
Przed udzieleniem Pełnomocnictw, Pełnomocnik nie posiadał oraz aktualnie nie posiada
osobiście żadnych akcji Spółki. Dotychczas Pełnomocnik nie reprezentował akcjonariuszy
Spółki na Walnych Zgromadzeniach Spółki w trybie art. 87 ust. 1 pkt 4 Ustawy o ofercie
oraz nie będzie reprezentował w trakcie Zgromadzenia żadnego innego akcjonariusza
w trybie art. 87 ust. 1 pkt 4 Ustawy o ofercie z wyjątkiem Mocodawcy.
Aktualnie, na podstawie Pełnomocnictwa, Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania
– wedle własnego uznania – prawa głosu z 27.361.662 akcji zwykłych, stanowiących 67,83
% udziału w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 27.361.662 głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 67,83 % ogólnej liczby głosów Spółki. Po wygaśnięciu
Pełnomocnictwa, Pełnomocnik nie będzie posiadał akcji Spółki ani nie będzie uprawniony
do wykonywania prawa głosu z jakichkolwiek akcji Spółki na podstawie innego tytułu.
Pełnomocnik nie ma zamiaru zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki, o
którym mowa w art. 69 ust. 4 pkt. 4 Ustawy o ofercie. Pełnomocnik nie zawarł z żadną
osobą trzecią umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy o ofercie
oraz nie istnieją podmioty zależne od Pełnomocnika, które posiadałyby akcje Spółki.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL CAPITAL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-695 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Nowogrodzka 50 lok 515
_ulica_ _numer_
_22_ 402 06 22 _22_619 98 77
_telefon_ _fax_
www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-02 Andrzej Pezda Prezes Zarządu
2014-07-02 Jacek Woźniakowski Członek Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Tytul Informacja o pełnomocnictwie
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 00-695
Miasto Warszawa
Ulica Nowogrodzka
Nr 50 lok 515
Tel. (22) 402 06 22
Fax (22)619 98 77
e-mail
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2014-07-02
Rok biezacy 2014
Numer 8
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2014 roku

Raporty Spółek ESPI/EBI

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2014 roku BLACK PEARL CAPITAL S.A. (PLBLKPC00014)

01-07-2014 22:21:13 | Bieżący | ESPI | 7/2014

oRB_ASO: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
w dniu 30 czerwca 2014 roku

PAP
Data: 2014-07-01

Firma: BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2014

Data sporządzenia: 2014-07-01
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Temat
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
w dniu 30 czerwca 2014 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
BLACK PEARL CAPITAL S.A. niniejszym informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki w dniu 30 czerwca 2014 roku następujący akcjonariusze posiadali co najmniej
5% głosów:
1. Pan Adam Łanoszka – 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 14,87%
w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów oraz 21,85% głosów na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 kwietnia 2014 roku,
2. Threems Capital Limited – 21.361.662 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących
52,96% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów oraz 77,80% głosów na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 kwietnia 2014 roku.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-01 Andrzej Pezda Prezes Zarządu
2014-07-01 Jacek Woźniakowski Członek Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Tytul Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
w dniu 30 czerwca 2014 roku
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 00-695
Miasto Warszawa
Ulica Nowogrodzka
Nr 50 lok 515
Tel. (22) 402 06 22
Fax (22)619 98 77
e-mail
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2014-07-01
Rok biezacy 2014
Numer 7
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Black Pearl Capital S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r.

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Powołanie członka Rady Nadzorczej .

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.