Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK PEARL CAPITAL S.A. na dzień 23 kwietnia 2014 roku

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Zmiana struktury akcjonariatu BLACK PEARL CAPITAL S.A.

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Zmiana struktury akcjonariatu BLACK PEARL CAPITAL S.A.

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana struktury akcjonariatu BLACK PEARL CAPITAL S.A. BLACK PEARL CAPITAL S.A. (PLBLKPC00014)

21-03-2014 16:13:24 | Bieżący | ESPI | 2/2014

oRB_ASO: Zmiana struktury akcjonariatu BLACK PEARL CAPITAL S.A.

PAP
Data: 2014-03-21

Firma: BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2014

Data sporządzenia: 2014-03-21
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Temat
Zmiana struktury akcjonariatu BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd BLACK PEARL CAPITAL S.A. niniejszym informuje, że w dniu 21 marca 2014 roku
otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych od NOVIAN POLSKA S.A., NOVIAN EUROPE S.A., MONDRIAN S.A. oraz NOVIAN S.A.
z dnia 17 marca 2014 roku.
Zgodnie z zawiadomieniem NOVIAN POLSKA S.A. zmieniła udział w ogólnej liczbie głosów
na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A. w wyniku przeniesienia własności 5.488.588
akcji w dniu 12 marca 2014 roku, zgodnie z umową sprzedaży z dnia 28 lutego 2014 roku.
W wyniku powyższego zdarzenia NOVIAN POLSKA S.A. przekroczyła w dół próg 5% w ogólnej
liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Przed powyższym zdarzeniem NOVIAN POLSKA S.A. posiadała bezpośrednio 5.488.588 akcji
zwykłych na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A. uprawniających do oddania 5.488.588
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 13,61% w kapitale zakładowym
oraz w ogólnej liczbie głosów, a także nie posiadała akcji w sposób pośredni.
Po wystąpieniu ww. zdarzenia NOVIAN POLSKA S.A. nie posiada akcji BLACK PEARL CAPITAL
S.A.
Jednocześnie NOVIAN POLSKA S.A. nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów
BLACK PEARL CAPITAL S.A. oraz nie występują osoby trzecie, o których mowa w art. 87
ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy.
Zgodnie z zawiadomieniem, NOVIAN EUROPE S.A. zmieniła udział w ogólnej liczbie głosów
na Walnym Zgromadzeniu BALCK PEARL CAPITAL S.A. w wyniku przeniesienia własności 14.058.624
akcji Spółki w dniu 12 marca 2014 roku w związku z umową sprzedaży zawartą w dniu
10 marca 2014 roku.
W wyniku powyższego zdarzenia NOVIAN EUROPE S.A. przekroczyła w dół próg 5% w ogólnej
liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Przed wystąpieniem ww. zdarzenia NOVIAN EUROPE S.A. posiadała bezpośrednio 14.058.624
akcje zwykłe na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A. uprawniające do oddania 14.058.624
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiące ok. 34,85% w kapitale zakładowym oraz
w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A. NOVIAN S.A.
nie posiadała akcji Spółki w sposób pośredni.
Po wystąpieniu powyższego zdarzenia NOVIAN EUROPE S.A. nie posiada akcji BLACK PEARL
CAPITAL S.A.
Jednocześnie NOVIAN EUROPE S.A. nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów
BLACK PEARL CAPITAL S.A. oraz nie występują osoby trzecie, o których mowa w art. 87
ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy.
Zgodnie z zawiadomieniem, MONDRIAN S.A. zmieniła udział w ogólnej liczbie głosów na
Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A. w wyniku przeniesienia własności 6.674.421
akcji Spółki w dniu 12 marca 2014 roku na podstawie umowy sprzedaży z dnia 10 marca
2014 roku.
W wyniku powyższego zdarzenia MONDRIAN S.A. przekroczyła w dół próg 5% w ogólnej liczbie
głosów na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Przed wystąpieniem ww. zdarzenia MONDRIAN S.A. posiadała bezpośrednio 6.674.421 akcji
zwykłych na okaziciela Spółki uprawniających do oddania 6.674.421 głosów na Walnym
Zgromadzeniu stanowiących ok. 16,55% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie
głosów na Walnym Zgromadzeniu BALCK PEARL CAPITAL S.A. MONDRIAN S.A. nie posiadała
akcji Spółki w sposób pośredni.
Po wystąpieniu ww. zdarzenia MONDRIAN S.A. nie posiada akcji BLACK PEARL CAPITAL S.A.
MONDRIAN S.A. nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów BLACK PEARL
CAPITAL S.A. oraz nie występują osoby trzecie, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt
3 lit. c ustawy.
Zgodnie z zawiadomieniem, NOVIAN S.A. zmieniła udział w ogólnej liczbie głosów na
Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A. w wyniku przeniesienia własności 26.221.633
akcji Spółki w dniu 12 marca 2014 roku na podstawie umów sprzedaży przez spółki bezpośrednio
zależne od NOVIAN S.A.: NOVIAN POLSKA S.A. _umowa z dnia 28 lutego 2014 roku_, NOVIAN
EUROPE S.A. _umowa z dnia 10 marca 2014 roku_ oraz MONDRIAN S.A. _umowa z dnia 10
marca 2014 roku_.
W wyniku powyższych zdarzeń NOVIAN S.A. przekroczyła pośrednio w dół próg 5% w ogólnej
liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Przed wystąpieniem powyższych zdarzeń NOVIAN S.A. nie posiadała akcji Spółki w sposób
bezpośredni, a pośrednio posiadała łącznie 26.221.633 akcji Spółki, w tym poprzez
NOVIAN POLSKA S.A. – 5.488.588 akcji, NOVIAN EUROPE S.A. – 14.058.624 akcji oraz MONDRIAN
S.A. – 6.674.421 akcji, uprawniających do oddania 26.221.633 głosów na Walnym Zgromadzeniu
BLACK PEARL CAPITAL S.A. stanowiących ok. 65,00% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej
liczbie głosów Spółki.
Po wystąpieniu powyższych zdarzeń NOVIAN S.A. nie posiada akcji Spółki.
Zgodnie z zawiadomieniem NOVIAN S.A. nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie
głosów Spółki oraz nie występują osoby trzecie, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt
3 lit. c ustawy.
Zawiadomienie zostało podpisane przez Pana Jarosława Gorczycę, występującego jako
Prezes Zarządu NOVIAN POLSKA S.A., NOVIAN EUROPE S.A., MONDRIAN S.A. oraz NOVIAN S.A.
Jednocześnie Zarząd BLACK PEARL CAPITAL S.A. informuje, że do transakcji zbycia akcji
BLACK PEARL CAPITAL S.A., o których mowa w otrzymanym zawiadomieniu, doszło na skutek
nieuprawnionych zmian w zarządzie spółki NOVIAN S.A., a następnie spółek NOVIAN EUROPE
S.A., MONDRIAN S.A., NOVIAN REAL ESTATE S.A. oraz NOVIAN POLSKA S.A.
Zmiana w zarządzie spółki NOVIAN S.A. została dokonana przez jej wiodącego akcjonariusza
– spółkę SPQR S.A. z rażącym naruszeniem prawa, bowiem osoby działające w imieniu
SPQR S.A., a wykonujące przysługujące tej spółce względem NOVIAN S.A. uprawnienia
nie miały do takich działań legitymacji materialnej, o czym Zarząd NOVIAN S.A. informował
już w raporcie bieżącym nr 2/2014 z dnia 14 lutego 2014 r.
Biorąc pod uwagę powyższe także organy spółki NOVIAN S.A. oraz spółek zależnych, tj.:
NOVIAN EUROPE S.A., MONDRIAN S.A., NOVIAN REAL ESTATE S.A. oraz NOVIAN POLSKA S.A.
zostały powołane w sposób nieprawidłowy, bowiem osoby działające w imieniu spółki
SPQR S.A. nie były do takiego działania uprawnione.
Zarząd NOVIAN S.A. podjął działania w celu przeciwdziałania ewentualnym negatywnym
skutkom czynności podjętych przez wadliwie zmienione organy NOVIAN S.A. oraz spółek
zależnych i poinformował o zaistniałych okolicznościach Komisję Nadzoru Finansowego,
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz podmioty, z którymi NOVIAN S.A.
oraz spółki zależne mają podpisane umowy.
Zarząd NOVIAN S.A. rozważa podjęcie stosownych kroków prawnych w celu przywrócenia
stanu zgodnego z prawem i uznania czynności podejmowanych w imieniu spółki NOVIAN
S.A. oraz spółek zależnych przez osoby nieuprawnione jako nieważne.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL CAPITAL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-695 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Nowogrodzka 50 lok 515
_ulica_ _numer_
_22_ 619 98 77 _22_ 619 98 77
_telefon_ _fax_
www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Jacek Woźniakowski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Tytul Zmiana struktury akcjonariatu BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 00-695
Miasto Warszawa
Ulica Nowogrodzka
Nr 50 lok 515
Tel. (22) 619 98 77
Fax (22) 619 98 77
e-mail
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2014-03-21
Rok biezacy 2014
Numer 2
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Zmiana struktury akcjonariatu BLACK PEARL CAPITAL S.A.

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana struktury akcjonariatu BLACK PEARL CAPITAL S.A. BLACK PEARL CAPITAL S.A. (PLBLKPC00014)

18-03-2014 20:05:34 | Bieżący | ESPI | 1/2014

oRB_ASO: Zmiana struktury akcjonariatu BLACK PEARL CAPITAL S.A.

PAP
Data: 2014-03-18

Firma: BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2014

Data sporządzenia: 2014-03-18
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Temat
Zmiana struktury akcjonariatu BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd BLACK PEARL CAPITAL S.A. niniejszym informuje, że w dniu 17 marca 2014 roku
otrzymał dwa zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych:
1. zawiadomienie od Pana Adama Łanoszki
Zgodnie z zawiadomieniem Pan Adam Łanoszka przekroczył próg 10% ogólnej liczby głosów
na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A. w wyniku rozliczenia w dniu 12 marca
2014 roku zawartej umowy cywilno – prawnej na zakup akcji Spółki.
Przed transakcją Pan Adam Łanoszka posiadał 511.412 sztuk akcji BLACK PEARL CAPITAL
S.A., które stanowiły 1,27% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.
Po transakcji Pan Adam Łanoszka posiadał 6.000.000 sztuk akcji BLACK PEARL CAPITAL
S.A., które stanowią 14,87% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.
Pan Adam Łanoszka poinformował, że nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje
BLACK PEARL CAPITAL oraz że nie zawierał żadnych umów z osobami, o których mowa w
art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c_ ustawy o ofercie.
Ponadto Pan Adam Łanoszka poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza
zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółce.
2. zawiadomienie od Threems Capital Limited z siedzibą w Larnace, Cypr, reprezentowanej
przez Pana Szczepana Buryłę członka Zarządu Spółki
Zgodnie z zawiadomieniem Threems Capital Limited przekroczyła próg 50% ogólnej liczby
głosów na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A. w wyniku rozliczenia w dniu
12 marca 2014 roku zawartych umów zakupu akcji Spółki od NOVIAN EUROPE S.A. z siedzibą
w Warszawie oraz MONDRIAN S.A. z siedzibą w Warszawie.
Przed transakcjami Threems Capital Limited nie posiadała akcji BLACK PEARL CAPITAL
S.A.
Po transakcji Threems Capital Limited posiadała 20.733.045 sztuk akcji BLACK PEARL
CAPITAL S.A., które stanowią 51,39% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.
Threems Capital Limited poinformowała, że nie posiada podmiotów zależnych posiadających
akcje BLACK PEARL CAPITAL oraz że nie zawierał żadnych umów z osobami, o których mowa
w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c_ ustawy o ofercie.
Ponadto Threems Capital Limited poinformowała, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy
nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółce.

Jednocześnie Zarząd BLACK PEARL CAPITAL S.A. informuje, że do transakcji nabycia akcji
BLACK PEARL CAPITAL S.A., o których mowa w otrzymanych od Pana Adama Łanoszki i Threems
Capital Limited _akcjonariuszy SPQR S.A._, doszło na skutek nieuprawnionych zmian
w zarządzie spółki NOVIAN S.A., a następnie spółek NOVIAN EUROPE S.A., MONDRIAN S.A.,
NOVIAN REAL ESTATE S.A. oraz NOVIAN POLSKA S.A.
Zmiana w zarządzie spółki NOVIAN S.A. została dokonana przez jej wiodącego akcjonariusza
– spółkę SPQR S.A. z rażącym naruszeniem prawa, bowiem osoby działające w imieniu
SPQR S.A., a wykonujące przysługujące tej spółce względem NOVIAN S.A. uprawnienia
nie miały do takich działań legitymacji materialnej, o czym Zarząd NOVIAN S.A. informował
już w raporcie bieżącym nr 2/2014 z dnia 14 lutego 2014 r.
Biorąc pod uwagę powyższe także organy spółki NOVIAN S.A. oraz spółek zależnych, tj.:
NOVIAN EUROPE S.A., MONDRIAN S.A., NOVIAN REAL ESTATE S.A. oraz NOVIAN POLSKA S.A.
zostały powołane w sposób nieprawidłowy, bowiem osoby działające w imieniu spółki
SPQR S.A. nie były do takiego działania uprawnione.
Zarząd NOVIAN S.A. podjął działania w celu przeciwdziałania ewentualnym negatywnym
skutkom czynności podjętych przez wadliwie zmienione organy NOVIAN S.A. oraz spółek
zależnych i poinformował o zaistniałych okolicznościach Komisję Nadzoru Finansowego,
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz podmioty, z którymi NOVIAN S.A.
oraz spółki zależne mają podpisane umowy.
Zarząd NOVIAN S.A. rozważa podjęcie stosownych kroków prawnych w celu przywrócenia
stanu zgodnego z prawem i uznania czynności podejmowanych w imieniu spółki NOVIAN
S.A. oraz spółek zależnych przez osoby nieuprawnione jako nieważne.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL CAPITAL S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-695 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Nowogrodzka 50 lok 515
_ulica_ _numer_
_22_ 619 98 77
_telefon_ _fax_
www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-18 Jacek Woźniakowski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Tytul Zmiana struktury akcjonariatu BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Sektor
Kod 00-695
Miasto Warszawa
Ulica Nowogrodzka
Nr 50 lok 515
Tel.
Fax (22) 619 98 77
e-mail
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2014-03-18
Rok biezacy 2014
Numer 1
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Zmiana struktury akcjonariatu BLACK PEARL CAPITAL S.A.

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.