Podpisanie umowy z Domem Maklerskim BDM S.A. na pełnienie funkcji animatora rynku dla akcji BLACK PEARL CAPITAL S.A.

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Zmiana struktury akcjonariatu

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana struktury akcjonariatu BLACK PEARL CAPITAL S.A. (PLBLKPC00014)

29-10-2012 12:55:55 | Bieżący | ESPI | 5/2012

oRB_ASO: Zmiana struktury akcjonariatu

PAP
Data: 2012-10-29

Firma: BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2012

Data sporządzenia: 2012-10-29
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Temat
Zmiana struktury akcjonariatu
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd BLACK PEARL CAPITAL S.A. niniejszym informuje, że otrzymał od WDM CAPITAL S.A.
oraz DOMU MAKLERSKIEGO WDM S.A. zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie
publicznej z dnia 22 października 2012 roku, zgodnie z którym podmioty zawiadamiające
zmieniły stan posiadania udziału w głosach na walnym zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL
S.A.
Zarząd WDM CAPITAL S.A. poinformował, iż w wyniku sprzedaży akcji BLACK PEARL CAPITAL
S.A. w ramach transakcji zwykłych na rynku NewConnect dokonanych w dniu 16 października
2012 roku, spółka WDM CAPITAL S.A. przekroczyła w dół próg 20% w ogólnej liczbie głosów
BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Przed wystąpieniem ww. zdarzenia WDM CAPITAL S.A. posiadała bezpośrednio 8.300.100
akcji zwykłych na okaziciela Spółki uprawniających do 8.300.100 głosów, które stanowią
20,0002% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Przed wystąpieniem ww. zdarzenia WDM CAPITAL S.A. nie posiadała akcji BLACK PEARL
CAPITAL S.A. w sposób pośredni.
Po wystąpieniu ww. zdarzenia WDM CAPITAL S.A. posiadała bezpośrednio 8.297.599 akcji
zwykłych na okaziciela Spółki uprawniających do 8.297.599 głosów, które stanowią 19,99%
w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Po wystąpieniu ww. zdarzenia WDM CAPITAL S.A. nie posiadała akcji BLACK PEARL CAPITAL
S.A. w sposób pośredni.
Jednocześnie Zarząd DOMU MAKLERSKIEGO WDM S.A. poinformował, iż w wyniku sprzedaży
przez WDM CAPITAL S.A. akcji BLACK PEARL CAPITAL S.A. w ramach transakcji zwykłych
na rynku NewConnect dokonanych w dniu 16 października 2012 roku, spółka DOM MAKLERSKI
WDM S.A. pośrednio przez spółkę zależną WDM CAPITAL S.A. przekroczyła w dół próg 20%
w ogólnej liczbie głosów BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Przed wystąpieniem ww. zdarzenia DOM MAKLERSKI WDM S.A. pośrednio przez spółkę zależną
WDM CAPITAL S.A. posiadała 8.300.100 akcji zwykłych na okaziciela Spółki uprawniających
do 8.300.100 głosów, które stanowią 20,0002% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej
liczbie głosów BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Przed wystąpieniem ww. zdarzenia DOM MAKLERSKI WDM S.A. nie posiadała akcji BLACK
PEARL CAPITAL S.A. w sposób bezpośredni.
Po wystąpieniu ww. zdarzenia DOMU MAKLERSKIEGO WDM S.A. posiadała pośrednio przez
spółkę zależną WDM CAPITAL S.A. 8.297.599 akcji zwykłych na okaziciela Spółki uprawniających
do 8.297.599 głosów, które stanowią 19,99% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie
głosów BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Po wystąpieniu ww. zdarzenia DOM MAKLERSKI WDM S.A. nie posiadała akcji BLACK PEARL
CAPITAL S.A. w sposób bezpośredni.
Jednocześnie DOM MAKLERSKI WDM S.A. oraz WDM CAPITAL S.A. poinformowały, że nie wykluczają
zwiększenia ani zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
BLACK PEARL CAPITAL S.A. w przyszłości oraz że nie występują osoby trzecie, z którymi
zawarły umowy, przedmiotem których jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa
głosu z akcji BLACK PEARL CAPITAL S.A.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL CAPITAL S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-695 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Nowogrodzka 50 lok 515
_ulica_ _numer_
_22_ 402 06 22 _22_ 402 06 22
_telefon_ _fax_
www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-10-29 Jacek Woźniakowski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Tytul Zmiana struktury akcjonariatu
Sektor
Kod 00-695
Miasto Warszawa
Ulica Nowogrodzka
Nr 50 lok 515
Tel. (22) 402 06 22
Fax (22) 402 06 22
e-mail
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2012-10-29
Rok biezacy 2012
Numer 5
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Zmiana struktury akcjonariatu

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Struktura akcjonariatu

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Struktura akcjonariatu

Raporty Spółek ESPI/EBI

Struktura akcjonariatu BLACK PEARL CAPITAL S.A. (PLBLKPC00014)

12-10-2012 11:21:29 | Bieżący | ESPI | 4/2012

oRB_ASO: Struktura akcjonariatu

PAP
Data: 2012-10-12

Firma: BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2012

Data sporządzenia: 2012-10-12
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Temat
Struktura akcjonariatu
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd BLACK PEARL CAPITAL S.A. niniejszym informuje, że otrzymał od SPQR S.A. z siedzibą
w Warszawie zawiadomienie, zgodnie z którym Zarząd SPQR S.A. w związku z:
1. informacją o dokonaniu przez Pana Tadeusza Dykla zawiadomienia z art. 69 oraz art.
69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w sprawie
przekroczenia progu głosów: raport bieżący BLACK PEARL CAPITAL S.A. ESPI nr 3/2012
z dnia 29 czerwca 2012 roku i EBI nr 12/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku, oraz
2. wydaniem 9 października 2012 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie prowadzonej
pod sygnaturą akt XX GCo 266/12 postanowienia o udzieleniu SPQR S.A. zabezpieczenia
roszczenia poprzez zakazanie wykonywania Tadeuszowi Dykiel wszelkich praw z akcji
na okaziciela serii A SPQR S.A. o numerach od 000.001 do 1.000.000, w tym zakazanie
Tadeuszowi Dykiel zwoływania oraz uczestniczenia – zarówno osobiście jak i przez pełnomocnika
– w jakichkolwiek walnych zgromadzeniach SPQR S.A., do momentu prawomocnego rozstrzygnięcia
sprawy z powództwa SPQR S.A. o ustalenie, że Tadeusz Dykiel nie jest akcjonariuszem
SPQR S.A _przedmiotowe postanowienie jest skuteczne z chwilą jego wydania i nie wymaga
doręczenia jakiemukolwiek podmiotowi_,
stwierdził z całą stanowczością, że zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu SPQR S.A. –
wbrew swojej treści – wymienione w punkcie 1 zawiadomienie nie pochodzi od osoby będącej
akcjonariuszem SPQR S.A.
Zarząd SPQR S.A. poinformował, że Pan Tadeusz Dykiel – jakkolwiek kilkukrotnie informował
SPQR S.A., że posiada znaczący pakiet jej akcji, do chwili obecnej, pomimo wezwań
Zarządu, w żaden sposób nie wykazał swojej legitymacji materialnej jako akcjonariusz
SPQR S.A. Przedłożone przez niego dokumenty są niewystarczające do stwierdzenia, czy
osoba ta jest akcjonariuszem spółki.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL CAPITAL S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-695 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Nowogrodzka 50 lok 515
_ulica_ _numer_
_22_ 402 06 22 _22_ 402 06 22
_telefon_ _fax_
www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-10-12 Jacek Woźniakowski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Tytul Struktura akcjonariatu
Sektor
Kod 00-695
Miasto Warszawa
Ulica Nowogrodzka
Nr 50 lok 515
Tel. (22) 402 06 22
Fax (22) 402 06 22
e-mail
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2012-10-12
Rok biezacy 2012
Numer 4
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Wypowiedzenie umowy z WDM Autoryzowanym Doradcą Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Ogłoszenie o zamiarze połączenia BLACK PEARL CAPITAL S.A. ze spółkami NOVIAN S.A., NOVIAN POLSKA S.A., NOVIAN EUROPE S.A., NOVIAN REAL ESTATE S.A. i MONDRIAN S.

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.