Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK PEARL CAPITAL S.A. zwołanego na dzień 05.05.2011 r. na żądanie podmiotów z grupy kapitałowej SPQR S.A.

Raporty Spółek ESPI/EBI

Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK PEARL CAPITAL S.A. zwołanego na dzień 05.05.2011 r. na żądanie podmiotów z grupy kapitałowej SPQR S.A. BLACK PEARL CAPITAL S.A. (PLBLKPC00014)

14-04-2011 18:14:52 | Bieżący | ESPI | 12/2011

oRB-W_ASO: Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK PEARL CAPITAL
S.A. zwołanego na dzień 05.05.2011 r. na żądanie podmiotów z grupy kapitałowej SPQR
S.A.

PAP
Data: 2011-04-14

Firma: BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:

Znaleziono 2 załączniki

 • SPQR-zalacznik_do_zadania_rozszerzenia_porzadku_obrad-projekty_uchwal_13_04_2011.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • BPC_-_pelnomocnitwo_po_zmianach.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 12 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-04-14
  Skrócona nazwa emitenta
  BLACK PEARL CAPITAL S.A.
  Temat
  Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK PEARL CAPITAL
  S.A. zwołanego na dzień 05.05.2011 r. na żądanie podmiotów z grupy kapitałowej SPQR
  S.A.
  Podstawa prawna
  Inne uregulowania

  Treść raportu:
  Zarząd BLACK PEARL CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. K.K. Baczyńskiego
  1 lok. 2, 00-036 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego
  w Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000343453 _”Spółka”_ informuje o rozszerzeniu
  porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia _”ZWZ”_, które odbędzie się dnia 5
  maja 2011 r. o godzinie 12.00 w Kancelarii Notarialnej Bartłomiej Jabłoński Adam Suchta
  s. c. w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 36 lok. 12.
  Porządek obrad został rozszerzony, zgodnie z otrzymanym przez Spółkę w dniu 14 kwietnia
  2011 roku żądaniem na mocy art. 401 § 1 KSH złożonym przez akcjonariuszy reprezentujących
  co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego tj. DYFFRYN HOLDINGS LIMITED _podmiot
  zależny od SPQR S.A._ posiadający 6.527.921 akcji zwykłych na okaziciela BLACK PEARL
  CAPITAL S.A., które stanowią 15,73% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów,
  NOVIAN POLSKA S.A. _podmiot zależny od DYFFRYN HOLDINGS LIMITED_ posiadający 5.478.588
  akcji zwykłych na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowią 13,20% w kapitale
  zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów oraz NOVIAN EUROPE S.A. _podmiot zależny
  od DYFFRYN HOLDINGS LIMITED_ posiadający 14.058.624 akcji zwykłych na okaziciela BLACK
  PEARL CAPITAL S.A., które stanowią 33,88% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie
  głosów, o następujące punkty:
  1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze
  emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem
  prawa poboru, zmiany statutu, udzielenia upoważnienia dla Rady Nadzorczej do ustalenia
  tekstu jednolitego statutu, wyrażenia zgody na dematerializację i wprowadzenie do
  obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu “NewConnect” akcji serii D
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na skup akcji własnych w celu umorzenia
  3 .Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie
  akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych
  w Warszawie S.A.
  4 .Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania zadań Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą

  5. Podjęcie uchwały w sprawie oświadczenia Spółki o zakresie przestrzegania przez
  Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w “Dobrych Praktykach Spółek Notowanych
  na GPW”
  Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, uwzględniający
  ww. żądanie akcjonariuszy jest następujący:
  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
  zdolności do podejmowania uchwał
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Wybór komisji skrutacyjnej
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego
  Spółki oraz za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r.
  7. Rozpatrzenie: “Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BLACK PEARL CAPITAL
  S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 roku, trwającym od 1 października
  2009 roku do 31 grudnia 2010 roku” oraz “Sprawozdania Rady Nadzorczej BLACK PEARL
  CAPITAL S.A. z wyników oceny: sprawozdania finansowego BLACK PEARL CAPITAL S.A. za
  pierwszy rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r., sprawozdania Zarządu BLACK
  PEARL CAPITAL S.A. z działalności w okresie od 1 października 2009 do 31 grudnia
  2010 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku”
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
  obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
  w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 r.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki: Zarządu oraz Rady
  Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia
  2010 roku,
  11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku
  obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010r.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze
  emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem
  prawa poboru, zmiany statutu, udzielenia upoważnienia dla Rady Nadzorczej do ustalenia
  tekstu jednolitego statutu, wyrażenia zgody na dematerializację i wprowadzenie do
  obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu “NewConnect” akcji serii D
  13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na skup akcji własnych w celu umorzenia
  14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie
  akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych
  w Warszawie S.A.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania zadań Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą

  16. Podjęcie uchwały w sprawie oświadczenia Spółki o zakresie przestrzegania przez
  Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w “Dobrych Praktykach Spółek Notowanych
  na GPW”
  17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

  Załączniki:
  1_ projekty uchwał na ZWZ BLACK PEARL CAPITAL S.A. przesłane przez akcjonariuszy w
  żądaniu rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  2_ pełnomocnictwo na ZWZ BLACK PEARL CAPITAL S.A. uwzględniające rozszerzenie porządku
  obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Załączniki
  Plik Opis
  SPQR-zalacznik_do_zadania_rozszerzenia_porzadku_obrad-projekty_uchwal_13_04_2011.pdf projekty uchwał na ZWZ BLACK PEARL CAPITAL S.A. przesłane przez akcjonariuszy w żądaniu
  rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  BPC_-_pelnomocnitwo_po_zmianach.pdf pełnomocnictwo na ZWZ BLACK PEARL CAPITAL S.A. uwzględniające rozszerzenie porządku
  obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

  BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  BLACK PEARL CAPITAL S.A.
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  00-036 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  K.K. Baczynskiego 1
  _ulica_ _numer_
  22 412 60 46 22 412 60 47
  _telefon_ _fax_
  bpc@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-04-14 Jacek Woźniakowski Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL CAPITAL S.A.
  Tytul Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK PEARL CAPITAL
  S.A. zwołanego na dzień 05.05.2011 r. na żądanie podmiotów z grupy kapitałowej SPQR
  S.A.
  Sektor
  Kod 00-036
  Miasto Warszawa
  Ulica K.K. Baczynskiego
  Nr 1
  Tel. 22 412 60 46
  Fax 22 412 60 47
  e-mail bpc@blackpearlcapital.pl
  NIP
  REGON
  Data sporzadzenia 2011-04-14
  Rok biezacy 2011
  Numer 12
  adres www www.blackpearlcapital.pl  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

  Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK PEARL CAPITAL S.A. zwołanego na dzień 05.05.2011 r. na żądanie podmiotów z grupy kapitałowej

  Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

  Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
  1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
  2. Przejdź do strony głównej portalu.

  Sorry,
  the page cannot be found

  Try one of the following:
  1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
  2. Go to the homepage.

  Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów przez Pana Tadeusza Dykiela

  Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

  Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
  1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
  2. Przejdź do strony głównej portalu.

  Sorry,
  the page cannot be found

  Try one of the following:
  1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
  2. Go to the homepage.

  Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów przez Pana Tadeusza Dykiela

  Raporty Spółek ESPI/EBI

  Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów przez Pana Tadeusza Dykiela BLACK PEARL CAPITAL S.A. (PLBLKPC00014)

  14-04-2011 11:46:41 | Bieżący | ESPI | 11/2011

  oRB_ASO: Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów przez Pana Tadeusza Dykiela

  PAP
  Data: 2011-04-14

  Firma: BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

  oSpis tresci:

  1. RAPORT BIEŻĄCY
  2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  3. INFORMACJE O PODMIOCIE
  4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 11 / 2011

  Data sporządzenia: 2011-04-14
  Skrócona nazwa emitenta
  BLACK PEARL CAPITAL S.A.
  Temat
  Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów przez Pana Tadeusza Dykiela
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Zarząd Black Pearl Capital S.A. informuje, że otrzymał w dniu 14 kwietnia 2011 roku
  zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
  instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
  zgodnie z którym Pan Tadeusz Dykiel w dniu 13 kwietnia 2011 roku dokonał zakupu 93.517
  akcji BLACK PEARL CAPITAL S.A., co spowodowało przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie
  głosów na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A.
  Przed powyższymi transakcjami Pan Tadeusz Dykiel posiadał 2.017.934 akcje BLACK PEARL
  CAPITAL S.A., które stanowiły 4,86% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów
  na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
  Po powyższych transakcjach Pan Tadeusz Dykiel posiada 2.111.451 akcji BLACK PEARL
  CAPITAL S.A., które stanowią 5,09% udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie
  głosów Spółki.
  W okresie 12 miesięcy od zawiadomienia, Pan Tadeusz Dykiel nie wyklucza zwiększenia
  lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL
  CAPITAL S.A.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

  BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  BLACK PEARL CAPITAL S.A.
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  00-036 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  K.K. Baczynskiego 1
  _ulica_ _numer_
  22 412 60 46 22 412 60 47
  _telefon_ _fax_
  bpc@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-04-14 Jacek Woźniakowski Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu g3rnkvrut1
  Nazwa raportu RB_ASO
  Symbol raportu RB_ASO
  Nazwa emitenta BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL CAPITAL S.A.
  Tytul Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów przez Pana Tadeusza Dykiela
  Sektor
  Kod 00-036
  Miasto Warszawa
  Ulica K.K. Baczynskiego
  Nr 1
  Tel. 22 412 60 46
  Fax 22 412 60 47
  e-mail bpc@blackpearlcapital.pl
  NIP
  REGON
  Data sporzadzenia 2011-04-14
  Rok biezacy 2011
  Numer 11
  adres www www.blackpearlcapital.pl  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK PEARL CAPITAL S.A. na dzień 05.05.2011 r.

  Raporty Spółek ESPI/EBI

  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK PEARL CAPITAL S.A. na dzień 05.05.2011 r. BLACK PEARL CAPITAL S.A. (PLBLKPC00014)

  08-04-2011 17:27:28 | Bieżący | ESPI | 10/2011

  oRB-W_ASO: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK PEARL CAPITAL S.A. na dzień 05.05.2011
  r.

  PAP
  Data: 2011-04-08

  Firma: BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

  oSpis tresci:

  1. RAPORT BIEŻĄCY
  2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  3. INFORMACJE O PODMIOCIE
  4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

  oSpis zalacznikow:

  Znaleziono 3 załączniki

 • BPC_-_informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow_WZA_5.05.2011.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • BPC_projekty_uchwal_WZA_5.05.2011.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • BPC_-_pelnomocnitwo_wzor__WZA__5.05.2011.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 10 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-04-08
  Skrócona nazwa emitenta
  BLACK PEARL CAPITAL S.A.
  Temat
  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK PEARL CAPITAL S.A. na dzień 05.05.2011
  r.
  Podstawa prawna
  Inne uregulowania

  Treść raportu:
  Zarząd BLACK PEARL CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. K.K. Baczyńskiego
  1 lok. 2, 00-036 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego
  w Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000343453 _”Spółka”_ zwołuje Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie _”ZWZ”_, które odbędzie się dnia 5 maja 2011 r. o godzinie 12.00 w Kancelarii
  Notarialnej Bartłomiej Jabłoński Adam Suchta s. c. w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej
  36 lok. 12.
  Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:
  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
  zdolności do podejmowania uchwał
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Wybór komisji skrutacyjnej
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdania finansowego
  Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r.
  7. Rozpatrzenie: “Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BLACK PEARL CAPITAL
  S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 roku, trwającym od 1 października
  2009 roku do 31 grudnia 2010 roku” oraz “Sprawozdania Rady Nadzorczej BLACK PEARL
  CAPITAL S.A. z wyników oceny: sprawozdania finansowego BLACK PEARL CAPITAL S.A. za
  pierwszy rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r., sprawozdania Zarządu BLACK
  PEARL CAPITAL S.A. z działalności w okresie od 1 października 2009 do 31 grudnia
  2010 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku”
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
  obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r.,
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
  w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 r.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki: Zarządu oraz Rady
  Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia
  2010 roku,
  11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku
  obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010r.
  12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

  Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu:
  Na podstawie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych _dalej: “KSH”_ Spółka przekazuje
  informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:
  Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej
  jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w
  porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej _drogą
  pocztową lub faksową_ nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 14 kwietnia 2011 r. i powinno zawierać
  uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne
  jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz
  powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki _biuro@blackpearlcapital.pl_.
  Adres do korespondencji pocztowej BLACK PEARL CAPITAL S.A. ul. K.K. Baczyńskiego 1
  lok. 2, 00-036 Warszawa.
  Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed
  wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 15 kwietnia 2011
  r., ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie
  następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
  Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji
  na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku
  akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie
  do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku
  akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji
  dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
  Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej
  jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem ZWZ tj. przed 5 maja 2011 r.
  zgłosić Spółce na piśmie _drogą pocztową lub faksową_ lub przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku
  obrad ZWZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał
  w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki _biuro@blackpearlcapital.pl_.
  Adres do korespondencji pocztowej BLACK PEARL CAPITAL S.A. ul. K.K. Baczyńskiego 1
  lok. 2, 00-036 Warszawa, fax _+48 22_ 412 60 47. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane
  projekty uchwał na swojej stronie internetowej.
  Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji
  na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku
  akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie
  do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku
  akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji
  dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
  Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas obrad ZWZ zgłaszać projekty
  uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
  Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ i wykonywać prawo głosu
  osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć
  w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli
  w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
  Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać
  z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru _składanego
  w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza_, ewentualnie
  ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza
  niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego
  dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi
  przez akcjonariusza.
  O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy
  wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres biuro@blackpearlcapital.pl
  dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.
  Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej
  i dołączone do protokołu ZWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie
  odpowiedniego dokumentu na adres e-mail Spółki _biuro@blackpearlcapital.pl_. Udzielenie
  pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem
  elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
  Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:
  – dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy _ze wskazaniem danych jednoznacznie
  identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty
  elektronicznej obu tych osób_,
  – zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo
  głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.
  Po przybyciu na ZWZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać
  dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego
  w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.
  Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki
  www.blackpearlcapital.pl. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod
  warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.
  Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.
  Dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ jest dzień 19 kwietnia 2011 r. _tzw. record date_.
  Prawo uczestnictwa w ZWZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec
  tego dnia. W celu uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający
  akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o ZWZ _8.04.2011r._
  a pierwszym dniem powszednim po record date _20.04.2011r. _ do podmiotów prowadzących
  ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa
  w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych,
  którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli będą wpisani
  do księgi akcyjnej w dniu record date _19.04.2011r._.
  Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  zostanie wyłożona na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki _tj. od dnia 29.04.2011 r. do dnia 4.05.2011 r._ w siedzibie Spółki, pod adresem
  : K.K. Baczyńskiego 1 lok. 2, 00-036 Warszawa, w godzinach od 9.00 do 15.00.
  Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału
  w Zwyczajnym Walnym zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  podając w tym celu adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
  Żądanie takie winno być przesłane na adres e-mail Spółki: biuro@blackpearlcapital.pl
  Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji
  i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed
  rozpoczęciem obrad.
  Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej
  Spółki www.blackpearlcapital.pl. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego
  stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z
  Walnym Zgromadzeniem.
  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1_ i 3_ Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
  Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie
  obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki:

  1_ informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ BLACK PEARL CAPITAL S.A.
  2_ projekty uchwał na ZWZ BLACK PEARL CAPITAL S.A.
  3_ pełnomocnictwo na ZWZ BLACK PEARL CAPITAL S.A.

  Załączniki
  Plik Opis
  BPC_-_informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow_WZA_5.05.2011.pdf Informacja o liczbie akcji i głosów
  BPC_projekty_uchwal_WZA_5.05.2011.pdf Projekty Uchwał
  BPC_-_pelnomocnitwo_wzor__WZA__5.05.2011.pdf Wzór pełnomocnictwa

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

  _pełna nazwa emitenta_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-04-08 Jacek Woźniakowski Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL CAPITAL S.A.
  Tytul Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK PEARL CAPITAL S.A. na dzień 05.05.2011
  r.
  Sektor
  Kod 00-036
  Miasto Warszawa
  Ulica K.K. Baczynskiego
  Nr 1
  Tel. 22 412 60 46
  Fax 22 412 60 47
  e-mail bpc@blackpearlcapital.pl
  NIP
  REGON
  Data sporzadzenia 2011-04-08
  Rok biezacy 2011
  Numer 10
  adres www www.blackpearlcapital.pl  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK PEARL CAPITAL S.A. na dzień 05.05.2011 r.

  Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

  Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
  1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
  2. Przejdź do strony głównej portalu.

  Sorry,
  the page cannot be found

  Try one of the following:
  1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
  2. Go to the homepage.

  Zwiększenie pakietu akcji Black Pearl Capital S.A. przez NOVIAN POLSKA S.A. i NOVIAN EUROPE S.A.

  Raporty Spółek ESPI/EBI

  Zwiększenie pakietu akcji Black Pearl Capital S.A. przez NOVIAN POLSKA S.A. i NOVIAN EUROPE S.A. BLACK PEARL CAPITAL S.A. (PLBLKPC00014)

  04-04-2011 13:16:39 | Bieżący | ESPI | 9/2011

  oRB_ASO: Zwiększenie pakietu akcji Black Pearl Capital S.A. przez NOVIAN POLSKA S.A. i NOVIAN
  EUROPE S.A.

  PAP
  Data: 2011-04-04

  Firma: BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

  oSpis tresci:

  1. RAPORT BIEŻĄCY
  2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  3. INFORMACJE O PODMIOCIE
  4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 9 / 2011

  Data sporządzenia: 2011-04-04
  Skrócona nazwa emitenta
  BLACK PEARL CAPITAL S.A.
  Temat
  Zwiększenie pakietu akcji Black Pearl Capital S.A. przez NOVIAN POLSKA S.A. i NOVIAN
  EUROPE S.A.
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Zarząd Black Pearl Capital S.A. informuje, że otrzymał w dniu 4 kwietnia 2011 roku
  zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
  instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
  zgodnie z którym SPQR S.A. wraz z podmiotami zależnym DYFFRYN HOLDINGS LIMITED, NOVIAN
  POLSKA S.A. oraz NOVIAN EUROPE S.A. w dniu 1 kwietnia 2011 roku zwiększyła stan posiadania
  akcji BLACK PEARL CAPITAL S.A., które spowodowało zmianę progu w ogólnej liczbie głosów
  na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A.
  Przed transakcjami objętymi zawiadomieniem grupa kapitałowa SPQR S.A. posiadała łącznie
  23.563.380 akcji zwykłych na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowią 56,78%
  w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów, w tym DYFFRYN HOLDINGS LIMITED
  _podmiot zależny od SPQR S.A._ posiadała 5.409.421 akcji zwykłych na okaziciela BLACK
  PEARL CAPITAL S.A., które stanowią 13,03% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie
  głosów, NOVIAN POLSKA S.A. _podmiot zależny od SPQR S.A._ posiadała 5.039.959 akcji
  zwykłych na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowią 12,14% w kapitale
  zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów oraz NOVIAN EUROPE S.A. _podmiot zależny
  od SPQR S.A._ posiadała 13.114.000 akcji zwykłych na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL
  S.A., które stanowią 31,60% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.
  W dniach 31 marca 2011 roku oraz 1 kwietnia 2011 roku DYFFRYN HOLDINGS LIMITED _podmiot
  zależny od SPQR S.A._ nabyła w transakcjach giełdowych 1.118.500 akcji zwykłych na
  okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowią 2,70% w kapitale zakładowym oraz
  w ogólnej liczbie głosów.
  W dniach 31 marca 2011 roku oraz 1 kwietnia 2011 roku NOVIAN POLSKA S.A. _podmiot
  zależny od SPQR S.A._ nabyła w transakcjach giełdowych 438.629 akcji zwykłych na okaziciela
  BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowią 1,06% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej
  liczbie głosów.
  W dniach 31 marca 2011 roku oraz 1 kwietnia 2011 roku NOVIAN EUROPE S.A. _podmiot
  zależny od SPQR S.A._ nabyła w transakcjach giełdowych 944.624 akcji zwykłych na okaziciela
  BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowią 2,28% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej
  liczbie głosów.
  Po rozliczeniu transakcji objętych zawiadomieniem SPQR S.A. oraz podmioty od niej
  zależne posiadać będą łącznie 26.065.133 akcje zwykłe na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL
  S.A., które stanowią 62,81% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów, w
  tym SPQR S.A. nie posiada akcji BLACK PEARL CAPITAL S.A. bezpośrednio, DYFFRYN HOLDINGS
  LIMITED _podmiot zależny od SPQR S.A._ posiadać będzie 6.527.921 akcji zwykłych na
  okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowią 15,73% w kapitale zakładowym oraz
  w ogólnej liczbie głosów, NOVIAN POLSKA S.A. _podmiot zależny od SPQR S.A._ posiadać
  będzie 5.478.588 akcji zwykłych na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowią
  13,20% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów oraz NOVIAN EUROPE S.A.
  _podmiot zależny od SPQR S.A._ posiadać będzie 14.058.624 akcji zwykłych na okaziciela
  BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowią 33,88% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej
  liczbie głosów.
  W okresie 12 miesięcy od zawiadomienia, podmioty z grupy kapitałowej SPQR S.A. nie
  wykluczają zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BLACK
  PEARL CAPITAL S.A.
  Jednocześnie podmiot dominujący wobec SPQR S.A. – spółka PCH Capital S.A. z siedzibą
  w Warszawie oraz jej jedyny akcjonariusz Piotr Chmielewski w wyniku ww. transakcji
  przekroczył pośrednio ww. progi ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu BLACK
  PEARL CAPITAL S.A.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

  BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  BLACK PEARL CAPITAL S.A.
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  00-036 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  K.K. Baczyńskiego 1
  _ulica_ _numer_
  _22_ 412 60 46 _22_ 41260 47
  _telefon_ _fax_
  bpc@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-04-04 Jacek Woźniakowski Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu g3rnkvrut1
  Nazwa raportu RB_ASO
  Symbol raportu RB_ASO
  Nazwa emitenta BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL CAPITAL S.A.
  Tytul Zwiększenie pakietu akcji Black Pearl Capital S.A. przez NOVIAN POLSKA S.A. i NOVIAN
  EUROPE S.A.
  Sektor
  Kod 00-036
  Miasto Warszawa
  Ulica K.K. Baczyńskiego
  Nr 1
  Tel. (22) 412 60 46
  Fax (22) 41260 47
  e-mail bpc@blackpearlcapital.pl
  NIP
  REGON
  Data sporzadzenia 2011-04-04
  Rok biezacy 2011
  Numer 9
  adres www www.blackpearlcapital.pl  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.