Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 lutego 2011 roku.

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 lutego 2011 roku.

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 lutego 2011 roku. BLACK PEARL CAPITAL S.A. (PLBLKPC00014)

25-01-2011 15:37:27 | Bieżący | ESPI | 3/2011

oRB-W_ASO: Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień
15 lutego 2011 roku.

PAP
Data: 2011-01-25

Firma: BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:

Znaleziono 2 załączniki

 • Projekt_uchwal_NWZ_15_02_2011_SERIA_D_zmiana_statutu_po_zmianie_porzadku.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Pelnomocnictwo_NWZ_BPC_15.02.2011_pelnomocnictwo_po_zmianach.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 3 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-01-25
  Skrócona nazwa emitenta
  BLACK PEARL CAPITAL S.A.
  Temat
  Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień
  15 lutego 2011 roku.
  Podstawa prawna
  Inne uregulowania

  Treść raportu:
  Zarząd BLACK PEARL CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. K.K. Baczyńskiego
  1 lok. 2, 00-036 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego
  Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000343453 _”Spółka”_, informuje o wprowadzonych
  na żądanie akcjonariusza SPQR S.A. zgłoszone w trybie art. 401 KSH zmianach w porządku
  obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia _”NWZ”_, zwołanego na dzień 15 lutego 2011
  r. o godzinie 10.00 w Kancelarii Notarialnej Bartłomiej Jabłoński Adam Suchta s.c.
  w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 36 lok. 12. Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia Spółki po zmianach wprowadzonych na żądanie Akcjonariusza jest
  następujący:

  1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór przewodniczącego.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
  zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego powołania
  Komisji Skrutacyjnej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji
  akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem
  prawa poboru, zmiany statutu, udzielenia upoważnienia dla Rady Nadzorczej do ustalenia
  tekstu jednolitego statutu, wyrażenia zgody na dematerializację i wprowadzenie do
  obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu “NewConnect” akcji serii D.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia.
  10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Punkty porządku obrad wprowadzone na żądanie
  Akcjonariusza: Punkt 8 – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu. Proponowane zmiany
  Statutu Spółki.
  Zarząd Spółki podaje dotychczasową i projektowaną treść postanowień Statutu:

  Aktualna treść § 6 ust.1 Statutu Spółki _przed zmianą_:

  “1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.150.000,00 zł _cztery miliony sto pięćdziesiąt
  tysięcy_ złotych i dzieli się na:

  1_ 30.000.000 _trzydzieści milionów_ akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  2_ 7.500.000 _siedem milionów pięćset tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela serii
  B,
  3_ 4.000.000 _cztery miliony_ akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda.”

  Proponowana treść § 6 ust.1 Statutu Spółki _po zmianie_:

  ” 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 14.450.000,00 _czternaście milionów
  czterysta pięćdziesiąt tysięcy_ złotych i dzieli się na nie więcej niż 144.500.000
  _sto czterdzieści cztery miliony pięćset tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela o wartości
  nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda, w tym
  1_ 30.000.000 _trzydzieści milionów_ akcji serii A,
  2_ 7.500.000 _siedem milionów pięćset tysięcy_ akcji serii B,
  3_ 4.000.000 _cztery miliony_ akcji serii C,
  4_ nie więcej niż 103.000.000 _sto trzy miliony_ akcji serii D.” Proponowane zmiany
  Statutu Spółki wprowadzone na żądanie Akcjonariusza.

  Aktualna treść § 15 Statutu Spółki _przed zmianą_:

  Ҥ 15

  1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 _pięciu_ do 7 _siedmiu_ członków powoływanych
  na wspólną pięcioletnią kadencję.
  2. Tak długo jak akcjonariusz Privilege Capital Management S.A. posiada co najmniej
  7 500 000 _siedem milionów pięćset tysięcy_ akcji Spółki, powołuje i odwołuje, w formie
  pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym 2 _dwóch_ Członków Rady Nadzorczej.
  Uprawnienie to wygasa gdy Privilege Capital Management S.A. przestanie posiadać 7
  500 000 _siedem milionów pięćset tysięcy_ akcji Spółki.
  3. Tak długo jak akcjonariusz Totmes Finance S.A. posiada co najmniej 7 500 000 _siedem
  milionów pięćset tysięcy_ akcji Spółki, powołuje i odwołuje, w formie pisemnej z podpisem
  notarialnie poświadczonym 2 _dwóch_ Członków Rady Nadzorczej. Uprawnienie to wygasa
  gdy Totmes Finance S.A. przestanie posiadać 7 500 000 _siedem milionów pięćset tysięcy_
  akcji Spółki.
  4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej, powołanego na podstawie
  § 15 ust. 2 lub 3 Statutu, w wyniku innych zdarzeń niż jego odwołanie, prawo powołania
  nowego Członka Rady Nadzorczej przysługuje Privilege Capital Management S.A. lub Totmes
  Finance S.A., stosownie do posiadanych przez
  nich uprawień osobistych.
  5. Pozostałych Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Po
  wygaśnięciu uprawnień posiadanych przez Privilege Capital Management S.A. jak i Totmes
  Finance S.A., a o których mowa w ust. 2 – 3 powyżej, Walne Zgromadzenie uzyskuje kompetencję
  do powoływania i odwoływania wszystkich Członków Rady Nadzorczej.
  6. Pierwsi Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji zostaną powołani przez założycieli
  w następujący sposób:
  a. 1 _jednego_ Członka Rady Nadzorczej powoła Privilege Capital Management S.A.,
  b. 1 _jednego_ Członka Rady Nadzorczej powoła Totmes Finance S.A.,
  c. pozostałych Członków Rady Nadzorczej powołają wspólnie założyciele.
  7. Członkowie Rady Nadzorczej, o których mowa w § 16 ust. 6 pkt c w każdym czasie
  mogą zostać odwołani przez Walne Zgromadzenie.
  8. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej powołanego na podstawie
  § 15 ust. 5 lub ust. 6 c_ Statutu, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze
  podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który będzie
  pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady
  Nadzorczej.
  9. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej
  wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.”
  Proponowana treść § 15 Statutu Spółki _po zmianie_: “§ 15

  1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 _pięciu_ do 7 _siedmiu_ członków powoływanych
  na wspólną pięcioletnią kadencję.
  2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
  3. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej powołanego na podstawie
  § 15 ust. 2 Statutu, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej
  uchwały powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję
  do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej.
  4. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej
  wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.”
  Aktualna treść § 17 ust. 6 Statutu Spółki _przed zmianą_:

  “6. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością
  głosów, za wyjątkiem uchwał w przedmiocie zawieszania w czynnościach Członków Zarządu
  oraz delegowania swoich Członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu
  _pkt 9 ust. 6 i 7_, które to uchwały podejmowane są większością 3/5 głosów. W przypadku
  równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.” Proponowana treść § 17
  ust. 6 Statutu Spółki _po zmianie_: “6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną
  większością głosów, za wyjątkiem uchwał w przedmiocie zawieszania w czynnościach Członków
  Zarządu oraz delegowania swoich Członków do czasowego wykonywania czynności Członków
  Zarządu _ust. 10 pkt 6 i 7_, które to uchwały podejmowane są większością 3/5 głosów.
  W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.”
  Aktualna treść § 17 ust. 7 Statutu Spółki _przed zmianą_: “7. Do podjęcia przez Radę
  Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w § 17 ust. 10 pkt 4, 7, 9, 10-17 Statutu,
  pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane będzie oddanie głosu “za” podjęciem
  takiej uchwały przez wszystkich członków Rady Nadzorczej powołanych przez akcjonariuszy
  wskazanych w § 15 ust. 2 i 3 Statutu.” Akcjonariusz zaproponował usunięcie § 17 ust.
  7 w całości. Aktualna treść § 23 Statutu Spółki _przed zmianą_:

  Ҥ 23
  1. Walne Zgromadzenie jest ważne jeśli jest na nim reprezentowane co najmniej 33,3%
  akcji, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego
  Statutu przewidują surowsze warunki kworum.
  2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub
  bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do głosowania.”

  Proponowana treść § 23 Statutu Spółki _po zmianie_: “§ 23
  Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy
  Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co
  do głosowania.”
  Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu

  Na podstawie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych _dalej:”KSH”_ Spółka przekazuje informacje
  dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki: Zgodnie z art. 401 §
  1 Kodeksu spółek handlowych _”KSH”_ akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący
  co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych
  spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej
  _drogą pocztową lub faksową_ nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym
  terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 25 stycznia 2011 r.
  i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu
  porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej.
  W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej
  Spółki _biuro@blackpearlcapital.pl_. Adres do korespondencji pocztowej BLACK PEARL
  CAPITAL S.A. ul. K.K. Baczyńskiego 1 lok. 2.,
  00-036 Warszawa.
  Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed
  wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 28 stycznia 2011
  r., ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie
  następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
  Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji
  na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku
  akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie
  do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku
  akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji
  dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz
  lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
  mogą przed dniem NWZ tj. przed 15 lutego 2011 r. zgłosić Spółce na piśmie _drogą
  pocztową lub faksową_ lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty
  uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub sprawy, które mają
  zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny
  zostać przesłane na adres e-mail Spółki _biuro@blackpearlcapital.pl_. Adres do korespondencji
  pocztowej Black Pearl Capital S.A. ul. K.K. Baczyńskiego 1 lok. 2, 00-036 Warszawa,
  Fax _+48 22_ 412 60 47. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej
  stronie internetowej.
  Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji
  na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku
  akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie
  do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku
  akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji
  dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz
  może podczas obrad NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku
  obrad.

  Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ i wykonywać prawo głosu
  osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć
  w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli
  w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

  Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać
  z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru _składanego
  w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza_, ewentualnie
  ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza
  niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego
  dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi
  przez akcjonariusza.

  O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy
  wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres biuro@blackpearlcapital.pl
  dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

  Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej
  i dołączone do protokołu NWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie
  odpowiedniego dokumentu na adres e-mail Spółki _biuro@blackpearlcapital.pl_. Udzielenie
  pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem
  elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:
   dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy _ze wskazaniem danych jednoznacznie
  identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty
  elektronicznej obu tych osób_,
   zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo
  głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

  Po przybyciu na NWZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać
  dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego
  w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.
  Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki
  www.blackpearlcapital.pl. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod
  warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

  Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

  Dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ jest dzień 30 stycznia 2011 r. _tzw. record date_.
  Prawo uczestnictwa w NWZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec
  tego dnia. W celu uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze
  posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia
  o NWZ _20.01.2011 r._ a pierwszym dniem powszednim po record date _31.01.2011 r. _
  do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia
  o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Uprawnieni z akcji imiennych i
  świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu,
  mają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu record
  date _30 stycznia 2011 r._.

  Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  zostanie wyłożona na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki _ tj. od dnia 10.02.2011 r. do dnia 14.02.2011 r._ w siedzibie Spółki, pod
  adresem : K.K. Baczyńskiego 1 lok. 2, 00-036 Warszawa, w godzinach od 9.00 do 15.00.

  Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału
  w Nadzwyczajnym Walnym zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  podając w tym celu adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
  Żądanie takie winno być przesłane na adres e-mail Spółki: biuro@blackpearlcapital.pl.

  Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji
  i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed
  rozpoczęciem obrad.

  Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej
  Spółki www.blackpearlcapital.pl. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego
  stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z
  Walnym Zgromadzeniem.

  Załączniki
  Plik Opis
  Projekt_uchwal_NWZ_15_02_2011_SERIA_D_zmiana_statutu_po_zmianie_porzadku.pdf
  Pelnomocnictwo_NWZ_BPC_15.02.2011_pelnomocnictwo_po_zmianach.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE
  BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  BLACK PEARL CAPITAL S.A.
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  00-036 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  K.K.Baczyńskiego 1
  _ulica_ _numer_
  _22_412 60 46 _22_412 60 47
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-01-25 Jacek Woxniakowski Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL CAPITAL S.A.
  Tytul Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień
  15 lutego 2011 roku.
  Sektor
  Kod 00-036
  Miasto Warszawa
  Ulica K.K.Baczyńskiego
  Nr 1
  Tel. (22)412 60 46
  Fax (22)412 60 47
  e-mail
  NIP
  REGON
  Data sporzadzenia 2011-01-25
  Rok biezacy 2011
  Numer 3
  adres www  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

  Zawiadomienie grupy kapitałowej SPQR S.A. z siedzibą w Warszawie o przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A.

  Raporty Spółek ESPI/EBI

  Zawiadomienie grupy kapitałowej SPQR S.A. z siedzibą w Warszawie o przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A. BLACK PEARL CAPITAL S.A. (PLBLKPC00014)

  24-01-2011 13:45:22 | Bieżący | ESPI | 2/2011

  oRB_ASO: Zawiadomienie grupy kapitałowej SPQR S.A. z siedzibą w Warszawie o przekroczeniu progu
  10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A.

  PAP
  Data: 2011-01-24

  Firma: BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

  oSpis tresci:

  1. RAPORT BIEŻĄCY
  2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  3. INFORMACJE O PODMIOCIE
  4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 2 / 2011

  Data sporządzenia: 2011-01-24
  Skrócona nazwa emitenta
  BLACK PEARL CAPITAL S.A.
  Temat
  Zawiadomienie grupy kapitałowej SPQR S.A. z siedzibą w Warszawie o przekroczeniu progu
  10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A.
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Zarząd Black Pearl Capital S.A. informuje, że otrzymał w dniu 24 stycznia 2011 roku
  zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
  instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
  zgodnie z którym SPQR S.A. wraz z podmiotami zależnym DYFFRYN HOLDINGS LIMITED oraz
  NOVIAN POLSKA S.A. informują, że w dniach od 18 do 21 stycznia 2011 roku przekroczyły
  próg 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A.
  Przekroczenie progu nastąpiło w wyniku następujących transakcji:
  1. w dniach od 18 do 21 stycznia 2011 roku SPQR S.A. nabyła 2.700.000 akcji zwykłych
  na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowią 6,51% w kapitale zakładowym
  oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A.,
  2. w dniach od 18 do 20 stycznia 2011 roku DYFFRYN HOLDINGS LIMITED _spółka zależna
  od SPQR S.A._ nabyła 2.318.421 akcji zwykłych na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A.,
  które stanowią 5,59% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym
  Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A.,
  3. w dniach od 19 do 20 stycznia 2011 roku NOVIAN POLSKA S.A. _spółka zależna od SPQR
  S.A._ nabyła 289.959 akcji zwykłych na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A., które
  stanowią 0,70% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
  BLACK PEARL CAPITAL S.A.
  Łącznie po ww. transakcjach grupa kapitałowa SPQR S.A. posiada 6.099.380 akcji zwykłych
  na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowią 14,70% w kapitale zakładowym
  oraz w ogólnej liczbie głosów BLACK PEARL CAPITAL S.A., w tym SPQR S.A. posiada 3.091.000
  akcji zwykłych na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowią 7,45% w kapitale
  zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów, DYFFRYN HOLDINGS LIMITED _podmiot zależny
  od SPQR S.A._ posiada 2.318.421 akcji zwykłych na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL
  S.A., które stanowią 5,59% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów oraz
  NOVIAN POLSKA S.A. _podmiot zależny od SPQR S.A._ posiada 689.959 akcji zwykłych na
  okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowią 1,66% w kapitale zakładowym oraz
  w ogólnej liczbie głosów.
  Przed ww. transakcjami SPQR S.A. oraz podmioty od niej zależne posiadały 791.000 akcji
  zwykłych na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowiły 1,91% w kapitale
  zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów, w tym SPQR S.A. bezpośrednio posiadała 391.000
  akcji zwykłych na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowiły 0,94% w kapitale
  zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów oraz NOVIAN POLSKA S.A. _podmiot zależny
  od SPQR S.A._ posiadała 400.000 akcji zwykłych na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A.,
  które stanowiły 0,96% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.
  W okresie 12 miesięcy od powyższego zawiadomienia, podmioty z grupy kapitałowej SPQR
  S.A. nie wykluczają zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów
  na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A.
  Jednocześnie zgodnie z zawiadomieniem podmiot dominujący wobec SPQR S.A. – spółka
  PCH Capital S.A. z siedzibą w Warszawie oraz jej akcjonariusz Piotr Chmielewski w
  wyniku ww. transakcji przekroczył pośrednio próg 10% ogólnej liczby głosów na Walnym
  Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A.
  Ponadto zgodnie z zawiadomieniem Piotr Chmielewski, który wraz z podmiotami zależnymi
  jest największym akcjonariuszem spółki TOTMES S.A. z siedzibą w Warszawie, która posiada
  poprzez podmiot zależny TOTMES FINANCE S.A. 18.000.000 akcji BLACK PEARL CAPITAL S.A.,
  które stanowią 43,37% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE
  BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  BLACK PEARL CAPITAL S.A.
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  00-036 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  K.K.Baczyńskiego 1
  _ulica_ _numer_
  _22_412 60 46 _22_412 60 47
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-01-24 Jacek Woźniakowski Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu g3rnkvrut1
  Nazwa raportu RB_ASO
  Symbol raportu RB_ASO
  Nazwa emitenta BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL CAPITAL S.A.
  Tytul Zawiadomienie grupy kapitałowej SPQR S.A. z siedzibą w Warszawie o przekroczeniu progu
  10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A.
  Sektor
  Kod 00-036
  Miasto Warszawa
  Ulica K.K.Baczyńskiego
  Nr 1
  Tel. (22)412 60 46
  Fax (22)412 60 47
  e-mail
  NIP
  REGON
  Data sporzadzenia 2011-01-24
  Rok biezacy 2011
  Numer 2
  adres www  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15 lutego 2011 roku.

  Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

  Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
  1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
  2. Przejdź do strony głównej portalu.

  Sorry,
  the page cannot be found

  Try one of the following:
  1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
  2. Go to the homepage.

  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15 lutego 2011 roku.

  Raporty Spółek ESPI/EBI

  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15 lutego 2011 roku. BLACK PEARL CAPITAL S.A. (PLBLKPC00014)

  20-01-2011 17:37:05 | Bieżący | ESPI | 1/2011

  oRB-W_ASO: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15 lutego 2011 roku.

  PAP
  Data: 2011-01-20

  Firma: BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

  oSpis tresci:

  1. RAPORT BIEŻĄCY
  2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  3. INFORMACJE O PODMIOCIE
  4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

  oSpis zalacznikow:

  Znaleziono 3 załączniki

 • Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow_NWZ_BPC_15_02_2011.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Pelnomocnictwo_NWZ_BPC_15_02_2011.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Projekt_uchwal_NWZ_15_02_2011_SERIA_D_zmiana_statutu.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport bieżący nr 1 / 2011
  Data sporządzenia: 2011-01-20
  Skrócona nazwa emitenta
  BLACK PEARL CAPITAL S.A.
  Temat
  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15 lutego 2011 roku.
  Podstawa prawna
  Inne uregulowania

  Treść raportu:
  Zarząd BLACK PEARL CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. K.K. Baczyńskiego
  1 lok. 2, 00-036 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego
  w Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000343453 _”Spółka”_, na wniosek akcjonariusza
  WDM Capital S.A. złożony w trybie art. 400 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
  _”NWZ”_, które odbędzie się dnia 15 lutego 2011 r. o godzinie 10.00 w Kancelarii Notarialnej
  Bartłomiej Jabłoński Adam Suchta s. c. w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 36 lok.
  12.

  Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:

  1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór przewodniczącego.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
  zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego powołania
  Komisji Skrutacyjnej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji
  akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem
  prawa poboru, zmiany statutu, udzielenia upoważnienia dla Rady Nadzorczej do ustalenia
  tekstu jednolitego statutu, wyrażenia zgody na dematerializację i wprowadzenie do
  obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu “NewConnect” akcji serii D.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia.
  9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

  Proponowane zmiany Statutu Spółki.
  Zarząd Spółki podaje dotychczasową i projektowaną treść postanowień Statutu:

  Aktualna treść § 6 ust.1 Statutu Spółki _przed zmianą_:

  “1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.150.000,00 zł _cztery miliony sto pięćdziesiąt
  tysięcy_ złotych i dzieli się na:

  1_ 30.000.000 _trzydzieści milionów_ akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  2_ 7.500.000 _siedem milionów pięćset tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela serii
  B,
  3_ 4.000.000 _cztery miliony_ akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda.”

  Proponowana treść § 6 ust.1 Statutu Spółki _po zmianie_:

  ” 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 14.450.000,00 _czternaście milionów
  czterysta pięćdziesiąt tysięcy_ złotych i dzieli się na nie więcej niż 144.450.000
  _sto czterdzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy_ akcji zwykłych na
  okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda, w tym
  1_ 30.000.000 _trzydzieści milionów_ akcji serii A,
  2_ 7.500.000 _siedem milionów pięćset tysięcy_ akcji serii B,
  3_ 4.000.000 _cztery miliony_ akcji serii C,
  4_ nie więcej niż 103.000.000 _sto trzy miliony_ akcji serii D.”

  Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu

  Na podstawie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych _dalej:”KSH”_ Spółka przekazuje informacje
  dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki: Zgodnie z art. 401 §
  1 Kodeksu spółek handlowych _”KSH”_ akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący
  co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych
  spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej
  _drogą pocztową lub faksową_ nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym
  terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 25 stycznia 2011 r.
  i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu
  porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej.
  W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej
  Spółki _biuro@blackpearlcapital.pl_. Adres do korespondencji pocztowej BLACK PEARL
  CAPITAL S.A. ul. K.K. Baczyńskiego 1 lok. 2.,
  00-036 Warszawa.
  Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed
  wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 28 stycznia 2011
  r., ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie
  następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
  Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji
  na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku
  akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie
  do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku
  akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji
  dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz
  lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
  mogą przed dniem NWZ tj. przed 15 lutego 2011 r. zgłosić Spółce na piśmie _drogą
  pocztową lub faksową_ lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty
  uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub sprawy, które mają
  zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny
  zostać przesłane na adres e-mail Spółki _biuro@blackpearlcapital.pl_. Adres do korespondencji
  pocztowej Black Pearl Capital S.A. ul. K.K. Baczyńskiego 1 lok. 2, 00-036 Warszawa,
  Fax _+48 22_ 412 60 47. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej
  stronie internetowej.
  Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji
  na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku
  akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie
  do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku
  akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji
  dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz
  może podczas obrad NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku
  obrad.

  Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ i wykonywać prawo głosu
  osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć
  w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli
  w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

  Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać
  z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru _składanego
  w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza_, ewentualnie
  ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza
  niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego
  dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi
  przez akcjonariusza.

  O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy
  wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres biuro@blackpearlcapital.pl
  dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

  Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej
  i dołączone do protokołu NWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie
  odpowiedniego dokumentu na adres e-mail Spółki _biuro@blackpearlcapital.pl_. Udzielenie
  pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem
  elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:
   dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy _ze wskazaniem danych jednoznacznie
  identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty
  elektronicznej obu tych osób_,
   zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo
  głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

  Po przybyciu na NWZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać
  dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego
  w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.
  Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki
  www.blackpearlcapital.pl. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod
  warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

  Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

  Dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ jest dzień 30 stycznia 2011 r. _tzw. record date_.
  Prawo uczestnictwa w NWZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec
  tego dnia. W celu uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze
  posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia
  o NWZ _20.01.2011 r._ a pierwszym dniem powszednim po record date _31.01.2011 r. _
  do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia
  o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Uprawnieni z akcji imiennych i
  świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu,
  mają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu record
  date _30 stycznia 2011 r._.

  Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  zostanie wyłożona na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki _ tj. od dnia 10.02.2011 r. do dnia 14.02.2011 r._ w siedzibie Spółki, pod
  adresem : K.K. Baczyńskiego 1 lok. 2, 00-036 Warszawa, w godzinach od 9.00 do 15.00.

  Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału
  w Nadzwyczajnym Walnym zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  podając w tym celu adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
  Żądanie takie winno być przesłane na adres e-mail Spółki: biuro@blackpearlcapital.pl.

  Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji
  i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed
  rozpoczęciem obrad.

  Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej
  Spółki www.blackpearlcapital.pl. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego
  stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z
  Walnym Zgromadzeniem.

  Podstawa Prawna:

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1_ 2_ i 3_ Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
  Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie
  obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki
  Plik Opis
  Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow_NWZ_BPC_15_02_2011.pdf Informacja o liczbie akcji i głosów NWZ BPC 15.02.2011
  Pelnomocnictwo_NWZ_BPC_15_02_2011.pdf Pełnomocnictwo NWZ BPC 15.02.2011
  Projekt_uchwal_NWZ_15_02_2011_SERIA_D_zmiana_statutu.pdf Projekt uchwal NWZ 15.02.2011 emisja SERIA_D i zmiana statutu

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

  BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  BLACK PEARL CAPITAL S.A.
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  00-036 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  K.K. Baczynskiego 1 lok.2
  _ulica_ _numer_
  _22_ 412 60 46 _22_ 412 60 46
  _telefon_ _fax_
  bpc@blackpearlcapital.pl
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-01-20 Jacek Woźniakowski Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BLACK PEARL CAPITAL S.A.
  Tytul Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15 lutego 2011 roku.
  Sektor
  Kod 00-036
  Miasto Warszawa
  Ulica K.K. Baczynskiego
  Nr 1 lok.2
  Tel. (22) 412 60 46
  Fax (22) 412 60 46
  e-mail bpc@blackpearlcapital.pl
  NIP
  REGON
  Data sporzadzenia 2011-01-20
  Rok biezacy 2011
  Numer 1
  adres www  Serwis Ekonomiczny
  Polskiej Agencji Prasowej SA
  2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

  Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2011 roku

  Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

  Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
  1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
  2. Przejdź do strony głównej portalu.

  Sorry,
  the page cannot be found

  Try one of the following:
  1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
  2. Go to the homepage.

  Objęcie udziałów w spółce Welmory Limited

  Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

  Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
  1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
  2. Przejdź do strony głównej portalu.

  Sorry,
  the page cannot be found

  Try one of the following:
  1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
  2. Go to the homepage.